Oppdateringer

 • : Veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor er lansert

  Virke kultur og opplevelser og Virke Produsentforeningen har i samarbeid med Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk orkester- og teaterforening utgjort styringsgruppen bak det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren. Veikartet ble lansert i et digitalt arrangement 9. mars med deltakelse fra blant annet kultur- og likestillingsministeren og klima- og miljøministeren.

  Både sektoren og myndighetene, og vi alle som enkeltindivider, har et felles ansvar og et felles ønske om å ta de grepene som nå må til for å få en mer bærekraftig kunst- og kultursektor og et bærekraftig samfunn for framtida. Begge statsråder trakk fram kunst- og kulturaktørenes særstilling når det gjelder å nå ut til et bredt publikum, og at det nå er et momentum for kulturlivet til å gjenåpne med et grønt veikart i hendene.

  Veikartet er et strategisk verktøy og en rettesnor for sektoren til hvilke grep som kan tas for å bidra til den grønne omstillingen, og inneholder blant annet anbefalte strakstiltak til både kulturvirksomheter, kunstnere og myndigheter.

  Her finner du veikartet 

 • : Spillbransjen i Norge fortsetter å vokse

  Spillselskapene hentet inn mange nye ansatte i 2019, og melder om fortsatt vekst i 2020. Koronakrisen gir vind i seilene til en bransje som allerede var på vei opp.

  Her finner du mer om spillbransjen

 • : Medfinansiering

  Norske og utenlandske tilbydere av strømmetjenester skal investere en andel av sin omsetning i nytt norsk innhold.

  I budsjettproposisjonen for 2020 varslet regjeringen at de vil innføre en medfinansieringsløsning. Forslaget gikk ut på å pålegge strømmetjenestetilbyderne en investeringsplikt (ikke en avgift). Siden har saken har ligget stille i Kulturdepartementet. I 2021-budsjettet annonserer regjeringen at de vil legge fram et forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norske audiovisuelle produksjoner, altså som nevnt i fjor.

  Høringsnotat forventes på nyåret. Et lovforslag vil deretter bli lagt fram for Stortinget i tilknytning til gjennomføring av AVMS-direktivet i norsk rett. Departementet skriver at arbeidet med forslaget er blitt noe forsinket som følge av covid-19-pandemien og sen publisering av EU-kommisjonens tolkning av sentrale begreper i AMT-direktivet.

  Selv om vi er positive til at det skal komme et medfinansieringstiltak, er vi avventende til hva effekten vil bli for norsk innhold. Vi vet ennå ikke hvilket nivå en slik investeringsplikt vil ligge på. Fordelen med kravet er at vi er sikret at disse aktørene bestiller og betaler nytt norsk innhold. Ulempen er at en investeringsplikt gir strømmeaktørene selv retten til å definere hvilket innhold disse midlene skal gå til å finansiere. Det betyr potensielt mindre innvirkning for produsentene på innhold og eierskap, og mindre filmpolitisk kontroll for NFI og departementet.

 • : Mer midler til dataspill

  Regjeringen la i september 2019 fram sin spillstrategi for 2020-2022, «Spillerom», og ambisjonen var en dobling av bevilgningen til spill i løpet av strategiperioden. For 2020 ble det bevilget en økning på 10 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått en økning på 4,8 millioner kroner i friske midler til NFI (filmfondet), øremerket dataspill. 

  Dataspillsenteret får en engangsbevilgning på 0,2 millioner kroner.

 • : Talentsatsingsmidler for yngre talenter

  Totalt 15 millioner kroner skal gå til NFIs satsing på talentutvikling. Her går 12 millioner kroner i øremerkede midler til filmfondet, og 3 millioner kroner til drift i NFI.

 • : Ingen reell økning til Filmfondet, insentivordningen eller regionale filmsentre og filmfond

  Filmfondet får ingen økning ut over midlene som er øremerket dataspill og talentutvikling. Det er ikke uventet at filmfondet ikke styrkes, dette er i tråd med signalene som har kommet over tid, men det gir en negativ utvikling for filmfondet. 

  Insentivordningen er et satsingspunkt for regjeringen jf. Granavollenplattformen, men det er heller ikke her lagt inn noen økning nå. Det er satt av 41,4 millioner kroner i 2021 til prosjekter som allerede har fått tilsagn fra insentivordningen, men ellers ingen ny bevilgning. Et nytt grep er at det i stedet gis en tilsagnsfullmakt på 68,5 millioner kroner utover gitte bevilgninger, som kan benyttes til å gi tilsagn til nye produksjoner i 2021. Justeringer av insentivordningsforskriften er for øvrig forventet på høring om kort tid. Departementet vil vurdere behovet for en mer grundig evaluering av ordningen i 2021.

  Filmkommisjonen flyttes ut av Norsk filminstitutt. Den etableres som en uavhengig stiftelse og flyttes til Bergen. Målet er at virksomheten skal være på plass i Bergen innen 1. januar 2021.

  NFI får 1 million kroner til Norwegian Arts Abroad-satsingen, som en del av driftsbudsjettet.