Oppdateringer

 • : Møte med ministeren om ny reisegarantiordning

  Den 30. november møtte en delegasjon fra Virke barne- og familieminister Kjersti Toppe og gav våre foreløpige innspill om til rapporten fra Reisegarantiutvalget om ny reisegarantiordning. Toppe uttrykte forståelse for bransjens innspill og for den krevende situasjonen bransjen befinner seg i.

  Regjeringen satt våren 2021 ned et utvalg for å vurdere ulike alternative modeller for et reisegarantisystem for pakkereiser. Reisegarantiutvalgets rapport en nå klar, og utvalget anbefaler i sin rapport en modell med lavere individuelle primærgarantier og et kollektivt fond som sekundærgaranti. Her har utvalget lyttet til Virkes innspill og anbefaler en løsning som vil gjøre det enklere for arrangører å stille garanti i krisetider, gir økt forutberegnelighet for arrangørene og er mer samfunnsøkonomisk lønnsom.

  Utvalget anbefaler imidlertid en modell som vil innebære økte garantier i en periode på 2-3 år mens fondet bygges opp, før garantiene etter det vil reduseres. Det ble i møte med statsråden kommunisert at man ønsker seg endringene som foreslås i utvalgets rapport, men at man må finne alternative måter å løse dette på som ikke vil innebære en faktisk økning i garantien en hardt prøvet bransje må stille.

  Virke Reiseliv har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med et posisjonsnotat som skal oversendes departementet. 

  Her kan du lese Reisegarantiutvalgets rapport i sin helhet

 • : Nye tiltak ved innreise til Norge

  Fra og med 26. november gjelder det nye innreiseregler for tilreisende til Norge. Disse reglene strømlinjeformer regelverket og legger alle tilreisende under samme overordnede regelverk. 

  Alle tilreisende – også nordmenn - skal registrere seg på www.entrynorway.no 3 døgn før avreise. Dette gir en kvittering en skal kunne fremvise ved ankomst. Det er også plikt til å kunne fremvise koronapass, attest på gjennomført koronasykdom innen de siste 6 månedene eller en negativ koronatest tatt senest 24 timer før ankomst til Norge.

  Koronapass som godkjennes er alle som følger EUs koronapassordning, så for tilreisende fra eksempelvis USA gjelder krav om negativ koronatest. For de som ikke kan fremvise gyldig koronapass eller vise til gjennomført koronasykdom innen 6 måneder gjelder det nå også krav om koronatest ved ankomst til Norge, uavhengig av hvor en reiser fra. De som plikter å teste seg ved ankomst kan gjennomføre denne testen ved grensen, eller i kommunen de skal oppholde seg i innen 24 timer etter ankomst. 

  For øvrig åpnes det for bruk av koronasertifikat i Norge gjennom en forskrift som ble vedtatt i dag. Bruken av koronasertifikat vil være kommunalt bestemt.

  Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her

 • : Virke-gjennomslag

  Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen vil forlenge permitterings- og dagpengeordningen ut året.

  Les mer her

 • : Nye frister: Omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene

  Det gis nå mulighet for å for å forlenge prosjektperioden for prosjekter som fikk innvilget støtte gjennom omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene.
  Les mer her

  Har du enda ikke fått søkt – fristen for søknader er utsatt til 30. september.
  Les mer her

 • : Mottok du kompensasjon i fjor? Følg med på Altinn!

  Bedrifter som har søkt om og fått utbetalt kompensasjon fra ordningen som gjaldt fra mars til august 2020, men som ikke har fått bekreftet søknaden fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring fra Skatteetaten i Altinn. Bedriftene får kort tid på seg til å innhente bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

  Les mer hos Regnskap Norge

  Etter hva vi har forstått vil det i purringen bli gitt frist på 14 dager på å sende inn bekreftelse. Dersom bekreftelse fortsatt mangler etter at denne nye fristen løper ut, vil Skatteetaten kreve mottatt tilskudd tilbake fra foretakene det gjelder. Derfor er det all grunn til å følge med på Altinn de nærmeste dagene.

  Det er søknader for den enkelte måned i perioden mars - august 2020 som gir over 15 000 kroner i støtte, som skal bekreftes. Purringer legges ut i Altinn til foretakene som mangler bekreftelse, formodentlig med de varslingsinnstillinger som brukeren selv har angitt.

  Obs! Regnskapsførere og revisorer får dessverre ikke kopi av varselet, så bedriftene må selv varsle sin regnskapsfører eller revisor. Vi minner om at bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor skal registreres i Skatteetatens egen portal, for øvrig på samme sted hvor det er mulig å gjøre endringer i søknaden.


 • : Gjennomslag for forlenget permittering

  Etter flere møter med regjeringen, som Virke og LO tok initiativ til, fikk vi onsdag denne uken gjennomslag for å forlenge permitteringsordningen til 1. november. Vårt budskap var at ordningene må gjelde like lenge som krisen. Virke vil sammen med LO nå fortsette dialogen med myndighetene om forlengelse av lønnsstøtteordningen, kompensasjonsordningen, utsettelse av skatter og avgifter og reiselivsmoms.

  Forlengelse av permitteringsordningen var viktig fordi tall fra NAV for august viser at det fremdeles er 8194 permitterte i reiseliv og transport. I tillegg er det allerede 9 668 helt ledige og 9486 deltidsledige. Mange av våre medlemmer melder tilbake at de fremdeles ikke er klare til å hente folk tilbake som følge av at aktiviteten fortsatt er lav.

  Regjeringen annonserte også at de vil stille 500 millioner kroner til rådighet gjennom den kommunale støtteordningen. Virke og LO vil jobbe videre med å spille inn forslag til innretningen av denne ordningen, slik at den blir mest mulig treffsikker. Samtidig som vi ble hørt på flere viktige krav, mangler vi avklaringer på lønnsstøtteordningen, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende, redusert reiselivsmoms og utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Virke vil bruke tiden fremover til å jobbe for at støtteordningene varer så lenge krisen varer.

 • : Virke jobber for endringer av innreiserestriksjoner

  Virke jobber for å fjerne karanteneplikten for barn ved innreise og erstatte det globale reiserådet med landvurderinger. Den 16. august ble smittekarantene fjernet for barn i Norge, og karantene er erstattet med tester. Samtidig ble krav om karantene for barn som reiser inn til Norge opprettholdt.

  Barn som kommer fra et land som ikke er grønt må i reisekarantene i tre dager, i tillegg til test til tross for at de fleste nå reiser sammen med fullvaksinerte voksne. På dette stadiet i pandemien er det vanskelig å se at karantenekravet til barn er å regne som forholdsmessig.

  Virke ber om at karantenekravet for barn som reiser inn til Norge fjernes, og eventuelt erstattet med krav om hurtigtest ved ankomst. I tillegg jobber vi for å erstatte det globale reiserådet med landvurderinger. Virke har kontakt med helsemyndighetene og Utenriksdepartementet om disse sakene.

 • : Behov for forlengelse av støtteordninger rettet mot reiselivet

  Virke mener det er behov for en videreføring av tiltak rettet mot bransjer som fortsatt er rammet. Restriksjoner og støtteordninger må henge sammen. Særlig aktuelle tiltak er permitteringsreglene, lønnsstøtteordningen og en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, samt fortsatt redusert reiselivsmoms og adgang til å utsette innbetaling av skatter og avgifter. Virke og LO har sammen sendt brev til regjeringen og bedt om et møte med regjeringen. Møtet finner sted fredag 3. september.

 • : Virke mener forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter må reduseres

  Adgang til å utsette innbetaling av skatter og avgifter har vært et viktig bidrag for å avhjelpe likviditeten til sterkt pressede virksomheter under krisen. For å unngå at dette blir en likviditetsfelle for virksomhetene mener Virke nedbetalingsperioden ikke må gjøres for kort. Avdragsordningen bør utvides til nedbetaling over 24 avdrag i perioden 31. oktober 2021 - 30. september 2023. Virksomheter i de tidligere omtalte utsatte bransjene må få anledning til å utsette innbetaling av skatter og avgifter til 31. oktober 2022. Forsinkelsesrenten på disse utsatte innbetalingene må også reduseres. 

 • : Gjenåpning: Trinn 4 utsatt nok en gang – regjeringen gjør justeringer på trinn 3.

  Regjeringen besluttet i dag å utsette trinn 4 av gjenåpningen, nok en gang. Dette får konsekvenser for blant annet reiselivet. 1-meteren består, det er fortsatt krav til karantene ved innreise også for barn som reiser sammen med fullvaksinerte voksne og UDs reiseråd som fraråder reiser utenfor Europa er enda ikke opphevet, for å nevne noe.  Dette er restriksjoner som forhindrer oppstart for en rekke virksomheter. Virke forventer at støtteordningene forlenges så lenge restriksjonene opprettholdes.

  Regjeringen har vedtatt å gjøre noen ytterligere justeringer av trinn tre i gjenåpningsplanen, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. På arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10 000 utendørs (opp fra 7000). Begrensningen på maksimalt 50 prosent kapasitet beholdes. Endringen trer i kraft midnatt, natt til lørdag 4. september. Det blir også mindre justeringer i innreiserestriksjonene. Blant annet kan kjærester og besteforeldre fra tredjeland komme på besøk fra midnatt, natt til 12. september

 • : Reiserådet forlenges

  Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det vil fortsatt bli gjort unntak for noen land og områder på EUs tredjelandsliste. Reiserådet gjelder til 1. oktober.

  Les mer her

 • : Åpnes for større reiseaktivitet

  Fra i dag åpnes det for langt større reiseaktivitet på tvers av grensene i Europa og til enkelte tredjeland. Dette har vi jobbet lenge for og er fornøyde med å ha fått store gjennomslag. Regjeringen vil fremover operere med de samme fargekodene som EU, mange europeiske øyer nå få egne smittevernsvurderinger og det åpnes også for tredjeland på EUs tredjelandsliste.

  Norge velger fortsatt å opprettholde krav om karantene for de som kommer fra oransje land, selv om EU kun anbefaler å kreve test fra de som kommer fra oransje land. Regjeringen åpner imidlertid for at dette kan endres senere.

  Les mer her

 • : Virke Reiseliv deltok på generalforsamling i ECTAA 1.-2. juli

  Bærekraftig gjenoppbygging og pakkreiseregel-verk var på agendaen. I tillegg til å diskutere hvordan reiselivsbransjen skal komme seg gjennom krisen, behovet for mer støtte i 2021 og 2022, ble det tatt opp behovet for å revidere pakkereisedirektivet (PTD). 

  EU-kommisjonen vil fremover gjøre en analyse av hvordan Covid-19 har påvirket, og vurdere behovet for å revidere PTD. ECTAA er i tett kontakt med EU-kommisjonen om dette. Covid-krisen har satt søkelyset på at direktivet har store svakheter og det er stor forståelse i kommisjonen knyttet til at det er behov for å gjøre endringer. Virke vil delta aktivt inn i arbeidet knyttet til revisjon av PTD i ECTAA.  Utfordringer knyttet til IATA og flyselskapene ble også drøftet og arbeidet med å få på plass et mer balansert forhold mellom reisebyrå og flyselskapet vil fortsette. 


  Det var også stort søkelys på en bærekraftig gjenoppbygning av reiselivsnæringen, og ECTAA vil styrke sitt arbeid på dette området. ECTAA vil også styrke samarbeidet med merkeordningen Travelife. Virke deltar i ECTAAs komitee for bærekraftig reiseliv og vil fremover være en pådriver for dette arbeidet også på europeisk nivå. 

 • : Gjenåpning trinn 3

  Vi er fornøyde med at regjeringen følger opp flere av våre innspill og legger til rette for mer reisevirksomhet på tvers av grensene på en trygg måte. Reiselivsnæringene har nå en dato å forholde seg til og mer forutsigbarhet. Vi er særlig fornøyde med at man øker terskelen for innreisekarantene til samme nivå som EU fra 5. juli. Dette er et viktig første steg for gjenåpning av internasjonal reisevirksomhet. Vi forventer nå at regjeringen følger opp med bedre testkapasitet på grensene.

 • : 5 forventninger til dagens pressekonferanse om gjenåpning

  1. At det avklares når koronasertifikatet skal tilkobles til EUs system for koronasertifikat EFGS.
  2. At testing for de skal reise ut av Norge blir gratis, slik som for arrangement. At regjeringen fraviker kravet om karantene også for de som har status som beskyttet.
  3. At regjeringen justerer grensen for gult nivå fra 25 til 100 bekreftede tilfeller pr 100 000 innbyggere i sum de siste to ukene, slik EU har tatt til orde for.
  4. At regjeringen går over til å gjøre smittevernsvurderinger på regionnivå for Europa, slik man i dag allerede gjør for Norden. Dette er allerede praksis i andre europeiske land, inkludert Danmark. Om det er krevende å få til for samtlige regioner, bør det gjøres egne vurderinger av fysisk adskilte landområder (øyer).
  5. At Norge kobler seg til EUs tredjelandsliste – og at det gjøres land for land vurderinger utenfor Europa av hva som er et grønt, gult og rødt land. Det må åpnes opp for trygg reisevirksomhet også utenfor Europa.
 • : Færre må på karantenehotell fra fredag 11. juni

  Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra innreisekarantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte "gule" land/områder).

  De som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks måneder, og som kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte, trenger ikke være i innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15.

  Beskyttede som har fått vaksinedosen for mellom 3 og 15 uker siden, samt barn under 18 må i innreisekarantene, kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Det er foreløpig kun fremvisning gjennom pålogging på helsenorge.no som anses som sikker og verifiserbar måte å dokumentere status som beskyttet på. Andre personer i innreisekarantene skal teste seg med PCR-test syv døgn etter ankomst. Dersom de tester negativt for covid-19 med PCR (ikke hurtigtest) kan de gå ut av karantene.

  Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, hele eller deler av oppholdet.

  Les mer her: Karantene og isolering - FHI

 • : Staten reforsikrer garantier for små og mellomstore pakkereisearrangører

  Stortinget ga 27. mai sin tilslutning til regjeringens forslag om risikoavlastning for 50 % av garantien ved reisegarantistillelse for små og mellomstore virksomheter. Ordningen er allerede godkjent i ESA.   

  Les mer om ordningen her

 • : Neste trinn i nasjonal gjenåpning skjer 27. mai

  Vi er glad for at regjeringen nå åpner for innenlandsreiser allerede i dag. Innenlandsreiser kan nå gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. På tross av dette blør reiselivsnæringen fortsatt, og det er nødvendig med treffsikre tiltak for å redde denne bransjen.

  Her finner du mer informasjon om andre trinn i gjenåpningsplanen

 • : Ny runde med omstillingsmidler til reiseliv, event og servering

  I januar fikk Virke gjennomslag for 1 milliard kroner ekstra til en ny runde med omstillingsmidler. Deler av midlene ble utbetalt i forbindelse med forrige runde, til eksisterende søknader, men det skal nå deles ut mer til omstilling og utvikling innenfor reiseliv, event og servering. Innovasjon Norge åpner for søknader fra 19. mai, les mer om hvordan din virksomhet kan søke her

 • : Virke ber Stortinget ber sørge for mer hjelp til de aller hardest rammede virksomhetene

  Vi har bedt regjeringen om en egen støtteordning rettet mot de virksomhetene som er aller hardest rammet av pandemien og restriksjonene. Dette har vi ikke fått gjennomslag for i forbindelse med revidert, men vi fortsetter å jobbe for dette både i Stortinget og opp mot regjeringen. 

  Vi har foreslått en ordning der virksomhetene gis støtte for nettotap og merkostnader opp til 70 % pr måned, med et samlet tak på 3,5 millioner kroner, slik Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren var innrettet i 2020.

  Vi ber om at virksomhetene kan søke støtte for de månedene de hadde et omsetningsfall på 90 pst eller mer. 

 • : Regjeringen endrer råd om innenlandsreiser for beskyttede personer

  Det har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle, uavhengig av om man er beskyttet eller ikke. Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge.

  Mer om dette her

 • : Oppdatert informasjon om koronasertifikat

  Regjeringen la i dag frem oppdatert informasjon om koronasertifikat. Den siste versjonen, som etter planen kommer i slutten av juni, skal være i tråd med alle EU-krav.  

  Den vil man også kunne bruke ved reise til andre land, dersom det blir stilt krav om at man må være vaksinert, ha negativ test eller ha hatt korona for å kunne komme over grensen eller unngå reiserestriksjoner som for eksempel karantene, ifølge helseministeren. Det ble også gitt informasjon om hvordan koronasertifikatet planlegges brukt i Norge.

  Mer om dette finner du her 

 • : Virke-gjennomslag

  Medlemskontingenten til destinasjonsselskapene tas inn som fast kostnad i kompensasjonsordningen.
  Her kan du lese mer om ordningen

 • : Virke jobber for gjenåpning av internasjonalt reiseliv - vil erstatte krav om karantene med vaksinesertifikat

  Virke mener målet må være mest mulig aktivitet innenfor rammen av det som er trygt. Det er viktig at vi kommer i gang, og da kan vi ikke ha regler som forhindrer reisevirksomhet, om det ikke er gode grunner til det.  

  Reiselivsnæringen trenger bedre forutsigbarhet og vi ber om at det legges til rette for en trygg og god gjenåpning av internasjonal reisevirksomhet. Flere land bytter nå ut karantene med vaksine eller negativ test.

  Eksempler på dette er Hellas, USA og Danmark. Bent Høie, FHI og Helsedirektoratet uttalte i forrige uke at Danmark er et land det er naturlig å samarbeide med og se til. Det er vi enige i. Derfor ber vi myndighetene:  

  1. Åpne for at vaksinerte kan komme inn til Norge uten karantene så raskt som mulig - senest 26. juni.  
  2. Gjøre det mulig for alle å reise til og fra land i Europa som har mindre enn 50 smittede pr 100 000 uten å måtte i karantene. I dag er tallet 25 pr 100 000. Ved å justere grensen for når et land anses som gult – slik man nå gjør i Danmark – vil man bidra til at man vil kunne raskere i gang med reisevirksomhet til og fra land med lavt smittetrykk.  Dette vil også bidra til at Norge henger bedre sammen med resten av Europa.  
  3. Gjøre smittenivåvurderinger på regionnivå, i stedet for på landnivå, slik vi allerede gjør for Norden. 
 • : Avklaring fra departementet vedrørende tilgodelapper/vouchere

  Virke har fått bekreftet fra Barne- og familiedepartementet at det er departementets vurdering at vouchere/tilgodelapper, på samme måte som den reisendes tilgodehavende som ikke er omgjort til kreditnotaer/vouchere/tilgodelapper, ikke kan anses omfattet av stilt reisegaranti etter pakkereiseloven. Virke mener denne avklaringen kan være grunnlag for å søke nedsatt garanti om vouchere/tilgodelapper. 

 • : Virke jobber for en ny støtteordning for de aller hardest rammede virksomhetene

  Virke jobber for en egen støtteordning for de virksomhetene som har hatt et omsetningsfall på 90 pst eller mer i løpet av pandemien. Særlig vet vi at dette gjelder mange innen incoming, reisearrangører og andre som er avhengige av internasjonale gjester. Vi har hatt møte med Næringsdepartementet om dette, og det er spilt inn til regjeringen og Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

 • : Anbefaler pakkereiser og charterturer

  Mange lengter etter å reise til utlandet. For å forsikre seg trygghet rundt booking av ferie anbefaler Virke reiseliv å booke pakkereiser eller chartertur, da dette gir økt forbrukervern ved eventuelle kanselleringer. Charterselskapene reiser ikke dersom destinasjonen er rød og det betyr at man vil få pengene igjen om man ikke kan reise.

 • : Virke reiseliv om vaksinepass

  Astrid Bergmål, leder i Virke reiseliv, støtter Nordland Høyres ønske om å gjenåpne Norges grenser for utenlandske turister. Med vaksinepass kan turister komme allerede i juli. Dette vil være forsvarlig når utviklingen viser at stadig flere blir vaksinert og smitten går ned.

 • : Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

  Regjeringens gjenåpningsplan er et steg i riktig retning, men det er fortsatt stor usikkerhet for de hardest rammede bransjene. Regjeringen må forlenge lønnsstøtteordningen, opprette en refusjonsordning for arbeidsgiverperioden for nye permitterte og sette ned renter og ytterligere utsette innbetaling av skatter og avgifter. Vi jobber for at smittevernsvurderingene for Europa foretas på regionnivå, ikke kun på landnivå, samt en plan for gjenåpning på bransjenivå.

  Her finner du alle trinnene i regjeringens plan for gjenåpning

 • : Kompensasjon for tapt varelager

  Regjeringen foreslår å dekke utgifter for bedrifter som må kaste varer som har gått ut på dato. Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Kravet om 30 prosent omsetningsfall gjelder også for bedrifter som vil dekke tapt varelager. Regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt varelager for perioden november 2020 til april 2021 søkes ved bruk av kompensasjonsordningen.

  Les mer her

 • : Regjeringen med forslag om risikoavlastningsordning

  Virke har lenge jobbet for å få på plass en statlig garantiordning for reisearrangørene. Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem et forslag om en risikoavlastningsordning for garantier stilt til Reisegarantifondet for små og mellomstore pakkereisearrangører. Saken skal behandles i Stortinget over påske. 

  Ordningen vil innebære at staten midlertidig kan overta 50 pst. av risikoen knyttet til garantier som banker eller forsikringsselskap har stilt til Reisegarantifondet for dette segmentet.  

 • : Reiserådet forlenget til 15. mai

  Virke mener regjeringen må få på plass en plan for gjenåpning av reiselivet i Norge og på tvers av grensene. Det trengs rammer slik at vi kan komme raskt i gang igjen med reisevirksomhet på tvers av grensene når smittesituasjonen tillater det. Vi ber regjeringen gå over til «grønn, gul og rød»-vurderinger på regionnivå for Europa, slik det i dag kun gjøres for Norden. 

 • : Virke etterlyser mer hjelp til reiseliv og servering

  Ytterligere restriksjoner rammer reiseliv og servering. Regjeringen har foreslått å øke tilskuddet til virksomheter gjennom den kommunale støtteordningen, men dette er ikke nok. Virke etterlyser flere tiltak. 

  Virke jobber for få plass en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen.

  Vi jobber for å få plass følgende tiltak:

  • Myndighetene må kompensere for kostandene ved arbeidsgiverperioden, eventuelt kutte perioden fra ti til to dager    
  • Virksomhetene må få lavere rente og forlenget nedbetalingsperiode for utsatte skatte og avgifter    
  • Det må på plass en egen ordning for de virksomhetene som i realiteten har vært nedstengt det siste året – der mange har 90 pst omsetningsfall eller mer    
  • Reiselivsmomsen må holdes lav ut året og momsen på servering må reduseres    
  • Lønnsstøtteordningen må forlenges til september
 • : EU med forslag om digitalt vaksinepass

  EU-kommisjonen har lagt fram sitt forslag til digitalt vaksinepass, som skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene. Norge er inkludert. Vaksinepasset vil være svært viktig for å få i gang trygg reisevirksomhet på tvers av grensene.

  Vi jobber for at myndighetene prioriterer å få på plass et vaksinepass som er enkelt å benytte før sommerferien.

 • : Nyhet om karantenehotell

  Det ble i dag klart at alle som har vært på ferie i utlandet, må ta karantenen på hotell fram til de har fremvist negativ test. Det kan tidligst skje på dag tre av karantenen.

 • : Revidert lønnsstøtteordning fra 15. mars til 30. juni

  Stortinget ba i januar regjeringen utarbeide en forbedret lønnsstøtteordning for å ta permitterte arbeidstakere tilbake. Den reviderte ordningen er nå vedtatt i Stortinget, og trer i kraft allerede 15. mars. Vi har bidratt i forarbeidet i dialog med regjeringen og partene. 

  Ordningen korrigerer for mange av svakhetene ved den forrige og skal bidra til at flere virksomheter kan ta permitterte arbeidstakere raskere tilbake. Det innebærer blant annet en mer fleksibel ordning og økte støttebeløp per arbeidstaker. Ordningen skal fremdeles forvaltes av skatteetaten, blir en automatisert søknadsbasert ordning, og vil gjelde for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

  Mer informasjon om ordningen kommer.

 • : Vestlandet - destinasjonsvinner 2021

  Sparebanken Vest inviterer til webinar hvor reiselivsaktører sammen med Innovasjon Norge Reiseliv og Virke Reiseliv deler erfaringer
  og hva de mener skal til for at Vestlandet skal bli den store destinasjonsvinneren sommeren 2021.

  Les mer om arrangementet og meld deg på her.

 • : Gjennomslag for forbedret lønnsstøtteordning

  Vi har siden våren i fjor jobbet for en ordning med lønnsstøtte for permitterte. Ordningen fra i fjor hadde svakheter som vi har tatt opp med regjeringen. Våre medlemmer var helt tydelige på at en god lønnsstøtteordning må være tre ting: forutsigbar nok til at de kan budsjettere med den, fleksibel nok til at den kan brukes i en uforutsigbar smittesituasjon og raus nok til å påvirke den bedriftsøkonomiske beslutningen.

  Det har vi tatt med inn i utformingen av denne ordningen, og vi er fornøyde med at regjeringen har lyttet til våre krav og møtt oss på mange områder:

  • Ordningen som ble lagt frem i dag reduserer virksomhetens egenandel vesentlig ved at det maksimale støttebeløpet er økt fra 15.000 til 25.000 per månedsverk, slik vi har bedt om.
  • Støttebeløpet til lærlinger er økt til 15.000.
  • Den nye ordningen er fleksibel nok til at bedrifter som tar tilbake ansatte får støtte for alle dagene den tilbakekalte er på jobb – selv om virksomheten senere må permittere på grunn av nye nedstenginger.
  • Ordningen støtter opp om prinsippene rundt permittering og tilbakekalling av permitterte, som følger hovedavtalene mellom arbeidslivets parter.

  For noen av de hardest rammede kan egenandelen fortsatt være for høy. Flere er bekymret for at en sluttdato 30. juni kommer for tidlig. I mange bransjer er usikkerheten rundt aktivitetsnivået til sommeren fortsatt stor. Det er bekymringer vi har tatt opp i arbeidet. Vi jobber for å hjelpe virksomheter dette gjelder gjennom krisen med andre tiltak.

  Her kan du lese mer om ordningen

 • : 1,75 milliarder kroner til kommunal kompensasjonsordning

  Det bevilges betydelige midler for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Midlene skal blant annet treffe særlig utsatte reiselivsvirksomheter. 

  Virke vil be kommunene prioritere virksomheter som har betydelig omsetningstap, i tillegg destinasjonsselskap som er eksplisitt nevnt at skal komme inn under ordningen. Vi ser nå av tall fra vår siste medlemsundersøkelse at 3 av 4 reiselivsvirksomheter som er medlemmer i Virke hadde et omsetningsfall på 90 prosent eller mer i januar sammenlignet med forventet omsetning før pandemien. Felles for virksomhetene er at det de har lagt bak seg et svært krevende år. Virke vil oppfordre alle medlemmer i denne situasjonen til å søke på midlene som nå skal fordeles av kommunene.

 • : Ikke flertall for gjenåpning av tilskuddsordning til refusjon.

  Virke har jobbet for å gjenåpne tilskuddsordningen fra 2020 som gjelder tilskudd til refusjoner av pakkereiser som skulle vært gjennomført i perioden 14. mars – 14. juni 2020, slik at de reisene som opprinnelig var tilskuddsberettiget men som det ikke ble søkt om tilskudd for i forrige runde, for eksempel fordi de ble utsatt, kan søke støtte. Dessverre stemte kun Senterpartiet og Fremskrittspartiet for dette, og det ble derfor ikke flertall for forslaget. De to partiene foreslo 200 millioner kroner til dette formålet.

  Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og Rødt fremmet følgende forslag som heller ikke flertall:  «Stortinget ber regjeringen vurdere en tilskudds-, låneordning eller en kombinasjon av dette for pakkereiseselskap som har måttet avlyse utsatte reiser.» Virke fortsetter å jobbe opp mot regjeringen i denne saken.

 • : Stortinget gir regjeringen marsjordre om å få på plass statlig garantiordning

  Stortinget vedtok i dag det følgende: «Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake på egnet måte med et forslag om en midlertidig ordning der staten bidrar til å reetablere et fungerende garantimarked for pakkereiser

  Vi forventer at regjeringen følger opp raskt slik at vi kan få på plass en løsning så snart som mulig. Vi vil fortsette dialogen med Regjeringen for å bidra til at selve ordningen blir så god som mulig.

 • : Støtte til destinasjonsselskapene

  De fleste destinasjonsselskapet har mistet sine inntekter som følge av krisen i reiselivet og Virke ha lenge jobbet for en egen ordning for disse. Destinasjonsselskapene skal nå få hjelp gjennom midlene som skal fordeles av kommunene. 

  Dette påpekes eksplisitt i regjeringens forslag som til kommunal kompensasjonsordning, som ble vedtatt i Stortinget i dag. I tillegg til dette sørget opposisjonspartiene i dag for en bestilling til regjeringen for å hjelpe destinasjonsselskapene særlig: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en løsning for å redusere inntektstapet til de norske destinasjonsselskapene enten ved å innarbeide medlemskontingent/partnerbidrag som faste unngåelige kostnader i kompensasjonsordningen eller som et eget tilskudd til destinasjonsselskapene.» Dette er gledelig og vi vil holde dere oppdatert om saken videre.

 • : Omstilling- og utviklingsordningen rettet mot reiseliv og event styrkes med 1 milliard kroner

  Regjeringen har levert på Virkes krav og Stortingets bestilling på 1 milliard ekstra til omstilling- og utviklingsordningen. Det innebærer 1 milliard ekstra, i tillegg til de 600 millionene som tidligere er bevilget til dette. Dette er et svært viktig gjennomslag, fordi ordningen gjør det mulig for flere å få midler til utvikling og omstilling, som også bidrar til at virksomhetene kan forberede seg på en ny oppstart.

 • : Permitterte kan jobbe mer uten å miste dagpengene

  Vi har fått gjennomslag for at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger senkes fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Dagpengene faller dermed først bort når en permittert jobber mer enn 60 prosent av tidligere arbeidstid.

 • : Støtte til destinasjonsselskapene

  Vi har fått gjennomslag for hjelp til destinasjonsselskapene, gjennom potten på 500 millioner til utsatte bransjer, som skal fordeles av kommunene. I proposisjonen presiseres det at «Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også et formål for bruk av midlene.» Dette har vi jobbet for lenge og det er gledelig å få denne nyheten.

 • : Utsatt frist for å søke om omstilling- og utviklingsmidler

  Fristen utsettes fra 20. desember til 8. januar.
  Les mer her

 • : Økt tilskuddssats i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører

  Økt tilskuddssats i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører vedtas i Stortinget 19. desember.

  Virke fikk i forhandlingene gjennomslag for å øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører, som gjelder for tidsperioden 14. mars – 15. juni. Til nå har det vært utbetalt 20 prosent tilskudd, men dette økes nå til 60 prosent samlet sett i andre utbetalingsrunde. Reisearrangørene har ventet siden i sommer på andre utbetalingsrunde, og Virke har vært tydelige på at tilskuddet må utbetales umiddelbart. 

  Næringsdepartementet har gitt oss tilbakemelding om at midlene vil bli utbetalt så raskt som mulig etter vedtaket i Stortinget og alt ligger dermed tilrette for at midlene vil utbetales raskt. Har du spørsmål om ordningen og utbetalinger ta direkte kontakt med Innovasjon Norge som administrerer ordningen. 

 • : Krisetiltak: De viktigste endringene for reiselivsbransjen

  Mandag kveld ble regjeringen og FrP enige om forbedringer av den generelle kompensasjonsordningen regjeringen la frem 10. november. Slik treffer dette våre medlemmer innen reiseliv.

  Økt tilskuddssats i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører
  Virke fikk i forhandlingene gjennomslag for å øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører, som gjelder for tidsperioden 14. mars – 15. juni.  Til nå har det vært utbetalt 20 prosent tilskudd, men dette økes nå til 60 prosent samlet sett i andre utbetalingsrunde. Reisearrangørene har ventet siden i sommer på andre utbetalingsrunde, og vi jobber for at det skal utbetales så raskt det lar seg gjøre. Vi vil ta dette opp med departementet. Har du spørsmål om ordningen og utbetalinger ta direkte kontakt med Innovasjon Norge som administrerer ordningen.

  Reisegaranti for 2021
  Regjeringen skal - så snart som mulig - komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak, for eksempel gjennom en ordning i regi av GIEK, for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021. Dette er en svært viktig sak for mange av Virkes medlemmer. Vi har gjort det klart i møter med regjeringen at det haster å få på plass en ordning som bidrar til å løse utfordringen knyttet til reisegaranti. Vi vil følge saken nøye i tiden fremover.

  Det lå allerede i krisepakken inne en beslutning om å tilføre Reisegarantifondet 4 millioner kroner. Dette innebærer at det ikke blir behov for å øke gebyrene for 2021.

  Saken oppdateres

 • : Bølge 2: Ny situasjon både for våre medlemmer og oss i Virke

  Mange av våre medlemmer opplever nå den mest krevende tiden siden Norge stengte ned 12 mars. Usikkerheten er stor og behovet for å få på plass gode og langsiktige krisetiltak enda større.

  De nye smitteverntiltakene fra regjeringen:

  Vi jobber for bedre krisetiltak og gjeninnføring av den generelle kompensasjonsordningen
  Virke har vært i tett kontakt med myndighetene gjennom uken, og har i dag vært i møte med både Finansminister, Næringsminister og Arbeidsminister. Vi har etterfulgt dette med et brev til regjeringen hvor vi ber om bedre krisetiltak. Tiltakene vi jobber med å få på plass eller utvikle videre omfatter blant annet kompensasjonstiltak, permitteringsordning, lønnstilskudd og omstillingstiltak.

  I lys av utviklingen i smittesituasjonen har vi også sammen med LO, NHO og SMB Norge bedt om at den generelle kompensasjonsordningen som omfatter alle bransjer gjeninnføres. Dette vil bli fulgt tett opp utover i neste uke. I tillegg jobber vi tett med bransjerettede tiltak for de hardest rammede bransjene og oppfølging av disse.

  Våre tolkninger av regelverket, når forskriftstekster ikke foreligger
  Vi får mange henvendelser om hvordan de ulike tiltakene skal tolkes, både nasjonalt og lokalt som vi følger tett opp. Dette er krevende, da forskriftstekstene ikke foreligger enda og foreløpige tolkninger må baseres på pressemeldinger, redegjørelser og andre muntlige uttalelser.

  Vi vet at det kommer omfattende endringer i innreisereglene, men den formelle ordlyden er ikke kjent ennå. Det vi vet sikkert er at dag og ukependling til Sverige og Finland kan fortsette som før, men at det rettes restriksjoner mot reisende fra andre land.

  Det er gjort noen endringer i antall som kan delta på arrangementer. Begrensningene er knyttet opp til arrangementer uten såkalte «fastmonterte seter». Ordlyden blir i forskriften er fortsatt ukjent. Vi har oppfordret myndighetene til å fokusere på mulighetene for godt smittevern, fremfor om stolene er skrudd fast i gulvet eller ikke. Vi vil komme med en oppklaring når forskriftsteksten er klar.

  Når det gjelder skjenkestopp nasjonalt og regionalt er heller ikke forskriftsteksten klar. Også her vil vi komme tilbake med eventuelle oppklaringer når forskriftsteksten er klar.

  Både i Bergen og Oslo er det nå innført et absolutt krav til å holde 2 meters avstand, selv om du benytter munnbind. Dette mener Virke ikke er tilstrekkelig smittevernsfaglig begrunnet, og vi frykter konsekvensene av den ekstra påkjenningen som påføres mange virksomheter som har gode og ryddige rutiner innen smittevern.

  De nye restriksjonene kan gi behov for å permittere ansatte. Vi minner derfor om reglene omkring permittering og særlig varslingsfristen
  Arbeidsgiver skal normalt gi arbeidstakerne skriftlig varsel på 14 kalenderdager. Men dersom det skjer noe uforutsett, kan det være grunnlag for at arbeidsgiver får anledning til å benytte en kortere varslingsfrist på to dager. Vi minner om at en 2-dagers frist kun kan anvendes hvor man står overfor en uforutsett hendelse. Et myndighetspålegg om å stenge bedriften umiddelbart, vil kunne være en slik uforutsett hendelse. Smittesituasjonen i seg selv, hvor man gradvis har sett en økning etter sommeren, kan ikke anses som en uforutsett hendelse. I går informerte myndighetene om tiltak som kommuner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Bergen og Oslo har  pålagt driftsstans for virksomheter i enkelte områder. Dette vil kunne regnes som en uforutsett hendelse, mens andre kommuner vil kunne komme til å gjøre det på bakgrunn av fortsatt økende smitte, det vil da antagelig ikke kunne regnes som en uforutsett hendelse. På steder arbeidsgiver ser for seg at det kan komme en nedstengning, anbefales det derfor at man drøfter situasjonen med tillitsvalgte allerede nå.

  Vi anbefaler at dere tar kontakt med Virkes rådgivningstjeneste dersom dere er usikre eller har spørsmål.

 • : Kompensasjonsordningen forbedres

  Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter til februar og øker støttenivået fra 50 til 60 prosent. Næringsminister Iselin Nybø presenterte endringene 30.10. etter hardt press fra Virke og andre næringsorganisasjoner. 

  Endringene er et skritt i riktig retning, men februar er for kort tidshorisont, støttenivået må opp til 70 prosent og ordningen må utvides til å omfatte flere bedrifter som har fått - og kommer til å få - stort omsetningstap i tiden fremover på grunn av smitteverntiltak.

  Virke fortsetter å kjempe for forbedringer i kompensasjonsordningen, som nå behandles i Stortinget.

  Les mer om endringene på regjeringen.no

 • : Virkes krav til kompensasjonsordningen

  Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er tomme og utsiktene for de kommende månedene er svært usikre. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor jobber Virke videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

  Våre krav er:

  • Justeringsfaktoren må opp til 70 % fra 50 %
  • Ordningen må forlenges så lenge restriksjonene forhindrer aktivitet, minst til sommeren 2021, slik at virksomhetene får den nødvendige forutsigbarheten
  • Også store reiselivsrelaterte virksomheter som faller utenfor primærordningen må kunne søke til ventilordningen (i dag er den forbeholdt små og mellomstore virksomheter)

  Graf omsetningstap

 • : Ny støtteordning for reiseliv og event ut året

  Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer:

  1. Grensen for stort omsetningsfall økes til 40 prosent (fra 30 prosent).
  2. Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntektene kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen.
  3. Utbetalingen for hele perioden vil skje etterskuddsvis som en engangsbetaling i 2021.

  Regjeringen foreslår også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke blir omfattet av kompensasjonsordningen. Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019, og kan, for eksempel gjelde butikker som er helt avhengige av turister eller virksomheter som er helt avhengig av event.

  Rammen for ordningene er anslått til 1,4 milliarder kroner, og det vil åpnes for søknader i januar 2021. Mer detaljer om ordningen kan du lese her. 

  Virke har sammen med partene i arbeidslivet bidratt med innspill til regjeringens arbeid. Ordningen er langt fra perfekt, men den gir liv til håpet om at bredden av norsk reiseliv skal overleve pandemien. Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er bortimot tomme og ingen vet hva som venter oss i årets siste måneder. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor vil Virke jobbe videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

 • 9. oktober 2020: Nye reiseråd

  Basert på Folkehelseinstituttets vurdering av smitteutviklingen har regjeringen vedtatt at følgende områder og land går fra gult til rødt:

  • I Sverige: Gotland, Norrbotten, Värmland og Västernorrland.
  • I Finland: Sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa.
  • Kypros, Latvia og Liechtenstein.

  Utenriksdepartementet oppdaterer sitt reiseråd tilsvarende. Det nye reiserådet vil være som følger:

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

  Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden:

  • I Danmark: Grønland.
  • I Sverige: Kalmar.
  • I Finland: Alle regioner bortsett fra Nyland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Södra Savolax og Vasa.

  Disse regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

  Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

  Dette reiserådet gjelder til og med 15. januar.

 • : Statsbudsjettet: Forslaget til statsbudsjett svarer ikke på reiselivsnæringens utfordringer i 2021

  Krisen er langt fra over for reiselivet. Likevel foreslår regjeringen å avslutte støtten til faste utgifter og øke reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent fra 2021. Det foreslås 680 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen i statsbudsjettet for hele 2021, men Virke mener dette er å regne som småpenger sett i lys av den alvorlige situasjonen reiselivet nå står i. Vi mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke klarer å skape trygghet og forutsigbarhet for næringen som er svært viktig for sysselsetting i hele landet.

  Samtidig har regjeringen også foreslått å kutte 350 millioner av støtten som allerede er bevilget til reisearrangørene i forbindelse med revidert budsjett. Virke reagerer sterkt på at reiselivet i realiteten overlates til seg selv, og vil jobbe aktivt ovenfor Stortinget i tiden fremover for å få på plass et bedre budsjett for 2021 enn det regjeringen i dag foreslo.  

  Det handler i all hovedsak om tre ting:

  1. Hjelpe til å dekke faste utgifter
  2. Å holde kostnadene nede – momsen må holdes lav
  3. Å få på plass flere tiltak som bidrar til å holde folk i jobb, i aktivitet, til omstilling og til utvikling, slik at næringen igjen er klare den dagen verdenskartet igjen er grønt. Stortinget må rett og slett hjelpe næringen å holde ut gjennom denne krisen.
 • : Nye reiseråd

  Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. For EØS/Schengen-området fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

  Fra og med lørdag 26. september gjelder ikke unntaket fra reiserådet lenger for Island, Litauen og enkelte nordiske regioner.

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at Island, Litauen, regionen Västerbotten i Sverige og regionene Mellersta Finland (Keski-Suomi) og Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet. Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 26. september, blir ilagt ti dagers karantene. 

  Kategoriseringen av land og regioner som gule beholdes inntil videre.

  Reiser i EØS-/Schengen-området

  I tillegg til Island og Litauen fraråder Utenriksdepartementet reiser i EØS/Schengen-området som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner i Sverige og Finland. 

  Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 26. september.

 • : Regjeringen foreslår en egen kompensasjonsordning for reiselivet

  Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

  Kompensasjonsordningen for reiselivet vil bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020. Regjeringen har invitert Virke inn til dialog om innretning på den nye ordningen. Virke har lenge jobbet for en forlengelse av kompensasjonsordningen og er fornøyde med at regjeringen har lyttet til vårt innspill om å fortsette å gi støtte til å dekke faste kostander. Nå jobber vi for at innretningen skal bli best mulig. Vi er opptatt av at støtten også må videreføres i 2021.

  Forlenger og styrker omstillingsmidlene til reiselivet
  Stortinget vedtok før sommeren 250 millioner i omstillingsmidler til reiselivsbedrifter, med et maksbeløp på 5 millioner kroner per bedrift. Søknadsfristen for ordningen var 15. september. Regjeringen foreslår nå ytterligere 250 millioner kroner til omstilling, som reiselivsaktørene kan søke på via Innovasjon Norge ut året. Denne ordningen vil også kunne benyttes av messe- og konferansearrangører. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før. Virke har jobbet aktivt for en forlengelse av ordningen og er glade for at regjeringen har lyttet til vårt innspill.

  Virke reagerer sterkt på forslag om å kutte i støtteordning til reisearrangørene
  Stortinget vedtok i forbindelse med revidert budsjett denne våren 500 millioner kroner i støtte til reisearrangørene, i tillegg til en låneramme på 1,5 milliarder kroner. Regjeringen foreslår nå å kutte i støtten. I stedet for å gi støtte til å dekke 80 prosent av refusjonene, foreslår de nå at reisearrangørene kun skal kunne få støtte til 40 prosent av refusjonene i perioden 14. mars -14. juni. Virke mener dette er en omkamp fra regjeringen og reagerer sterkt forslaget. Vi er glade for at flere opposisjonspartier allerede har uttalt at de ikke vil støtte forslaget til kutt.

  Ordningen skal bidra til at forbrukerne får tilbakebetalt avlyste reiser fra pakkereisearrangørene, som følge av korona-utbruddet. I den første tildelingsrunden fikk arrangørene tildelt inntil 20 prosent som tilskudd. I den andre fordelingsrunden av tilskudd legger regjeringen opp til at den enkelte arrangør samlet vil få tildelt inntil 40 prosent av refusjonene. Det er satt et absolutt tak for ordningen som innebærer at den enkelte bedrift maksimalt får tildelt 8 millioner kroner i form av tilskudd. Foreløpig har regjeringen innvilget 93 millioner kroner i tilskudd og 264 millioner kroner i lån. ‘

   Regjeringen ønsker å øke momsen fra 6 til 12 prosent
  Det er innført redusert lavsatsmoms fra 12 til 6 prosent frem til 31. oktober 2020 for overnatting, persontransport og enkelte opplevelsesaktiviteter (kultur og underholdning). Virke er kritiske til at regjeringen ikke ønsker å forlenge lavmomssatsen. Vi jobber nå aktivt opp mot Stortinget for å få forlenget lavmomsen.

  200 millioner kroner til kommuner med særlige smittevernstiltak
  Regjeringen foreslår en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommuner som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet. I tillegg kommer 80 millioner kroner til investeringstilskudd i regi av Innovasjon Norge som skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene. 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

 • : Velkommen til webinar 29. September kl 16.00-17.00: B2B Travel Payments

  ECTAA og eNett har samlet representanter for ulike reiseaktører som vil adressere B2B betalingsstrategi for reiseliv i usikre tider, med særlig fokus på luftfart. Meld deg på her. 

 • : Nye reiseråd fra 1. oktober

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

  I Danmark: Grønland. I Sverige: Norrbotten, Södermanland, Gotland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Kalmar og Blekinge. I Finland: Alle regioner med unntak av Etelä-Savo/Södra Savolax. Island, Kypros, Latvia, Liechtenstein og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

  Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

  Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

 • : Ny bråbrems for reiselivsnæringen

  Regjeringen presenterte fredag 7. august en rekke innskrenkninger som har innvirkning på reiselivet og opplevelsesnæringen. Det ble innført nasjonal skjenkestopp fra midnatt, maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer opprettholdes, og nordmenn ble frarådet å reise til utlandet.

  Virke er kritiske til endringene i skjenkebestemmelsene, uroet over at maksgrensen ikke økes og reagerer på at man fraråder reiser til grønne land. Vi mener også det bør innføres grønne og røde land-vurderinger for landene utenfor Europa innen 20. august, slik regjeringen varslet før sommeren. Virke mener det er avgjørende at regjeringen kommer på banen med forlengede og nye bransjerettede tiltak for å hjelpe bransjen gjennom denne krevende tiden.

 • : Vil du gi innspill til ny reiselivsstrategi?

  Virke er invitert til å gi innspill til reiselivsstrategien som Innovasjon Norge skal utarbeide på oppdrag fra Regjeringen. Strategien vil bli et viktig grunnlag for Regjeringens videre langsiktige arbeid med utvikling av norsk reiseliv. 

  Har du innspill du ønsker at Virke skal ta med videre, send disse til leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, innen 1. september: astrid.bergmal@virke.no Du kan også spille inn direkte til Innovasjon Norge her.

 • : Søk om omstillingsmidler for fra Innovasjon Norge!

  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Søknadsfrist er 15. september.

  Du må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke. Innovasjon Norge bruker samme definisjon av omsetningsfall som i Kompensasjonsordning for næringslivet.

  Les mer om ordningen og søk her: 

 • : Viktige politiske saker i tiden fremover

  Virke har oppnådd en rekke gjennomslag på vegne av reiselivsnæringer de siste månedene. 

  Kontantstøtte, lønnsstøtte, utsettelse av permitteringsregler, omstillingsmidler, redusert moms og støtte til reisearrangørene er eksempler på dette. Fremover vil vi jobbe særlig for å forlenge og tette hull i eksisterende ordninger, i tillegg til å få på plass flere bransjetilpassede tiltak. Les mer om våre 10 prioriterte saker i møte med myndighetene i tiden fremover her. 

 • : Nytt reiseråd

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

  Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Östergötland, Örebro, og Värmland, Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

  Øvrige land i EØS/Schengen-området: Estland, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  Disse landene og regionene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag. Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.