Virke utlands retningslinjer for god medlemsskikk

Virkes retningslinjer for god medlemsskikk er utarbeidet og godkjent av styret i Virke Reise Utland og er retningsgivende for alle reiselivsmedlemmer.

1. Servicenivå

Medlemmer skal opprettholde en høy servicestandard overfor sine kunder og drive sin forretning på en måte som ikke virker ødeleggende på bransjens gode navn og rykte.

Medlemmer skal tilstrebe seg å behandle og løse klager fra kunder så raskt som mulig. Dersom en kunde klager en sak inn for Pakkereisenemnda, er medlemmer forpliktet til å følge en avgjørelse derfra. For avgjørelser av særlig prinsipiell karakter kan det gjøres unntak fra dette. Styret i Virke Reise Utland skal da orienteres ved en slik sak og kan da velge å avgi en uttalelse om deres oppfatning av forholdet.

2. Minimumskrav til markedsføring og avtalevilkår

Et medlem skal sikre seg at deres markedsføring overholder markedsføringslovens og pakkereiselovens bestemmelser om informasjon gitt i markedsføringen og bestillingsprosessen. Medlemmer skal sikre at kundene mottar relevante detaljer vedrørende reisen før avtalen inngås. Ingen informasjon gitt i markedsføringen skal bevisst inneholde informasjon som kan villede kundene.

Medlemmer skal sikre seg at kundene kan gjøre seg kjent med de generelle betingelsene for reisen før en avtale om reisearrangementet inngås. Medlemmene skal i tillegg sikre seg at de generelle betingelsene til enhver tid er i tråd med relevant norsk lovgivning.

3. Databeskyttelse*

Medlemmer skal overholde personopplysningslovens bestemmelser og sikre seg at man har effektive rutiner
for behandling av personopplysninger.

4. Garanti hos Reisegarantifondet

Medlemmer plikter å stille garanti hos Reisegarantifondet for reiser som er garantipliktige etter pakkereiselovens bestemmelser. Medlemmer skal på forespørsel fra Virke Reise Utland kunne fremskaffe dokumentasjon på at nødvendig garanti er stilt.

5. Kriseberedskap**

Virke Reise oppfordrer sine medlemmer til å utarbeide prosedyrer for håndtering av kriser som måtte oppstå og som involverer medlemmenes kunder.

6. UNWTOs etiske regelverk

Virke Reise Utland oppfordrer sine medlemmer til å etterstrebe at UNWTOs retningslinjer om etisk turisme følges i produksjonen av pakkereiser. Medlemmer skal på forespørsel rapportere til Virke Reise Utland om tiltak bedriften har gjort for å etterleve UNWTOs etiske retningslinjer i sin produksjon.

*Retningslinjer for behandling av personopplysninger i reisebransjen vil bli utviklet i samarbeid mellom Virke Reise, NHO Reiseliv og Datatilsynet. Se også Datatilsynets hjemmesider.

**Virke Reise Utland tilbyr medlemmene en fordelsavtale på en beredskapspakke gjennom selskapet Lynx Porter Novelli.