Streik hos flyselskap

Her kan du lese mer om hvilke plikter flyselskap, turoperatører og reisebyrå har ved streik hos flyselskapene.

Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser. Kunden må i utgangspunktet vente til streiken er et faktum før rettigheter utløses, men hver situasjon må vurderes konkret ut fra tidsmomentet og sannsynlighet for at streiken blir en realitet (antesipert mislighold).

Streikevarsler brukes som forhandlingsverktøy, og bør derfor behandles med edruelighet.

1. Streik hos flyselskap

Kundens rettigheter reguleres i det vesentlige av EU-forordning 261/2004 (Artikkel 5). Passasjeren skal gis beskjed om alternative transporttilbud sammen med beskjeden om kanselleringen (Artikkel 5, pkt. 2).

Omruting eller full refusjon

Videre skal passasjeren tilbys omruting eller heving av billettkjøpet mot full refusjon (også gebyrer) + eventuell transport til reisens opprinnelige startsted.

Forpleining

Passasjeren skal også tilbys mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, samt hotellutgifter og transport mellom flyplass og hotell, som er nødvendig i påvente av alternativ transport/hjemtransport. (Artikkel 9)

Standardkompensasjon

Ved kansellering har passasjeren som hovedregel også rett til en standardkompensasjon etter EU-forordningen, varierende fra 250 – 600 € avhengig av flygingens lengde. Det var tidligere omdiskutert om streik i eget selskap utløste rett til slik kompensasjon, men EU-domstolen har nå slått fast at streik i eget selskap ikke er å anse som en ekstraordinær omstendighet som fritar flyselskapene fra en slik plikt.

For å slippe unna plikt til å betale standardkompensasjon må selskapet kansellere reisen og informere kunden om dette senest 14 dager før planlagt avgang. Alternativt må flyselskapet informere den reisende om den innstilte flygingen mellom 14 og 7 dager før avgang dersom det tilbys omruting slik at passasjeren kan reise høyst to timer to timer før planlagt avgangstid og ankomme det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid, eller opplyse om den innstilte flygingen mindre enn sju dager før planlagt avgangstid og passasjerene tilbys omruting slik at de kan reise høyst en time før planlagt avgangstid og ankomme det endelige bestemmelsessted senest to timer etter planlagt ankomsttid.

Skyldes imidlertid streiken forhold utenfor eget selskap, som f.eks. streik hos eksterne flyteknikere, flygeledere eller annet eksternt flyplasspersonell, vil passasjeren normalt ikke ha krav på standardkompensasjon etter forordningen.

Erstatning for tap

Krav om erstatning av faktisk påført tap (hjemlet i luftfartslovens § 10-20) vil også måtte vurderes konkret, og der streik i eget selskap vil kunne utløse et slikt ansvar, men der streiken skyldes forhold utenfor eget selskap normalt ikke utløser erstatningsansvar på flyselskapets hånd.

2. Der flybilletten er en del av pakkereise

Kjøpt samtidig som hotell og/eller leiebil, cruise etc.

Pakkereisegjester på fly (både rute og charter) har de samme rettighetene som individuelle flypassasjerer i henhold til EU-forordning 261/2004.

Retten til å heve kjøpet av flytransport pga. forsinkelser på utreise inntrer imidlertid tidligere enn retten til å heve kjøpet av hele pakkereisen etter pakkereiseloven. Der kunden velger å avstå fra å reise med henvisning til sine rettigheter etter forordningen, og da i realiteten samtidig går fra kjøpet av hele pakkereisen, har kunden kun krav på å få refundert det som tilsvarer verdien av flytransporten, og ikke hele pakkereisen – med mindre forsinkelsen er så stor at den gir grunn til heving av pakkereisen som sådan etter pakkereiselovens bestemmelser.

Den gamle pakkereiselovens satt likhetstegn mellom arrangør og flyselskap med henhold til pakkereisekundens rettigheter, slik at pakkereisearrangøren måtte påta seg de samme forpliktelser overfor sine kunder som hva flyselskapet hadde. Den nye pakkereiseloven førte med seg en viktig endring i denne sammenheng. Etter pakkereiselovens § 34 og forarbeidene til denne fremgår det nå at arrangøren kun vil være ansvarlig for å utbetale prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven, mens flyselskapet vil være ansvarlig etter forordningen om flypassasjerers rettigheter. Det vil si at den reisende ikke lenger kan henvende seg til arrangøren med krav om prisavslag og erstatning med hjemmel i transportlovgivningen (f.eks. EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter), med mindre arrangøren også er transportør (noe man er om man har eget flyselskap). Det er etter dette altså kun krav etter pakkereiseloven som arrangøren vil være ansvarlig for.

Pakkereisearrangøren plikter etter pakkereiselovens § 28 å finne alternativ transport til reisemålet (selv om denne kan koste ham mer enn den kansellerte). Kunden må finne seg i visse tidsforskyvninger i denne forbindelse før han kan kreve å heve kjøpet av pakkereisen med hjemmel i pakkereiseloven. Forsinkelsen han må akseptere kan gå ut over de tidsrammer som EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter setter for retten til å heve kjøpet av flytransporten.

Retten til prisavslag der det blir avvik fra det avtalte (avvik som er mer enn uvesentlige) består uavhengig av årsaken til mangelen, og gjelder altså også ved streik, jf. pakkereiselovens § 31. Pakkereiseloven fortolkes slik at forsinkelser på utreise gir krav på prisavslag i større utstrekning enn på hjemreisen. Da er jo hovedproduktet allerede levert og konsumert. Dersom hele pakkereisen må kanselleres fordi det ikke finnes alternative transportmuligheter som kunden godtar, har kunden krav på å få hele kjøpesummen for pakkereisen refundert av arrangøren. Flyselskapet har ikke noe ansvar for det tap som arrangøren da lider (refusjon av landarrangement).

Arrangøren kan ut fra eget ansvar etter pakkereiseloven, hensynet til egen kunde, og ideelt sett i tett dialog med flyselskapet, bistå sin kunde direkte for så å kreve regress fra flyselskapet etter pakkereiselovens § 49 for de beløp kunden ville hatt krav på fra flyselskapet dersom han hadde vært en «kun fly»-passasjer.

3. Reisebyråets ansvar

Reisebyrået anses som agent for flyselskapet og har intet selvstendig ansvar i forhold til streiken.

Reisebyrået som agent må imidlertid bistå prinsipalen, dvs. flyselskapet, når det gjelder kunder som har billett kjøpt hos byrået. Har reisebyrået også solgt hotell etc., og følgelig solgt en kombinasjon av flere reisetjenester som faller inn under definisjonen av pakkereise i pakkereiselovens § 6, er reisebyrået pr definisjon «pakkereisearrangør» og har samme plikter som beskrevet under "Der flybilletten er del av en pakkereise".

4. Eksempler med reiser med flere flyselskap

EU-forordning 261/2004 gir passasjeren rettigheter i forhold til utførende selskap.

Dersom kunden reiser fra A til C via B, og med selskap x på strekningen A-B og selskap Y på strekningen B-C, oppstår følgende kombinasjoner:

Gjennomgående billett, selskap X er utsteder og selskap Y er streikerammet: Passasjeren kan velge å avbryte reisen og bli fraktet tilbake til A, og få full refusjon av strekningen A-C fra selskap Y. Men selskap X er kontraktspartner og har et selvstendig ansvar for å få passasjeren fram til endelig bestemmelsessted. I praksis vil selskap Y foreta dette søket, se under

Passasjeren velger å vente i B på alternativ transport til C. Selskap Y har da plikt til å dekke/finne denne, og sørge for pleie i ventetiden. Passasjerens rett til omruting (forutsatt at B ligger i EU/EØS eller at selskap Y er EU/EØS-registrert dersom B er utenfor EU/EØS) gir selskapet plikt til å finne alternativt selskap når passasjeren ikke kan fraktes på eget selskap innen "rimelig tid". (Gjeldende ordlyd definerer hvor lenge passasjeren må vente for å ha rett til å få ny billett på annet selskap. I det revisjonsforslag som er til behandling i EU-institusjonene inntrer retten til billett på annet selskap først etter 12 timer fra oppsatt avgang).

Ligger B ikke i EU/EØS, og er da selskap Y heller ikke registrert i EU/EØS, kan EU261-2004 ikke påberopes overfor selskap Y. Det blir da selskap X som – som kontraktspartner – må ta ansvar for å få passasjeren fram til endelig bestemmelsessted inklusive de ekstra kostnader dette medfører.

Separate billetter: Streiken i selskap Y gir da ikke rett til retur til A, kun refusjon av strekningen B-C om passasjeren vil avbryte reisen, eller alternativ transport til C med nødvendig pleie i ventetiden. Selskap X har ikke noe med passasjerens problemer å gjøre.