Streik hos flyselskap

Her kan du lese mer om hvilke plikter flyselskap, turoperatører og reisebyrå har ved streik hos flyselskapene.

Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser. Kunden må i utgangspunktet vente til streiken er et faktum før rettigheter utløses, men hver situasjon må vurderes konkret ut fra tidsmomentet og sannsynlighet for at streiken blir en realitet (antesipert mislighold).

Streikevarsler brukes som forhandlingsverktøy, og bør derfor behandles med edruelighet.

1. Streik hos flyselskap

Kundens rettigheter reguleres i det vesentlige av EU-forordning 261/2004 (Artikkel 5). Passasjeren skal gis beskjed om alternative transporttilbud sammen med beskjeden om kanselleringen (Artikkel 5, pkt. 2).

Omruting eller full refusjon

Videre skal passasjeren tilbys omruting eller heving av billettkjøpet mot full refusjon (også gebyrer) + eventuell transport til reisens opprinnelige startsted.

Forpleining

Passasjeren skal også tilbys mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, samt hotellutgifter og transport mellom flyplass og hotell, som er nødvendig i påvente av alternativ transport/hjemtransport. (Artikkel 9)

Normalt ingen standardkompensasjon

Ved kansellering har passasjeren som hovedregel rett til en standardkompensasjon etter forordningens artikkel 7 (varierende fra 250 – 600 € avhengig av flygingens lengde), med mindre flyselskapet kan godtgjøre at kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Passasjerens rett til slik EU-kompensasjon ved kanselleringer som skyldes streik er omstridt. Flyselskapene vil naturlig nok hevde at streik ikke gir passasjerer rett til EU-kompensasjonen og har fått støtte for en slik tolkning i Transportklagenemnda – fly, der nemndas flertall har vært av den oppfatning at også en lovlig streik blant selskapets ansatte oftest vil være en ekstraordinær omstendighet i EU-forordningens forstand.

Konklusjonen er at krav på kompensasjon etter forordningen normalt ikke kan påregnes der en flygning innstilles på bakgrunn av en streik, og at utfallet av et krav behandlet i Transportklagenemnda – fly eller i domstolene pr nå trolig heller ikke vil føre fram.

Normalt ingen erstatning for tap

Krav om erstatning av faktisk påført tap (hjemlet i luftfartslovens § 10-20) vil etter rettspraksis heller ikke føre fram da streik i det store er ansett som «force majeure» og følgelig ikke gir erstatningsansvar på flyselskapets hånd. Også denne konklusjonen er omstridt i teorien, men i praksis konkluderer vi med at det heller ikke gis erstatning for tap som følge av flystreik.

2. Der flybilletten er en del av pakkereise

Kjøpt samtidig som hotell og/eller leiebil, cruise etc.

Pakkereisegjester på fly (både rute og charter) har de samme rettighetene som individuelle flypassasjerer i henhold til EU-forordning 261/2004.

Retten til å heve kjøpet av flytransport pga. forsinkelser på utreise inntrer imidlertid tidligere enn retten til å heve kjøpet av hele pakkereisen etter pakkereiseloven. Der kunden velger å avstå fra å reise med henvisning til sine rettigheter etter forordningen, og da i realiteten samtidig går fra kjøpet av hele pakkereisen, har kunden kun krav på å få refundert det som tilsvarer verdien av flytransporten, og ikke hele pakkereisen – med mindre forsinkelsen er så stor at den gir grunn til heving av pakkereisen som sådan etter pakkereiselovens bestemmelser.

Den gamle pakkereiselovens § 6-5 satt likhetstegn mellom arrangør og flyselskap med henhold til pakkereisekundens rettigheter. Dersom turen ble kjøpt før 1. juli 2018 gjelder denne fortsatt. Det betyr at arrangøren må påta seg de samme forpliktelser overfor sine kunder som hva flyselskapet har, se . Arrangøren kan, etter fullmakt fra kunden, kreve regress fra flyselskapet for de beløp kunden ville hatt krav på fra flyselskapet dersom han hadde vært en «kun fly»-passasjer.

Den nye loven hadde imidlertid en viktig endring – det følger av § 34 i ny lov og av forarbeidene, at arrangøren nå kun vil være ansvarlig for å utbetale prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven, mens flyselskapet nå vil være ansvarlig etter forordningen om flypassasjerers rettigheter. Det vil si at den reisende ikke lenger kan henvende seg til arrangøren med krav om prisavslag og erstatning med hjemmel i transportlovgivningen (f.eks. EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter), med mindre arrangøren også er transportør (noe man er om man har eget flyselskap). Det er etter dette altså kun krav etter pakkereiseloven som arrangøren vil være ansvarlig for. Dette innebærer altså en endring fra tidligere regler, hvor den reisende alltid har kunnet henvende seg til arrangøren, også med krav om for eksempel standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter.

Arrangøren kan imidlertid ut fra kundehensyn og etter fullmakt fra kunden, velge å bistå kunden direkte slik som før og så kreve regress fra flyselskapet for de beløp kunden ville hatt krav på fra flyselskapet dersom han hadde vært en «kun fly»-passasjer.

Pakkereisearrangøren plikter å finne alternativ transport til reisemålet (selv om denne kan koste ham mer enn den kansellerte). Kunden må finne seg i visse tidsforskyvninger i denne forbindelse før han kan kreve å heve kjøpet av pakkereisen med hjemmel i pakkereiseloven. Forsinkelsen han må akseptere kan gå ut over de tidsrammer som EU-forordningen setter for retten til å heve kjøpet av flytransporten.

Retten til prisavslag der det blir avvik fra det avtalte (avvik som er mer enn uvesentlige) består uavhengig av årsaken til mangelen, og gjelder altså også ved streik. Pakkereiseloven fortolkes slik at forsinkelser på utreise gir krav på prisavslag i større utstrekning enn på hjemreisen. Da er jo hovedproduktet allerede levert og konsumert. Dersom hele pakkereisen må kanselleres fordi det ikke finnes alternative transportmuligheter som kunden godtar, har kunden krav på å få hele kjøpesummen for pakkereisen refundert av arrangøren. Flyselskapet har ikke noe ansvar for det tap som arrangøren da lider (refusjon av landarrangement).

Heller ikke pakkereisekunder anses å ha krav på erstatning for påførte tap ved flystreik. (tapt arbeidsfortjeneste etc.), verken etter luftfartslovens eller pakkereiselovens bestemmelser.

NB: Dersom kunden er forretningsreisende, eller reisen ikke er til «hovedsakelig personlig bruk», og arrangør/byrå i sine betingelser har benyttet pakkereiselovens adgang til å frasi seg forbrukeransvaret etter pakkereiseloven for slike reiser, vil arrangør/byrå da kunne påberope seg kun å være agent for flyselskapet. Kundens rettigheter blir da som beskrevet i punktet "Streik inntrådt, flyet kansellert og flyselskapets plikter ved «kun fly».

3. Reisebyråets ansvar

Reisebyrået anses som agent for flyselskapet og har intet selvstendig ansvar i forhold til streiken.

Reisebyrået som agent må imidlertid bistå prinsipalen, dvs. flyselskapet, når det gjelder kunder som har billett kjøpt hos byrået. Har reisebyrået også solgt hotell etc., og følgelig solgt et sammensatt produkt som faller inn under definisjonen av pakkereise i pakkereiselovens § 7, er reisebyrået pr definisjon «pakkereisearrangør» og har samme plikter som beskrevet under "Der flybilletten er del av en pakkereise".

4. Eksempler med reiser med flere flyselskap

EU-forordning 261/2004 gir passasjeren rettigheter i forhold til utførende selskap.

Dersom kunden reiser fra A til C via B, og med selskap x på strekningen A-B og selskap Y på strekningen B-C, oppstår følgende kombinasjoner:

Gjennomgående billett, selskap X er utsteder og selskap Y er streikerammet: Passasjeren kan velge å avbryte reisen og bli fraktet tilbake til A, og få full refusjon av strekningen A-C fra selskap Y. Men selskap X er kontraktspartner og har et selvstendig ansvar for å få passasjeren fram til endelig bestemmelsessted. I praksis vil selskap Y foreta dette søket, se under

Passasjeren velger å vente i B på alternativ transport til C. Selskap Y har da plikt til å dekke/finne denne, og sørge for pleie i ventetiden. Passasjerens rett til omruting (forutsatt at B ligger i EU/EØS eller at selskap Y er EU/EØS-registrert dersom B er utenfor EU/EØS) gir selskapet plikt til å finne alternativt selskap når passasjeren ikke kan fraktes på eget selskap innen "rimelig tid". (Gjeldende ordlyd definerer hvor lenge passasjeren må vente for å ha rett til å få ny billett på annet selskap. I det revisjonsforslag som er til behandling i EU-institusjonene inntrer retten til billett på annet selskap først etter 12 timer fra oppsatt avgang).

Ligger B ikke i EU/EØS, og er da selskap Y heller ikke registrert i EU/EØS, kan EU261-2004 ikke påberopes overfor selskap Y. Det blir da selskap X som – som kontraktspartner – må ta ansvar for å få passasjeren fram til endelig bestemmelsessted inklusive de ekstra kostnader dette medfører.

Separate billetter: Streiken i selskap Y gir da ikke rett til retur til A, kun refusjon av strekningen B-C om passasjeren vil avbryte reisen, eller alternativ transport til C med nødvendig pleie i ventetiden. Selskap X har ikke noe med passasjerens problemer å gjøre.