Konkurranse mellom offentlige og private treningssentre

Private treningssentre opplever fra tid til annen konkurranse fra kommunale eller andre offentlige aktører. Denne konkurransen skjer ikke alltid på like vilkår. Hvordan kan du avdekke ulovlig støtte, og hva har du krav på av informasjon?

Både EØS-avtalen og norsk rett forbyr det offentlige å subsidiere sin egen kommersielle virksomhet. Dette ble blant annet slått fast av EFTAs overvåkningsorgan ESA i Kippermoen-saken.

Spørsmålet om private og offentlige aktører har like vilkår når de konkurrerer i samme marked, er også utredet av en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe i rapporten  «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

Det er generelt et økt fokus på utfordringer som kan oppstå når det offentlige konkurrerer med private aktører. Ofte kan det være vanskelig å få avklart om det foreligger ulovlig offentlig støtte.

Sjekkliste - dette bør du se etter:

  1. Kommunen må ha egne regnskaper for henholdsvis treningssenteret og den øvrige virksomheten. Finnes det egne regnskaper for treningssentervirksomheten til den aktuelle kommunen?

  2. Se på regnskapene til den aktuelle bedriften for de siste årene. Forekommer det tall i regnskapet som tyder på at kommunen subsidierer den kommersielle driften?

  3. Kommunen må kreve normal avkastning på treningssentervirksomheten. Har den kommunale bedriften hatt avkastning de siste årene, og finnes det dokumentasjon som viser at kommunen har satt noen eksplisitte krav til avkastning for treningssenteret?

  4. Leie av lokaler utgjør en stor kostnad for treningssentre. Betaler den kommunale bedriften markedsmessig husleie, eller får den for eksempel bruke kommunale lokaler gratis eller for en symbolsk sum?

  5. Hvordan er lønnskostnadene fordelt mellom treningssentervirksomheten og den øvrige driften?

  6. Hvordan fordeles andre kostnader mellom treningssentervirksomheten og øvrig virksomhet? Betaler treningssenterdelen markedspris for sin bruk av kommunens administrasjonstjenester som blant annet revisjon, regnskapsføring, IT-tjenester, markedsføring etc.?

  7. Betaler treningssenteret skatt?

Spør kommunen om informasjon!

Hvis det ikke foreligger nok offentlig tilgjengelig informasjon til å finne ut av punktene i denne sjekklisten, kan en ganske enkelt spørre kommunen. Kommunen har plikt til å svare på henvendelser og gi innsyn i dokumenter etter offentlighetsloven. Hvis henvendelsen skjer på en høflig og ryddig måte, bør det ikke skape noen konflikt mellom dere og kommunen.

Under finner du et utkast til standardbrev til kommunen, som kan tilpasses den enkelte saken. Dokumentene det er lenket til kan du eventuelt skrive ut og legge ved brevet. De spørsmålene som ikke er aktuelle kan slettes, slik at henvendelsen blir så spisset som mulig.