Digital Services Act

EU-kommisjonen vil innføre en rekke regler for god handelsskikk på store digitale plattformer som selger og formidler varer og tjenester i EU, og bøter opp til 6 prosent av overskuddet dersom selskaper som Amazon og Facebook bryter reglene. Virke har engasjert seg i arbeidet med DSA sammen med nordiske og europeiske søsterorganisasjoner, og har fått gjennomslag i Kommisjonens forslag for å ansvarliggjøre plattformer for at salg av produkter og tjenester på plattformene er i tråd med regler for produktsikkerhet og forbrukerrettigheter, og således skape like konkurransevilkår mellom plattformselskapene og annen handel/e-handel.

Den nye reguleringspakken har bred oppslutning i EU-landene og i Europaparlamentet, og skal behandles og vedtas i EU i løpet av 2021. Reguleringene gjelder det indre marked og vil i hovedtrekk gjelde for Norge/EØS.

Dette innebærer regulering av digitale plattformer

DSA er den største reguleringspakken for den digitale økonomien EU har lagt frem så langt. 

De viktigste reguleringstiltakene i Kommisjonens forslag

 • DSA skal gjelde for ulike typer digitale plattformer: Informasjon og sosiale tjenester (for eksempel Facebook), formidlingstjenester (for eksempel Google), teknologiselskaper (for eksempel Apple), salgsplattformer og veldig store plattformer (for eksempel Amazon). Små og mellomstore bedrifter vil i stor grad være unntatt.
 • Målsettingen er å sikre like vilkår mellom store, digitale selskaper og små aktører, gi små aktører mulighet til å vokse i det digitale markedet og gi trygghet og åpenhet for forbrukere og bedrifter som bruker de store plattformene og digitale tjenestene fra store selskaper.
 • Det etableres et European Board for Digital Services I EU, som skal bestå av Digital Services Coordinators, utnevnt av medlemsstatene.
 • Online plattformer skal ikke lenger være unntatt ansvar (liability) for varer og tjenester som formidles på plattformene. Plattformer som tar aktivt del i formidlingen av varer og tjenester fra selgere på plattformene, skal selv være ansvarlig overfor forbrukere.
 • Også formidlingsplattformer skal som hovedregel være ansvarlige for innhold fra selskaper som bruker formidlingstjenestene
 • Alle formidlingstjenester må foreta due diligence for innholdet som formidles på plattformene. Selskaper som er etablert utenfor EU blir pålagt å ha en stedlig representant  (legal representative). Det må være åpenhet om hvem som formidler og betingelsene for å formidle tjenester på formidlingsplattformene
 • Salgsplattformer blir pålagt å:
  - Ha et internt klagebehandlingssystem
  - Delta i et forlikssystem, der klager fra kunder kan tas opp
  - Etablere varsler om “trusted flaggers”
  - Etablere varsel om regler for å forhindre misbruk
  - Rapportere om konflikter mellom plattformer og brukere/kunder
  - Åpenhet om algoritmer
  - Sørge for at selgere som bruker plattformene identifiseres og spores (‘Know your business customer’-prinsippet)
  - Sørge for åpenhet om markedsføring (skjult/fordekt markedsføring ikke tillatt)
 • Veldig store plattformer (selskaper som har minst 45 millioner aktive brukere og årsomsetning i EU på minst 6.5 milliarder euro eller en markedsverdi på 65 milliarder euro):
  - Pålegg om å rapportere årlige analyser av systemrisiko til uavhengige tilsynsmyndigheter
  - Skjerpede krav til åpenhet om algoritmer, anbefalinger og markedsføring
  - Skal underlegges ekstra overvåking fra European Board of Digital Services og Digital Services Coordinators
 • Brudd på reglene kan straffes med bøter opp til 6 prosent av selskapets overskudd, 10 prosent dersom det er snakk om brudd på konkurransereglene hos de store selskapene som betraktes som «gatekeepers»

Her kan du lese hele Proposal for the Digital Services Act, og Proposal for the Digital Markets ACT som omtaler konkurranse i det digitale markedet og ansvar for "gatekeepers".

Nyttige lenker

Siste oppdateringer

 • : Handels- og forbrukerkrav om like vilkår

  Virke deltar i en felles uttalelse fra handelsorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner i Europa. Her ber vi Europaparlamentet og regjeringene i EU sørge for at miljøkrav og andre produktkrav må gjelde likt på digitale salgsplattformer som i handelen ellers, også overfor plattformer utenfor EU/EØS som selger store mengder varer til europeiske forbrukere. 

  Krav om at digitale markedsplasser ansvarliggjøres for innhold, behandles denne høsten i EUs reguleringspakke Digital Services Act:

  • Digitale salgsplattformer som Amazon, AliExpress og Wish må holdes ansvarlige for at produkter som selges til europeiske forbrukere overholder EUs krav til helse, miljø og sikkerhet.
  • Digitale markedsplasser tar en voksende del av handelen, samtidig som de unndrar seg ansvar for at produktene de formidler ikke er miljøskadelige, helseskadelige og brannfarlige.

  Dette undergraver både forbrukersikkerhet og konkurranser. Derfor må EU sørge for at det blir like vilkår.

  Virke etterlyser også en mer aktiv politikk fra norsk side. Vi ber om at norske myndigheter tar aktivt del i prosesser i EU knyttet til både Digital Services Act og Produktsikkerhetsdirektivet. Utfallet av disse prosessene vil være avgjørende for om vi har et regelverk som både gir beskyttelse for norske forbrukere og konkurransedyktige betingelser for norske handelsaktører. Vi har en klar forventning om at norske myndigheter, ikke minst den nye regjeringen, aktivt bruker de muligheter som er til å påvirke arbeidet i EU og følge opp dette i norske lovkrav.

  Virke krever også mer effektivt tilsyn. Netthandel må prioriteres av blant annet Miljødirektoratet, Forbrukertilsynet og Direktoratet for sivilt beredskap som eksempelvis driver tilsyn av el-sikkerhet.

  Uten en sterkere og mer effektiv markedsovervåking og reaksjoner på lovbrudd, vil forbrukere ikke få samme beskyttelsesnivå uavhengig av plattformer og salgskanal, og handelen i Norge som blant annet følger omfattende miljøkrav, vil tape i konkurranse mot nettaktører som ikke følger norske og europeiske lovkrav.

  Uttalelsen fra handels- og forbrukerorganisasjoner viser til dokumentasjon på omfanget av de utfordringer vi står overfor. Se den europeiske forbrukerundersøkelsen