Likestilling og mangfold i arbeidslivet

Alle skal ha like rettigheter og muligheter for å delta og bidra i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. En mangfoldig arbeidsstyrke der mennesker med ulik alder, kjønn og bakgrunn deltar, styrker verdiskaping og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft.

Kort fortalt

 • Virke samarbeider med She Community om flere tiltak for like muligheter for kvinner og menn i næringslivet.
 • Virke er en pådriver for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, som både sikrer virksomhetene verdifull arbeidskraft og som gir mennesker nye muligheter.
 • Svært mange av dem som står utenfor arbeidslivet, får en sjanse til å komme inn i handels- og tjenestenæringen. Virke jobber for at det skal være enkelt og ubyråkratisk for virksomhetene å gi noen en sjanse til å komme i jobb.

Likestilling

Den høye yrkesdeltakelsen blant norske kvinner har bidratt til en formidabel verdiskaping og til bedre muligheter for kvinner. Selv om likestillingen i Norge har kommet langt, er det fortsatt utfordringer med å sikre like muligheter for alle. Virke samarbeider med She Community om flere tiltak for like muligheter for kvinner og menn i næringslivet. Vi oppfordrer våre virksomheter til å delta i She Index, som måler kjønnsbalanse i lederstillinger og tiltak for å sikre like muligheter for kvinner og menn i bedriftene. Virke støtter tredeling av foreldrepermisjon, og er mot kontantstøtten som vi mener forhindrer likestilling.

5 råd til mer likestilling i din virksomhet:

Vi er ikke i mål i med likestilling! Her er fem råd til mer likestilling:

 1. Likestilling må måles.
 2. Du må ha gode ansettelsesprosesser.
 3. Kvinner må kvalifisere seg.
 4. Snakk om hvordan dere får til likestilling.
 5. Skap en god kultur!

Et mangfoldig arbeidsliv

Handels- og tjenestenæringen har lang tradisjon for å satse på mennesker med ulik erfaring og bakgrunn. Virke er en pådriver for et inkluderende arbeidsliv, som både sikrer virksomhetene verdifull arbeidskraft og som gir mennesker nye muligheter.

Virke har blant annet samarbeidet med Seema om utvikling av mentorprogrammet Humentor som baseres på mangfoldsledelse. I programmet fikk unge og høyt utdannede kvinner med multikulturell bakgrunn mentorer blant ledere på høyt nivå og med lang erfaring fra arbeidslivet.

Virke støtter opp om tiltak som sikrer at seniorer kan få muligheter og utvikle sin kompetanse gjennom hele karrieren, slik at de kan stå i arbeid så lenge som mulig.

Siste oppdateringer

 • : Lovforslaget til en ny åpenhetslov vil stille nye krav til næringslivet

  Åpenhetsloven er en ny lov om som foreslår at virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger av egen verdikjede, og gjøre kunnskapen tilgjengelig for offentligheten.

  Hva innebærer åpenhet om leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger?

  I lovforslaget legges det vekt på to hovedformål:

  1. Sikre at virksomheter arbeider med aktsomhet
  2. Gi samfunnet innsikt i, og kunnskap om forhold i virksomhetens verdikjede og leverandørkjeder

  Aktsomhetsvurderinger, og tilgjengeliggjøring av disse, skal styrke arbeidsforholdene i virksomheter som produserer varene vi kjøper. Der lederne anser at det kan være risiko, må de etterspørre informasjon om hvordan grunnleggende rettigheter ivaretas, eksempelvis retten til en levelønn, til å kunne organisere seg, ikke benytte seg av barnearbeid eller overse risiko for helseskader.  

  Åpenhetsloven sikrer at du som forbruker skal kunne vite om varene du handler ikke blir produsert av mennesker som jobber under uakseptable forhold.

  Hvilke virksomheter gjelder dette for?
  Regjeringen foreslår at loven skal omfatte større virksomheter, definert som virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, dvs. allmennaksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre regnskapspliktige, samt foretak som på balansedagen oppfyller minst to av følgende tre vilkår:

  1. over 70 millioner kroner i salgsinntekt,
  2. over 35 millioner kroner i balansesum,
  3. over 50 årsverk i gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret. 

  Det betyr likevel ikke at mindre virksomheter «slipper unna». Mindre virksomheter må likevel gjøre aktsomhetsvurderinger dersom det kan være en risiko for brudd på menneskerettigheter  hos leverandører. Gjennom miljøinformasjonsloven har også alle virksomheter i dag en plikt til å informere om eventuelle negative påvirkninger bedriftens aktivitet kan ha på miljø.

  Blant miljøorganisasjonene er det mange som mener at loven bør omfatte alle virksomheter, og at det er den mulige risikoen som bør utløse hvorvidt en virksomhet må gjøre en aktsomhetsvurdering. Dette er noe av det Stortinget må ta stilling til de kommende ukene.

  Aktsomhetsvurderinger
  Loven innebærer at virksomhetene plikter å ha kunnskap om vesentlig risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjeder. Omfanget av kunnskapsplikten vil variere, blant annet ut fra virksomhetens størrelse, eierforhold og struktur, aktiviteter og bransje, vare- eller tjenestetyper. Med økt risiko følger det økt plikt for å skaffe seg kunnskap og gjøre vurderinger. Kunnskapsplikten gjelder for alle tilfeller der risikoen for negativ påvirkning er størst, slik som risiko for tvangsarbeid, slaverilignende arbeid, barnearbeid, diskriminering i arbeid eller manglende respekt for å retten til å etablere og slutte seg til fagforeninger. I tillegg skal også risiko for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen vurderes.

  En aktsomhetsvurdering kan gjennomføres gjennom å:

  1. Kartlegge og vurdere risiko og negativ påvirkning/skade i verdikjeden. Se på egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.
  2. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning eller skade
  3. Overvåk gjennomføring og resultater
  4. Kommuniser vurdering av risiko, og eventuelt hvordan negativ påvirkning er håndtert
  5. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
  6. Samarbeid om – eller sørge for – gjenoppretting eller erstatning dersom det foreligger krav om det.

  Aktsomhetsvurdering modell

  Virke vil sikre effektivt arbeid gjennom ressursoptimalisering
  Virke har nylig gitt innspill til Stortingets behandling av lovforslaget. Vi har fulgt arbeidet med lovforslaget svært tett, blant annet gjennom deltakelse i utvalget som utviklet det første forslaget.

  Vi har vært opptatt av at Stortinget skal vedta en lov som sikrer et effektivt arbeid uten at det blir unødvendig byrdefullt for virksomheter. Med det mener vi at vi må sikre at ressurser settes inn der risikoen er størst og der en kan oppnå mest. Mange virksomheter vil rapportere på mer enn det lovforslaget krever, selv om det ikke pålegges som en plikt. Krav om offentliggjøring av produksjonssted må for eksempel ikke komme i veien for at virksomheter kan arbeide tillitsfullt med leverandører. Vi er opptatt av at næringslivet får tid og veiledning til å komme i gang med arbeidet. Selv om mange virksomheter allerede har god erfaring og kunnskap med slike vurderinger, vil det også være bedrifter som trenger tid til å kartlegge egen verdikjede.

  Næringslivet i Norge har over tid vist et sterkt engasjement for menneskerettigheter i arbeidslivet, en viktig sak for Norge også i internasjonal politikk. Blant Virkes medlemmer er det mange som har vært pådrivere for en slik lov, både organisasjoner og bedrifter. I desember 2020 lanserte flere av våre medlemmer i tekstilindustrien, sammen med Care og PWC, en kartlegging av hvordan likestilling ivaretas i leverandørkjeder.

  Hvem passer på at loven overholdes?
  Forbrukertilsynet får ansvar for å veilede og føre tilsyn med loven. Fra regjeringen er det lagt vekt på at det skal gis god veiledning, særlig i den første fasen.

  Hva kan du gjøre allerede nå?
  Mindre virksomheter kan vurdere enklere kartlegging av egen verdikjede. Dette er også et nyttig arbeid dersom dere skal lage bærekraftstrategier. Verktøyet Ditt spor kan hjelpe deg i gang. Det er gratis og optimalisert for handelsbransjen, men andre bransjer kan også finne det nyttig.

  Etisk Handel Norge kan være en god samarbeidspartner for råd og veiledning.

  Hva skjer videre?
  Når loven er endelig vedtatt vil Virke arrangere informasjonsmøter og samarbeide med Etisk Handel Norge om kurs og veiledning. Loven blir etter alt å dømme vedtatt av Stortinget våren 2021. Normalt blir loven da gjeldende fra nyttår 2022.

  Gå til Åpenhetsloven

 • : IMDI lanserer ny tilskuddsordning for økt mangfold i næringslivet

  Tilskuddene skal bidra til tiltak som stimulerer arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, økt rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

  Ordningen skal bidra til å dekke kostnader ved utvikling, gjennomføring og/eller implementering av tiltak i virksomhetene, evtentuelt ved aktuelle bransjeorganisasjoner.

  For privat sektor vil virksomheter fra følgende bransjer kunne søke om tilskudd i 2021: Helse, pleie og omsorg, butikk og salgsarbeid og bygg og anlegg.

  Her kan du lese mer om ordningen 

Videoer om likestilling

Hvorfor mener virksomhetsledere og ansatte at likestilling er viktig?
Medlemmer fra ideell og frivillig sektor forteller om hvorfor vi trenger kvinnedagen.