Skatt og avgift

Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

Vi jobber for

 • Å legge om skatte- og avgiftssystemet for å fremme sirkulær økonomi og kutte utslipp av klimaforurensende gasser. 
 • At formuesskatten på arbeidende kapital fjernes, fordi den tapper norske bedrifter for kapital. Vi må ha en selskapsskatt som fremmer investeringer i Norge og konkurranse på like vilkår.
 • At avgiftspolitikken i Norge bidrar til å fremme aktivitet. Vi må ha et merverdiavgiftssystem som ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske nettaktører. 
 • Et særavgiftssystem som ikke gjør at Ola og Kari strømmer over grensen for å handle.
 • En tollpolitikk som gir like vilkår uavhengig av om varene handles på nettet i utlandet eller importeres av norske bedrifter.

Tekstiltoll til besvær: Boozt Fashion AB vant saken mot skatteetaten i Oslo

Problemene rundt tekstiltoll og netthandel blir ikke mindre etter at det svenske Boozt Fashion AB vant saken mot skatteetaten i Oslo tingrett i september.

Boozt fikk medhold i at skatteetatens vedtak om å nekte selskapet å registrere seg i mva-ordningen VAT On E-Commerce, VOEC, er ugyldig. Skatteetaten nektet Boozt å registrere seg i VOEC fordi Boozt var registrert i det ordinære mva-registeret. Boozt argumenterte på sin side for at selskapet ikke er i Norge og at det selger varer til norske kunder med verdi under 3000 kroner.

Tingretten la vekt på at VOEC ikke eksisterte i 2010, da Boozt ble mva-registrert i Norge. VOEC kom først i april 2020.  Ved å benytte seg av den forenklede ordningen VOEC vil selskapet spare 45 millioner kroner årlig på å utnytte tollfritaket i VOEC for varer med verdi under 3000 kroner. Det gjelder i praksis tekstilvarer. Det må betales full mva i VOEC, dvs 25 pst. Les mer om tingrettens avgjørelse

Konkurransevridining
Vi mener at Tingrettens avgjørelse er et slag mot tollfritaksordningen i VOEC. Tollfritaket gir en konkurransevridning mellom VOEC-registrerte virksomheter og virksomheter som er registrert i det ordinære mva-registeret. Dersom tingrettens avgjørelse blir rettskraftig (skatteetaten kan komme til å anke), vil flere utenlandske nettbutikker kunne følge etter Boozt. Det betyr at konkurransevridningen mot norske tekstilimportører forsterkes. Norske selskaper kan ikke velge VOEC, og må betale full toll på tekstilvarer.

Vi forfølger denne saken mot regjeringen og Stortinget.

Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket

Formuesskatt

Formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere i Norge, noe som skaper uheldige konkurransefortrinn for utenlandske eiere. Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende.

Formuesskatt er en skatt basert på skattebetalerens nettoformue. Denne formuen kan bestå av eiendommer, penger i banken, aksjer og annen kapital investert i næring. De ulike typene kapital verdsettes ulikt og de siste årene har rabattene for kapital investert i næring økt, mens rabattene for eiendom er redusert.

Å fjerne formuesskatten vil:

 • Bidra til å fremme flere investeringer i næringsvirksomhet, herunder å flytte mer kapital fra bolig til næringsliv og arbeidsplasser.
 • Gi norskeide virksomheter bedre tilgang på kapital.
 • Bidra til å stimulere gründerskap og nye virksomheter. Formueskatt rammer bedrifter i oppstartfasen fordi den betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger eller ikke.
 • Gi likebehandling av norske og utenlandske eiere. Formueskatt på norsk privat eierskap er en vesentlig årsak til at mange norske bedrifter selges ut.

Grensehandel

Grensehandelen går ut over hele norsk matverdikjede: Fra bønder, til matprodusenter og butikker. Dette påvirker norske arbeidsplasser negativt, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgifter på varene som kjøpes.

En betydelig del av grensehandelen er dagligvarer. Grensehandelen er større enn omsetningen til eksempelvis Bunnpris, og større enn den samlede omsetningen av mat- og dagligvarer i kiosk og bensin-markedet.

I tillegg til grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet, kommer både grensehandel som skjer på reiser med overnatting, og digital grensehandel. Det er grunn til å frykte at den reelle grensehandelen er klart større enn offisielle tall viser.

Vi mener:

 • Avgiftsnivået må harmoniseres med våre naboland.
 • Konkurransevridende avgifter som eksempelvis grunnavgiften for drikkevareemballasje må avvikles. Denne må erstattes med en ordning som fremmer gjenbruk av miljøvennlig plast, slik bransjen har foreslått.
 • Kunnskapsnivået om grensehandelen må opp. I dag vet vi svært lite om hva nordmenn faktisk handler i utlandet. Dermed vet vi også svært lite om hvilken effekt på kostholdet det høye avgiftsnivået har. Vi frykter at høye avgifter bidrar til hamstring av usunne varer, som igjen går ut over kostholdsutviklingen.

EU, EØS, internasjonal handel og netthandelsregler

Norge må føre en mer aktiv politikk for å gi norsk næringsliv likeverdige rammevilkår i EØS. Vi har tett dialog med regjeringen og departementene i utforming og implementering av EØS-regler i Norge. 

 • Betalingstjenester

  Europakommisjonen la nylig frem forslag om å innføre maks 30 dager betalingsfrist til leverandør. Formålet er å bekjempe for sen betaling (late payments) og styrke små og mellomstore bedrifter, herunder små leverandører overfor store retailbedrifter/kjeder. Forslaget gjelder kun «B to B» (også til offentlig sektor) ikke «B to C».

  Selv om 30 dagers betalingsfrist er vanlig i store deler av næringslivet, finnes det eksempler på at bransjer og virksomheter avtaler lengre betalingsfrist. Handelen i Europa har derfor reagert på forslaget og mener det er i strid med kontraktsfriheten.

  Vi følger saken i Brussel gjennom den europeiske handelsorganisasjonen EuroCommerce. og støtter EuroCommerce’ reaksjon

  Europakommisjonens forslag skal behandles av EUs organer. Dersom forslaget blir vedtatt av Europaparlamentet og Rådet (regjeringene i EU), vil det være en indre marked-regulering som med stor sannsynlighet er EØS-relevant, og dermed blir tatt inn i norsk lov. Hvor lang tid det vil ta er foreløpig uvisst. EU-behandlingen kan ta fra et halvt til to år.

 • Digital Services Act

  EU innfører en rekke lovkrav til digitale plattformselskaper som selger og formidler varer og tjenester i EU. Ved brudd på reglene fra store selskaper som for eksempel Amazon og Facebook, gis det bøter opp til 10 prosent av overskuddet.

  Digital Services Act ble vedtatt i Europaparlamentet 5. juli 2022. Dette er en seier for både handels- og tjenestevirksomheter og for forbrukere.

  Det er en milepæl for det digitale indre marked, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen, og innebærer at digitale plattformselskaper, såkalte big tech, pålegges å fjerne ulovlig innhold som kan være skadelig for forbrukere. Og de må opptre med transparente og ikke-diskriminerende vilkår overfor handels- og tjenestevirksomheter som bruker plattformene.

  Digital Services Act (DSA) er, sammen med Digital Markets Act (DMA), den største reguleringspakken for den digitale økonomien EU har vedtatt så langt. Kravene gjelder for alle digitale plattformer som selger eller formidler varer, tjenester eller knytter forbrukere til innhold. Kravene er strengest for de største selskapene. Plattformselskapene må være i stand til å ta imot varsler om ulovlig innhold og fjerne ulovlig innhold. De risikerer store bøter, 10 prosent av overskuddet, om de ikke fjerner ulovlig innhold.

  Vi har engasjert oss i arbeidet med DSA sammen med våre nordiske og europeiske søsterorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner. Det vi jobber for er at de digitale plattformene skal få et større direkte ansvar for at deres produkter og tjenester er i tråd med regler for produktsikkerhet og forbrukerrettigheter, og at det skal være like konkurransevilkår mellom plattformselskapene og annen handel/e-handel.

  DSA er et langt skritt i riktig retning. Uten en slik regulering fra EU, vil det være vanskelig for handels- og tjenestebedrifter i Europa å konkurrere på like vilkår med de store digitale plattformselskapene, og forbrukerne vil ha vanskelig for å nå frem. Derfor mener vi det er viktig at Norge raskt følger opp DSA.

  De viktigste kravene som plattformselskapene må leve opp til

  • Mekanismer til å kunne motta rapportering om ulovlig innhold og fjerne ulovlig innhold
  • Samarbeid med såkalte pålitelige varslere (trusted flaggers), og gi begrunnelser til brukere om årsaken til at innholdet deres har blitt fjernet
  • Mulighet for egne brukere til å klage gjennom plattformenes egne klagesystemer, og rapportering om hvor mye innhold som er blitt fjernet og endret
  • Sikre selgeres sporbarhet på nettbaserte markedsplasser – det som omtales som «know your business customer”, samt samarbeide med håndhevelsesmyndigheder
  • Øke transparensen om bruk av algoritmer – plattformene må tydelig forklare hvordan algoritmer anbefaler innhold til brukere. 
  • Ulovlig med målrettet reklame mot mindreårige 
  • Forbudt å målrette annonser basert på informasjon om religion, seksuelle preferanser, helseinformasjon og politisk overbevisning 
  • Redusere bruk av såkalte «dark patterns» – det vil si manipulerende design som lurer folk til å samtykke til noe de egentlig ikke vil ha

  I tilllegg til Digital Services Act har EU også blitt enige om Digital Markets Act (DMA), som er konkurranseregler for de store digitale plattformene. Disse inkluderer blant annet:

  • Restriksjoner på plattformenes muligheter til å kombinere personlige data fra ulike kilder
  • Forpliktelse til å tillate brukerne å installere og anvende apper fra andre plattformer/selskaper
  • Forbud mot gjøre tjenesten på plattformen avhengig av at brukeren benytter andre av plattformens tjenester og forbud mot «self-preferencing practices»
  • Påbud for de såkalte gatekeeper-plattformene om å tillate at selgere på plattformene har tilgang til sine markedsføringsdata 
  • Krav om at Messaging-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger og iMessage tillater interoperabilitet med andre messaging-tjenester

  Bøter kan ilegges for brudd på reglene, opp til 10 prosent av selskapets totale omsetning året før, og opp til 20 prosent ved gjentatte brudd på reglene. EU-kommisjonen får myndighet til å forby store plattformer å kjøpe opp andre selskaper i en gitt periode ved brudd på reglene. 

  Kommisjonen har (april 2022) kategorisert 17 online plattformer som Very Large Online Platforms (VLOPs). Disse må etterleve de strengeste kravene i Digital Services Act. Dette er: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando.

  Også de to største søkemotorene Very Large Online Search Engines (VLOSEs) omfattes: Bing og Google Search

  Les mer om Digital Markets Act (DMA): agreement between the Council and the European Parliament - Consilium (europa.eu)

  Selskapene vil få ett år på å tilpasse seg de nye reglene.

  Nyttige lenker

 • Nordisk krav om like vilkår

  De nordiske organisasjonene i handel ber i et felles brev til EU-Kommisjonen om at miljøkrav og åpenhetskrav til handelen også må gjelde for internasjonale digitale markedsplasser som Amazon, Wish og AliExpress.

  Disse kan i dag unndra seg krav ved å ikke opptre som økonomisk aktør i EU/EØS, men som digital innholdsleverandør og markedsplass. Virke og de andre organisasjonene mener dette er urimelig da det i praksis ofte ikke er mulig å ansvarliggjøre selgere på markedsplassene dersom produktene er ulovlige, for eksempel inneholder for mye eller forbudte kjemikalier. Dessuten opptrer disse markedsplassene ofte selv som selgere. 

  Handelsnæringen i Norden støtter EUs krav om bærekraftige produkter, due dilligence og informasjon til forbrukere. Men formålet med disse kravene undergraves når de store internasjonale markedsplassene kan unndra seg kravene. Derfor krever Norden like vilkår. 

  Dette var tema på det nordiske handels- og arbeidsgivermøtet i Oslo 8.-9-september, der Virke tok imot søsterorganisasjonene Svensk Handel, Dansk Erhverv, Finnish Commerce Federation og Icelandic Trade and Service Federation. Organisasjonene ble enige om å trappe opp kampen for like vilkår i EU og nasjonalt. Vi har fått gjennomslag i EU for å stille flere krav til de digitale plattformene med hensyn til innhold på plattformene, konkurranse og god handelsskikk overfor konkurrenter både på og utenfor plattformene i forbindelse med at EU i år har vedtatt Digital Services Act og Digital Markets Act.

  Nå står kampen for like vilkår særlig på tre områder der Kommisjonen vil legge frem nye reguleringer om kort tid:

  1. EUs reguleringspakke for bærekraftige produkter, Eco-design for Sustainable Products Regulation (ESPR), som skal være en gamechanger for bærekraftige produkter, blant annet med krav til økt holdbarhet for produkter som selges i EU/EØS.
  2. EUs Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDDD), med krav om at bedrifter utfører due dilligence for varer som selges til europeiske forbrukere. Dette er elementer vi finner i den norske åpenhetsloven 
  3. EUs krav om informasjon til forbrukere, bl.a merkeordninger, slik at forbrukerne kan ta grønne valg, Empowering Consumers for a Green Transition (ECGT)

  De nordiske organisasjonene krever at de samme kravene stilles til de digitale markedsplassene.

 • Moms og toll ved netthandel

  Det er ca 2000 registrerte utenlandske nettbutikker i mva-ordningen VAT On E-Commerce (VOEC) som ble etablert 1. april 2020. Det innebærer at det kreves merverdiavgift når norske kunder handler i disse utenlandske nettbutikkene, slik som i norske butikker. Men det er to utfordringer ved ordningen:

  1. Regjeringen har innført et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med verdi opp til 350 kroner. Det innebærer at utenlandske nettbutikker kan spekulere i å selge varer til norske kunder uten mva. Uten deklarasjon er det vanskelig å oppdage slik mva-unndragelse. Virke har bedt regjeringen fjerne det midlertidige deklarasjonsfritaket, og har fått gjennomslag. Deklarasjonsfritaket fjernes fra 1. januar 2024.

  2. Utenlandske nettbutikker har tollfritak i VOEC-ordningen for varer med verdi opp til 3000 kroner. Det gjelder ikke matvarer, men tekstilvarer. Norske bedrifter må betale opptil 10,7 prosent toll på tekstilvarer. Virke har bedt regjeringen så snart som mulig enten fjerne tekstiltollen eller fjerne tollfritaket i VOEC-ordningen, slik at det blir like vilkår mellom norske bedrifter og utenlandske nettkonkurrenter.
  Les mer om VOEC og deklarasjonsfritaket

  EUs mva-ordning ved netthandel trådte i kraft 1.7.2021
  EU iverksatte sin mva-ordning ved grensekryssende netthandel 1. juli 2021. Det innebærer at det kreves mva ved netthandel også når europeiske kunder handler i nettbutikker utenfor EU. Online markedsplasser og netthandelsaktører utenfor EU må registrere seg i ordningen, kalt Import-One-Stop-Shop (IOSS). Det holder at de registrerer seg i ett EU-land, så vil det gjelde for hele EU. IOSS er et elektronisk registreringssystem, som sikrer at mva betales til det EU-landet kunden handler fra. Tollmyndigheter og skattemyndigheter i EU-landene samarbeider om å deklarere og kontrollere at reglene etterleves. Den norske VOEC-ordningen speiler i stor grad IOSS, og regjeringen har som mål å kople VOEC på EUs ordning og styrke samarbeidet med EUs tollmyndigheter (selv om Norge ikke er med i EUs tollunion).

  Mer om EUs mva-ordning ved netthandel

  Nye mva-regler for digital handel i EU
  EU-Kommisjonen la i desember 2022 frem forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket tilpasset digital handel, VAT in the digital age. Forslaget innebærer tre endringer:

  1. Online innrapportering av mva i sanntid, basert på e-faktura ved grensekryssende handel (B to B)  
  2. Nye mva-regler ved persontransport og overnatting bestilt på digitale plattformer
  3. Én mva-registrering i EU. Det skal være mulig å registrere seg i ett EU-land og operere i hele EU (B to B og B to C). Det vil også bli obligatorisk for bedrifter utenfor EU som selger til EU-borgere å registrere seg i mva-ordningen IOSS (Import One Stop Shop). Det gjelder norske bedrifter fordi Norge ikke omfattes av EUs merverdiavgiftsregler og er et 3.land i denne sammenhengen.

  Tiltakene skal sikre etterlevelse av mva-reglene for digitale selskaper som opererer på tvers av landegrensene og gi økte mva-inntekter i størrelsesorden 180 milliarder kroner til EU-landene på årsbasis. Kommisjonen beregner at bedriftene i EU vil spare om lag 50 milliarder kroner på digitaliseringen. De nye reglene må vedtas enstemmig i EU og vil kunne tre i kraft fra 2025. Norske bedrifter som selger til kunder i EU vil måtte forholde seg til de nye reglene. Virke arbeider både i EU og overfor norske myndigheter for like vilkår i den digitale økonomien.

Siste nytt

 • : Grensehandelen gikk 1. kvartal 2023 ned med 9,1 prosent i forhold til 1. kvartal 2022

  Grensehandelen tok seg opp i 2022 etter at grensene var mer eller mindre stengt under pandemien, men ligger godt under 2019-nivå.

  Svak norsk krone og høyere prisvekst i Sverige enn i Norge har sannsynligvis bidratt til nedgangen første kvartal 2023.

  Fjerning av avgift på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer i 2021 har også bidratt til at lokkevareeffekten er mindre, selv om det fortsatt er store avgiftsforskjeller mellom Norge og Sverige på grensehandelsutsatte varer.

  Se mer i SSBs undersøkelse 30. mai: Grensehandel (ssb.no)

 • : Digital tollreform i EU skal stoppe innførsel av ulovlige varer

  Siden tollunionen ble opprettet i 1968 har EU-landene hatt felles regler for innførsel av varer, felles tollsatser og frihandelsavtaler. Nå skal toll digitaliseres. Deklarasjonsprosedyrer skal erstattes med digital innførsel basert på et tolldatasenter, EU Customs Data Hub.

  Målet er å forenkle tollprosedyrene og samtidig gjøre EU i stand til å stoppe ulovlige varer, særlig varer handlet på nettet. EU-landene skal få systemer for å oppdage ulovlige varer, spore og stoppe dem før de kommer inn til det indre marked. Forenkling av tollprosedyrene vil spare medlemslandene for 2 milliarder årlig, ifølge Kommisjonen.

  Tollreformen vil ha konsekvenser for Norge. Selv om Norge ikke er med i EUs tollunion, er vi med i det indre marked gjennom EØS-avtalen, og vil være forpliktet til å følge opp i hvert fall deler av reformen. Det vil være særlig viktig at vi har systemer som forhindrer at ulovlige varer, varer som bryter med EUs produktsikkerhetsregler, miljøregler og eventuelt sanksjoner, kommer inn til det indre marked via Norge.  

  Her finner du finner mer info om tollreformen

 • : Strengere produktsikkerhetsregler i EU styrker overvåkningen av ulovlige varer

  EUs regjeringer (Rådet) har vedtatt Produktsikkerhetsreguleringen (General Product Safety Regulation). Reguleringen vil med dette styrke overvåkningen av, og tiltak mot, farlige varer på nettet og dermed bedre forbrukernes rettigheter i det indre marked.

  Reguleringen vil også gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen.

  Online markedsplasser blir pålagt å:

  • samarbeide med tilsynsmyndigheter i EU/EØS-landene
  • fjerne farlige/ulovlige varer som tilbys europeiske forbrukere på plattformene

  Plattformer som holder til utenfor EU/EØS er pålagt å ha en ansvarlig enhet for produktsikkerhet som må være tilgjengelig for europeiske tilsynsmyndigheter, i tillegg til å ha en stedlig representant* i EU.

  EU-landene styrker overvåkningen av ulovlige varer på denne måten:

  Dersom eksempelvis den danske Sikkerhetsstyrelsen identifiserer et produkt hos Amazon eller Wish som tilbys europeiske forbrukere og som bryter med EUs sikkerhets- eller miljøregler, kan Sikkerhetsstyrelsen kreve dette fjernet eller stengt for europeiske forbrukere. Forbrukere som har kjøpt et slikt produkt vil kunne kreve å få et nytt produkt, pengene tilbake eller å få produktet reparert om det er mulig. Europeiske tilsynsmyndigheter vil kunne sanksjonere dersom kravene ikke etterkommes.

  *Stedlig representant er bedriftens kontaktpunkt i det landet den opererer. Flere online markedsplasser, eksempelvis kinesiske, har ingen slik representasjon i noen europeiske land, og dermed ingen å holde ansvarlig for produktene som selges til europeiske forbrukere, forbrukerrettigheter, merverdiavgift osv.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene