Strømstøtte

16. september 2022 la regjeringen frem forslag til strømpakke. Pakken er utarbeidet i samarbeid med Virke, LO og NHO, og inneholder mange viktige Virke-gjennomslag. Virke har i hele 2022 bedt om støtte til næringslivet for å møte strømkrisen. De siste ukene og månedene har situasjonen gått fra vondt til mye verre, og det haster å finne løsninger.

Virke mener

Vårt fokus når vi har forhandlet med regjeringen og de andre partene i arbeidslivet om løsninger:

 1. Virksomhetene må få hjelp til å betale regningene 
 2. De må få forutsigbarhet for strømkostnadene gjennom vinteren 
 3. Det må komme en massiv satsing på energisparing og utbygging av ny fornybar kraft

Strømpakke fra regjeringen

Regjeringen la frem sitt forslag til strømpakke for næringslivet 16. september 2022.

Pakken er utarbeidet i samarbeid med Virke, LO og NHO, og inneholder mange viktige Virke-gjennomslag. Samtidig har vi vært tydelige på at tiltakene hele tiden må være tilpasset situasjonen, og at vi må planlegge for at det kan bli enda verre. Derfor kan det bli nødvendig å komme tilbake med flere tiltak.

Nå skal regjeringen forhandle med SV om strømpakken, og 6. oktober legges statsbudsjettet for 2023 frem.

 • Hva ligger i forslaget?

  Strømstøtteordningen regjeringen har foreslått har fem deler:

  1. Bedre tilgang på fastprisavtaler: Regjeringen jobber med en ordning som skal gi bedre tilgang på fastprisavtaler til lavere priser enn i dag. Ordningen skal gi flere både husholdninger og virksomheter gode fastprisavtaler, og dermed mer forutsigbarhet for strømkostnadene i årene som kommer. Den skal innføres fra 1. januar 2023. 
  2. Energitilskudd. Det etableres en ny, søknadsbasert energitilskuddsordning, som avgrenses til virksomheter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022. Alle virksomheter som kvalifiserer til ordningen, og som gjennomfører en energikartlegging, kan søke om tilskudd.  
  3. Lånegarantiordning for å sikre likviditet: Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til virksomheter med likviditetsmangel på grunn av ekstraordinære økninger i strømutgiftene.  
  4. Raskere utbygging av fornybar energi: Regjeringen vil øke den fornybare kraftproduksjonen, korte ned konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten i strømnettet for å møte dagens og fremtidens behov. 
  5. Balanserte avtaler og prisforhandling: Regjeringen har oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. Regjeringen oppfordret også til bruk av kontraktsstandarder og endringsklausuler. 
     1. Hvem kvalifiserer til ordningen?

      Både Energitilskudd, investeringsstøtte til ENØK-tiltak og lånegarantiordningen gjelder for bedrifter med strømintensitet på 3%, regnet ut slik at strømkostnadene for søker i første halvår 2022 må utgjøre minst 3% av omsetningen. 

      Virksomheter skal kunne søke som konsern eller for hver underavdeling separat. 

     2. For hvilken periode gjelder ordningen?

      Energitilskuddsordningen skal gjelde for oktober, november og desember. Virke har bedt om at august og september også inkluderes.  

      Utbetaling av støtte kan tidligst skje i november, fordi gjennomført energikartlegging og faktura for oktober vil ligge til grunn for utbetaling.  

      Lånegarantiordningen skal åpne i november og vare til våren 2023. 

     3. Er det restriksjoner på utbytte?

      Ja, regjeringen legger opp til restriksjoner for 2023. Virke har vært imot dette. En utbyttebegrensning rammer særlig små selskapers anledning til avlønning av fast ansatte eiere gjennom utbytte. Samtidig forstår vi behovet for å sikre at tildelt beløp går til det tiltenkte formålet. En mer naturlig innramming ville være å stille krav om at et beløp tilsvarende støttebeløpet må tilbakeholdes i selskapet.  

     4. Hva skjer nå? 

      Nå skal regjeringens forslag behandles i Stortinget. Det betyr at ordningen som ble presentert 16. september ikke er endelig, og at det kan komme endringer. Det betyr også at det kan ta noe tid før ordningene er klare og virksomhetene kan søke om støtte. Virke har vært tett koblet på arbeidet med pakken og har stilt seg bak den, fordi vi mener den vil hjelpe mange virksomheter som sliter med høye strømpriser. Samtidig er det fortsatt spørsmål som må løses, og Virke vil jobbe videre for at ordningene blir så treffsikre som mulig.  

     Kontakt

     Medlemskap i Virke

     Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

     • Juridisk bistand og rådgivning

      Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

     • Analyser og innsikt

      Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

     • Fordelsavtaler og rabatter

      Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.