350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én over flere år og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. I 2018 ble den vedtatt fjernet innen 1. januar 2020.

Gjennom langsiktig, systematisk og hardt arbeid har Virke i tett samarbeid med medlemmene, snudd det politiske bildet i denne saken. 

Norge har tatt et viktig skritt med vedtaket om å fjerne 350-kronersgrensen. Virke arbeider for at Norge også skal slutte seg til EUs netthandelssamarbeid, og kreve av utenlandske nettselskaper mva-registrerer seg til Norge, på samme måte som til EU-landene, og at dette blir en del av EØS.

Les mer

Siste nytt

 

 • 11. november 2019: Arbeiderpartiet la frem sitt alternative statsbudsjett med Virkes beregninger av hva det vil koste å øke tollfrigrensen for tekstilvarer handlet på nettet i utlandet til 3000 kroner.
  • Finansdepartementet har undervurdert omfanget av netthandelen med tekstilvarer og hvilket insentiv tollfrihet gir til utenlandske nettaktører. Dersom den tollfrie grensen ikke økes til 3000 kroner, men i stedet settes til null med virkning fra nyttår, vil staten spare 179 millioner kroner, ifølge våre beregninger.
  • Norske tekstilimportører vil i 2020 betale til sammen 1,1 milliarder kroner i tekstiltoll. Virke har gjentatte gange bedt regjeringen om å fjerne denne tekstiltollen, men regjeringen sier nei på grunn av pågående frihandelsforhandlinger med bl.a Kina. Det ser imidlertid ikke ut til at en frihandelsavtale med Kina vil komme på plass med det første, i hvert fall ikke tidsnok til å få effekt for 2020. Så lenge norske bedrifter må betale tekstiltoll, krever vi at regjeringen trekker forslaget om å øke tollfrigrensen ved utenlandsk netthandel.
  • Vi får støtte av opposisjonspartiene på Stortinget. En tollfri grense på 3000 kroner for aktører som Zalando og Boozt vil virke svært konkurransevridende. Virke har tatt opp dette med alle partiene på Stortinget ifm budsjettbehandlingen. Stortinget vedtar statsbudsjettet 27. november.
 • 24. oktober 2019: Virke har deltatt på høringer i finans- og næringskomiteen på Stortinget og gjennomfører nå møter med de ulike partiene om fjerningen av 350-kronersgrensen i statsbudsjettet, spesielt regjeringens forslag om å heve tollfri grense for tekstilvarer handlet i utenlandske nettbutikker som mva-registrerer seg til Norge. Virke har følgende budskap til Stortinget:
  1. 350-kronersgrensen må fjernes fra 1.1.2020 for faghandelsvarer, ikke 1.4. som regjeringen nå går inn for. For næringsmidler fjernes 350-kronersgrensen fra 1.1.2020 (fullt gjennomslag for Virke).
  2. I påvente av en forenklet deklarasjonsordning i tråd med EUs ordning 1.1.2021 må varene handlet i utenlandske nettbutikker deklareres (ikke bare næringsmidler). Det er deklarering som vil gi utenlandske nettaktører incentiv til å etterleve mva-registrering til Norge. Uten deklarering vil det med stor sannsynlighet fortsatt selges varer uten mva fra utenlandske nettsteder.
  3. Heving av grense for tollfri netthandel i utlandet fra 350 til 3000 kroner er ikke i tråd med Stortingets vedtak om fjerning av 350-kronersgrensen. Regjeringen bagatelliserer effektene av dette i statsbudsjettet. Virke mener at en tollfri grense på 3000 kroner for netthandel i utlandet vil gi utenlandske nettselskaper en betydelig rabatt og konkurransefordel i det norske markedet, på bekostning av norsk handel. Regjeringen mener at staten vil tape 15 millioner kroner neste år på forslaget. Virke anslår tapet til 134 millioner med effekt fra 1.4., 179 millioner for hele året.
  4. Tollforenkling ved netthandel bør skje ved at tekstiltollen fjernes. Norske tekstilbedrifter betaler snaut en milliard kroner i tekstiltoll. Høyeste sats er 10,7 pst.

 

 • 7.oktober 2019: Fremleggelse av statsbudsjettet for 2020: Den toll- og momsfrie kvoten på netthandel fra utlandet på over 350 kroner fjernes. I stedet innføres en ny grense for tollfri import av klær. Virke mener det er hårreisende at regjeringen med viten og vilje vil gi utenlandske aktører fritak fra norsk regler. Utenlandske nettbutikker kan selge klær billigere i Norge enn det norske butikker kan. Det er konsekvensen av regjeringens forslag om tollfritak for utenlandske nettbutikker. Virke mener at tekstilvarer med toll behandles på samme måte som næringsmidler, det vil si at det skal betales både avgift og toll fra første krone ved netthandel i utlandet når 350-kronersgrensen fjernes fra 1.4.2020 - og dette må håndheves gjennom deklarasjon av varen. Det er imidlertid lett å forstå et politisk ønske om at forbrukere bør få handle tollfritt i utenlandske nettbutikker. Men da må bedriftene få ta inn varene tollfritt også. Tekstiltollen er gått ut på dato, og burde vært fjernet for lenge siden. Les mer om dette i vår pressemelding her.
 • 29. august 2019: Nye beregninger fra EU-kommisjonen: EU-landene går hvert år glipp av nesten 50 milliarder kroner, ved at det ikke betales merverdiavgift når europeiske kunder handler varer til lav verdi på nettet utenfor EU, særlig fra Kina. Dette ifølge beregninger fra EU-kommisjonen. European Court of Auditors (EUs riksrevisjon) har gjennomgått mva-reformen som skal tre ikraft 1.1.2021 i EU. Norge er i samme båt, og vi mener at Norge må iverksette de samme tiltakene for å sikre at riktig merverdiavgift blir betalt når nordmenn handler på nettet i utlandet. 
 • 15. august 2019: Virke har gitt vårt høringssvar om hvordan 350-kronersgrensen skal fjernes. Finansdepartementets løsning fører bare halvveis til mål, og svarer bare delvis på Stortingets vedtak om at 350-kronersgrensen skal fjernes fullt og helt for alle varer som handles i utenlandske nettbutikker fra 1.1.2020. Høringssvaret vårt finner du her
 • 7. juni 2019:Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til hvordan 350-kronersgrensen kan avvikles fra 1.1.2020, slik Virke og Stortinget har bedt om. Vi er glade for at det etableres et system for mva-betaling fra første krone ved handel i utenlandske nettbutikker. Det nye systemet vil være i tråd med krav om likebehandling av norske og utenlandske butikker for næringsmidler, men vi mener at ordningen ikke er god nok for varer med 25 % mva, spesielt for tollbelagte tekstilvarer. Vi svarer på høringen og mottar innspill fra medlemmene.
 • 25. april 2019: Ikke flertall for tidligere avvikling av 350-grensen: Stortinget diskuterte en mulig tidligere avvikling av 350-kronersgrensen da handelsmeldingen ble behandlet 25. april, etter initiativ fra Virke. Opposisjonspartiene på Stortinget, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, foreslo å fjerne 350-kronersgrensen med virkning allerede fra 1.august 2019. Dette fikk imidlertid ikke flertall da regjeringspartiene holdt på budsjettavtalen og Stortingets vedtak i desember om fjerning av 350-kroenrsgrensen fra 1.1.2020.
 • 16.januar 2019: Østerrike fjerner 22 euro-grensen: Østerrike vil fjerne sin grense for avgiftsfri netthandel fra land utenfor EU innen 1.1.2020, slik Norge gjør med 350-kronersgrensen. Østerrike har i dag EUs maksgrense på 22 euro for avgiftsfri netthandel fra tredjeland. Flere EU-land vurderer å fjerne slike grenser før fristen, som er 1.1.2021. Virkes søsterorganisasjon i Østerrike, Handelsverband, opplyser at det er den økende Kina-handelen som gjør det nødvendig å fjerne 22 euro grensen 1.1.2020, og ikke vente til 1.1.2021. Ifølge Handelsverband kommer det årlig 560 millioner pakker til lav verdi fra kinesiske nettselskaper via post til EU. Les mer på ecommerce-europe.eu her >>
 • 20.nov 2018: Regjeringen enige om å fjerne 350-grensen: KrF og regjeringen ble sent tirsdag 20. november enige om å fjerne momsfritaket for handel under 350 kroner med virkning fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet har omsider vedtatt avvikling av denne forskjellsbehandlingen, men det bør være mulig å fjerne 350-kronersgrensen før 2020. Virke vil derfor arbeide inn mot revidert nasjonalbudsjett for å få fjernet grensen fra 1.7.2019.

Les mer

Informasjonsfilmer

Informasjonsfilm om hva 350-kronersgrensen innebærer.                                  

Les mer

Virke besøker Sprell Riktige leker, for å feire regjeringens avgjørelse om å fjerne 350-kronersgrensen innen 1.januar 2020.

Les mer