Virke.no

1.2. Vilkår for sykepenger

Det oppstilles en rekke vilkår for at arbeidstaker skal ha rett på sykepenger:

Arbeidstakeren må være arbeidsufør, og arbeidsuførheten må klart skyldes arbeidstakerens egen sykdom eller skade, jf. ftrl. § 8-4.
Arbeidstakeren må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidsuførheten oppstod (opptjeningstid), jf. § 8-2.
Arbeidstaker må ha hatt et inntektstap og en viss minsteinntekt (bruttoinntekt 1,5 G* (kr 140 451 per 1. mai 2017)), jf. § 8-3.
Arbeidstaker må dokumentere sykdommen eller skaden med egenmelding eller sykmelding, jf. § § 8-24, §8-18, § 8-7.
For å ha fortsatt rett til sykepenger etter åtte uker må arbeidstaker som hovedregel prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet (aktivitetsplikten), jf. § 8-4 annet ledd.

*Folketrygdens grunnbeløp: Grunnbeløpet i folketrygden (forkortes vanligvis til G) benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser.