Hva kan redusere sykefraværet?

Det er selvfølgelig interessant å kartlegge hvilke faktorer som bidrar til å øke sykefraværet, men vel så interessant er det å se på hvilke faktorer som bidrar til å redusere sykefraværet.

Det er gjort mange undersøkelser på hvilke faktorer som påvirker sykefraværet. Det finnes god støtte i forskningen for at selvrapportert mekanisk eksponering, repetitive bevegelser, bøying av nakke/rygg, kombinasjonen av høye kvantitative krav og lav kontroll, og trakassering/mobbing øker risikoen for sykefravær. Det er tilsvarende støtte for at selvbestemmelse, variasjon og evneutnyttelse, kontroll over arbeidstid og positivt sosialt klima reduserer risikoen for sykefravær.

For å ha rett til sykepenger skal arbeidstaker så tidlig som mulig forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet, (aktivitetsplikten). Dersom NAV håndhever dette kravet, fører det til lavere sykefravær og økt bruk av graderte sykemeldinger. Det er konklusjonen etter at den såkalte «Hedmarksmodellen» er blitt utprøvd i flere fylker .

Gradert sykmelding (delvis sykmelding) er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Hensikten med gradert sykmelding er at den sykmeldte skal opprettholde kontakten med arbeidsplassen og delta i arbeidsrelatert aktivitet, forutsatt at det er medisinsk forsvarlig. Det er empirisk støtte for at gradert sykmelding har bidratt til å redusere sykefraværsraten, (reduserte antall sykepengedagsverk per sykefraværstilfelle) .