Diagnoser og årsaker

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de to største diagnosegruppene. Nesten en av tre legemeldte sykefraværsdagsverk knytter seg til muskel- og skjelettlidelser.

I perioden 2000-2011 økte sykemeldinger på grunn av lettere psykiske lidelser med 145 prosent. I den offisielle statistikken er nå én av fem sykemeldte på grunn av psykiske lidelser, men tallet er sannsynligvis langt høyere på grunn av underrapportering.

Helt nye tall fra NAV viser at det har vært en økning fra 17 til 20 prosent i andelen sykepengemottakere som er sykmeldt utover 16 dager på grunn av en psykisk lidelse fra 2003-2015. Tallene viser også at det har vært en noe sterkere økning i bruk av graderte sykmeldinger ved psykisk sykdom enn for fravær generelt*.

 

*«Sykefravær på grunn av psykiske lidelser- utvikling siden 2003» Arbeid og velferd 2/2017, Søren Brage og Jon Petter Nossen