Fordeling mellom korttids- og langtidsfravær

Et interessant spørsmål er hvordan fraværet fordeler seg på kort- og langtidsfravær. De siste tallene fra NAV viser at 62,5 prosent av alle legemeldte sykefraværstilfeller har en varighet på 16 dager eller mindre. Det betyr at hovedvekten av sykefraværstilfellene faller innenfor arbeidsgiverperioden. Gjennomsnittlig varighet for alle påbegynte sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2017 var 37 dager.

Over 80 prosent av alle tilfeller har en varighet på under åtte uker. De lange fraværene utgjør en liten andel av antallet tilfeller, men de utgjør samtidig en stor andel av antallet sykefraværsdagsverk. Det er altså flest korte sykefravær, men det er de lange tilfellene som har mest innvirkning på det samlede sykefraværet (Rapport for 2016 fra faggruppen for IA-avtalen).

I en forløpsanalyse fra NAV i 2016 analyseres tidspunktet personer på sykepenger blir friskmeldt. Studien viser at sannsynligheten for friskmelding er størst fra de første dagene, før den avtar sterkt. Deretter øker sannsynligheten igjen fra niende måned. Forskerne finner en sterk økning i antall friskmeldinger på slutten av sykemeldingsperioden der økningen tiltar gradvis, men er spesielt sterk den aller siste dagen før sykepengerettighetene utløper. Analysen viser for øvrig at 9,2 prosent fortsatt var sykmeldt ved slutten av sykmeldingsperioden.