Kjønnsforskjeller i sykefraværet

Kvinner har klart høyere sykefravær enn menn, men det legemeldte fraværet går ned for begge kjønn. I 2. kvartal 2018 lå det legemeldte sykefraværet på 6,5 prosent for kvinner, og på 3,7 prosent for menn. 

Sykefravær som er relatert til graviditet og svangerskap kan forklare mellom 35 og 40 prosent av forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn*. Forskere har ikke klart å finne årsaken til den resterende kjønnsforskjellen.

Rapport for 2016 fra faggruppen for IA-avtalen, samt NAVs statistikknotat om sykefravær i 4. kvartal 2016. Myklebø (2007) fant at dersom man fjernet gravide fra beregningen, falt kjønnsforskjellen i sykefravær i aldersgruppen 20–24 med hele 74 prosent.

Omsorgsroller og yrkesvalg trekkes ofte frem som utslagsgivende av enkelte forskere. Det siste knytter seg blant annet til at sykefraværet av mange årsaker er høyt i en del kvinnedominerte områder, som for eksempel helse- og omsorgssektoren. I en nylig utarbeidet kunnskapssoppsummering om dette temaet er det imidlertid begrenset støtte for hypotesene om at kvinner har høyere sykefravær enn menn på grunn av belastende arbeidsforhold eller kombinasjonen av ansvar for barn og betalt arbeid.