Noen nøkkeltall

Sykefraværsprosent: 6,2%

Det totale sesongjusterte sykefraværet av alle avtalte dagsverk i 2. kvartal 2018. Det registrerte legemeldte fraværet lå på 5,3 prosent.

Les mer

Diagnosene: 39% skjelett 21% psykisk

De to store diagnosegruppene. Andelen legemeldte sykefraværsdager i 2. kvartal i 2018 som forårsakes av henholdsvis muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser ifølge tall fra NAV.

Les mer

Varighet i snitt: 37 dager

Gjennomsnittlig varighet for påbegynte sykefraværstilfeller for 2. kvartal 2017.

Les mer

Antall tapte dagsverk per år: 32 000 000

Antall dagsverk som går tapt hvert år pga egen- og legemeldt sykefravær. Virkes egne beregninger gjort på 2014-tall fra NAV.

Les mer

Kostnaden i snitt: kr. 2 585

Kostnad for sykefravær per dag for i arbeidsgiverperioden for ansatt i varehandelen. Beregningsgrunnlag: gjennomsnittslønnet kontor/butikkansatt (heltid) blant Virkes medlemmer i detaljhandelen*

Les mer

Kortidsfraværet: 64,5 %

62,5 % av det legemeldte sykefraværet har en varighet på 16 dager eller kortere (arbeidsgiverperioden) i 2. kvartal 2018. Kun 5,5 % av tilfellene varer 26 uker eller mer.

Les mer

Fravær per person: 14,8 dager

Antall dager med sykefravær per person i året. Sverige: 11,9. Danmark: 8,5.

Les mer

Gradering: 83,1%

Gjennomsnittlig sykmeldingsgrad per tapte arbeidsdag. 100% sykemeldingsgrad er det samme som null gradering. Har sunket fra 87,4% i 2001. Altså mer bruk av gradering i IA-perioden.

Les mer

Regningen for oss alle: kr 42 600 000 000

Statens utgifter til sykepenger over statsbudsjettet 2018.

Les mer

*Gjennomsnittskostnad per dag med sykefravær vil variere med arbeidstakernes lønnsnivå og pensjonsordning.

**Kilder for nøkkeltallene: NAVs statistikknotat for 4. kvartal 2016, dagfordeling på sykefraværet i 2014 fra NAV, rapport for 2016 fra faggruppen for IA-avtalen, OECD health status 2016, Prop. 1 S (2016-2017) fra ASD.

Les mer