Hva betyr revidert nasjonalbudsjett for deg?

Revidert nasjonalbudsjett er en justering av statsbudsjettet 2019, og innebærer flere endringer for Virkes medlemmer. Her kan du se hvordan endringene påvirker din bransje.

Trykk på temaene for å komme til riktig del av siden:

Handel | Dagligvare og bryggerier

Kunnskap og teknologi | Apotek og digitale læremidler

Ideell og frivillighet | Omsorgsplasser, sykehjem, folkehøgskoler og barnevernstjenester

 

 

 

 

Handel:

Tilsyn med dagligvarebransjen 

Regjeringen øker bevilgningene til Konkurransetilsynet med 6,5 mill. kr. Dette skal bidra til at tilsynet kan etterforske flere saker og følge enda mer nøye med på dagligvarebransjen. Bevilgningen innebærer ansettelse av 6-7 nye medarbeidere i Konkurransetilsynet. Regjeringen varsler også at den vil komme tilbake med en stortingsmelding om dagligvarebransjen våren 2020. Meldingen vil vurdere tiltak med sikte på bedre konkurranse. Også bevilgningene til Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) og Konkurranseklagenemnda (KKN) økes i revidert budsjett.

 

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri

Regjeringen foreslår redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggeri. For øl produsert av små bryggerier er det i dag redusert alkoholavgift. Dette gjelder øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Regjeringen foreslår nå at ordningen også gjelder for sider og lignende innenfor det samme alkoholintervallet. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2019.

Kommentar: Dette betyr at små bryggerer som produserer cider sidestilles med de små bryggeriene som produserer øl, som styrker konkurransekraften for disse virksomhetene.

 

 

 

 

Kunnskap og teknologi:

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 prosent. Regjeringen foreslår å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Dersom forslaget blir vedtatt, vil også strømming og nedlasting av lydbøker omfattes av fritaket. Regjeringen foreslår at gjeldende avgrensninger av fritakene for trykte tidsskrifter og bøker så langt de passer gis tilsvarende anvendelse for elektroniske tidsskrifter og bøker. De nærmere avgrensningene vil bli regulert i merverdiavgiftsforskriften.

 

Apotekene får bedre betalt for samfunnsoppdraget

Kronetilleggene for behandling av A/B-preparater og uregistrerte legemidler er justert opp. Dette er en delvis reversering av kuttene som ble gjort i apotekavansen i statsbudsjettet for 2019. For apotekene vil endringene bety merinntekter (ekskl. mva.) på 18,5 mill. kr i 2019 og 36 mill. kr i 2020.

 

Mer midler til digitale læremidler

Regjeringen foreslår mer midler til digitale læremidler, med henholdsvis 20 mill. kr til at kommuner og fylkeskommuner kan kjøpe inn læremidler og 24 mill. kr til utvikling av nye læremidler. Dette er et skritt på veien mot å skape et marked med innovasjons- og konkurransekraft for norskspråklige læremidler.

Kommentar: Dette er veldig gode nyheter for læremiddelbransjen, og regjeringen viser til en kraftfull satsing på digitalisering og fagfornyelse i skolen.

 

 

 

Ideell og frivillighet:

Flere heldøgns omsorgsplasser

Det foreslås å øke tilsagnsrammen i Husbanken for heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig med 1,57 mrd. kr. Dette tilsvarer rundt 900 plasser. Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 blir 4,18 mrd. kr. Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2.400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunene

Kommentar: Det er bra at regjeringen bevilger mer til sykehjem og omsorgsboliger. Virke vil jobbe for at de nye plassene også kommer blir gitt til ideelle aktører. 

 

Nytt tilskudd til kjøkken på sykehjem

Regjeringen foreslår å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å sette av 12,5 mill. kr i tilsagnsramme for 2019. Tilskuddet opprettes som en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, hvor mat og måltider er et av hovedtemaene i reformen. Tilskuddet er rettet mot sykehjem og heldøgns omsorgsboliger som ønsker å bygge, renovere eller gjenetablere kjøkken. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken og vil ha oppstart 1. oktober 2019.

Kommentar: Vi støtter regeringen i arbeidet med kjøkkentjenester. Vi vil være med på å sikre at tilskuddsordningen også er åpen for ideelle sykehjem.

 

Kortkursene for folkehøgskolene

Regjeringen tar sikte på å fase ut tilskudd til kortkurs fra 1. januar 2021. Grunnbevilgningen til folkehøyskolene vil økes tilsvarende. De to pensjonistfolkehøyskolene, Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole, vil fortsatt kunne holde tilskuddsberettigede kortkurs, med unntak av reisekurs utenfor Norden. Folkehøyskolene vil fortsatt kunne avholde kortkurs, men ikke finansiert med statstilskudd. Kunnskapsdepartementet vil ha dialog med Folkehøgskolerådet om hvordan tilskuddet til kortkurs skal fases ut.

Kommentar: Regjeringen fjerner finansieringen av kortkurs men kutter ikke i bevilgningen til folkehøyskolene samlet sett. Virke vil fortsatt jobbe for grunnlaget for videre drift av alle folkehøyskolene i Norge

 

Kjøp av private barnevernstjenester

Bevilgningen til kjøp av private barnevernstjenester foreslås økt med 54 mill. kr. Bakgrunnen er en økning i behovet for spesialtilpassede tiltak i både statlige og private institusjoner, noe som har gjort det nødvendig å kjøpe flere enkeltplasser fra private leverandører. Merbehovet i 2019 skyldes hovedsakelig at flere barn har behov for mer ressurskrevende tiltak og at behovet for akuttiltak har økt.

Kommentar: Det er bra at det bevilges mer penger når flere barn trenger plass i barnevernet. Men økningen i institusjonsplasser være en del av strategien for å øke ideelles andel av barnevernsektoren.