Momsutvalgets anbefalinger og videre arbeid

15.mai 2019 leverte momsutvalget sin innstilling. Utvalget har konkludert med å avvikle nullmoms, lavmoms og ordinær moms og innføre en flat sats på 23 prosent. Virke reagerer kraftig på utvalgets anbefalinger, og jobber aktivt med at dette aldri blir en realitet.

Dette er saken:

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Gruppen la 15. mai frem et forslag som skal gi staten økte inntekter fra moms. Mer om utvalget her >>

Dette har skjedd så langt

 • 15.mai 2019: Virke sendte ut pressemelding med svar på vegne av bransjene som berøres av en eventuell endring i momssatsene. Neste steg i prosessen blir høring og behandling i Stortinget, og ingenting er vedtatt foreløpig. Virke vil følge denne saken tett for at de berørte bransjenes interesser blir ivaretatt.
 • 15.mai 2019: Utvalget leverte sin rapport til finansminister Siv Jensen, med sine konklusjoner. Her foreslås det blant annet å innføre en felles momssats. Se utvalgets konklusjoner lengre ned på siden. Konklusjonene er kun resultatet av utvalgsarbeidet, og ikke vedtatt politisk. 
 • 18.januar 2019: Finansdepartementet satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
Les mer

Utvalgets konklusjoner

 • Merverdiavgiftens formål bør være å skaffe staten inntekter på en enkel måte.
 • Merverdiavgiften bør være mest mulig nøytral og enkel å praktisere. Det tilsier at merverdiavgiften utformes på et bredt grunnlag og med bare én sats.
 • Mål som å fremme folkehelse, miljø og fordeling kan mest målrettet ivaretas ved å bruke andre virkemidler enn reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften.
 • Differensierte satser medfører vanskelige avgrensninger som øker de administrative kostnadene både for de næringsdrivende, Skatteetaten og domstolene. Utvalget understreker videre at de differensierte satsene medfører betydelige kostnader for samfunnet. Det er ikke målrettet å bruke merverdiavgiften til å ivareta andre hensyn enn å skaffe staten inntekter. Utvalget vurderer at hensynene som ligger til grunn for å differensiere merverdiavgiften, ville vært bedre og mer effektivt ivaretatt ved å bruke andre virkemidler.
 • Utvalget anbefaler at dagens reduserte satser og nullsatser avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats. Utvalget viser til at omleggingen til én felles sats vil innebære en betydelig omstilling for næringene som er berørt. Utvalget mener derfor at en omlegging til én merverdiavgiftssats bør gjennomføres i to trinn. Utvalget foreslår som et første skritt å:
  • Avvikle den reduserte satsen for matvarer
  • Innføre merverdiavgift med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med nullsats.
  • Varene og tjenestene som har nullsats, og tjenestene som i dag er omfattet av den lave merverdiavgiftssatsen, avgiftslegges dermed med 12 prosent. Øvrige varer og tjenester avgiftslegges med alminnelig merverdiavgiftssats. Selv om reformen gjennomføres i to trinn, er det viktig at den blir gjennomført etter en forutbestemt og kjent plan, og i løpet av en begrenset periode. Utvalget foreslår maksimalt tre år.
  • Utvalget foreslår at det settes av inntil 5 milliarder kroner for kompensasjoner og målrettede støtteordninger. Når overgangen til ��n felles merverdiavgiftssats er fullt innfaset, vil forslagene gi netto merinntekter på om lag 25 milliarder kroner årlig. Dette gir rom for enten å redusere den alminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter. Utvalgets flertall tilrår at den alminnelige satsen reduseres, mens utvalgets mindretall tilrår å prioritere reduksjon av andre, mer vridende skatter.

 

Les mer

Virkes standpunkt

 • Å kutte i antall satser er en forenkling for departementet og ikke for næringslivet, våre medlemmer har ikke etterlyst en slik forenkling.
 • Forenkling brukes i denne saken som et påskudd for å øke statens inntekter
 • Moms er en forbrukerskatt og en økning vil fungere dårlig for bransjer hvor kostnadene ikke kan legges på forbrukerne.

Oppdatert:

Etter offentliggjøringen av utvalgets konklusjoner 15. mai er Virkes umiddelbare svar følgende:

- Virke reagerer kraftig på momsutvalgets anbefalinger. Forskjellene i Norge vil øke, og med dette forslaget må barnefamiliene betale mer for mat, kultur og opplevelser. Dette forslaget kan ikke legges i skuffen raskt nok. Det er betryggende at finansministeren mener det ikke er aktuelt å avvikle alle null- og lavmomssatsene, men det holder ikke, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Les mer