Forslag om forenkling av momsregelverket

Det regjeringsutnevnte momsutvalget har foreslått å avvikle de lave mva-satsene og samle alle varer og tjenester på en felles sats. Forslaget vil få store konsekvenser for mange næringer om det blir gjennomført. Vi jobber aktivt med saken.

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Gruppen la 15. mai frem et forslag som skal gi staten økte inntekter fra moms. Mer om utvalget her >>

Allerede på pressekonferansen hvor rapporten ble lagt frem, sa finansminister Siv Jensen at hun ikke så for seg å fjerne alle lav- og nullmomssatser. Dette har hun gjentatt senere. Det hun ikke har sagt noe om, er hvorvidt det er aktuelt å gjennomføre deler av utvalgets anbefalinger. Regjeringen har tidligere økt den lave mva-satsen fra 8 til 12 prosent. Vi frykter at denne kan øke videre. 

Dette har skjedd så langt

  • 29. august 2019: Finansminister Siv Jensen har uttalt at regjeringen ikke går for en sats, men har ikke avkreftet at det kan bli endringer innenfor dagens system. Dette skaper usikkerhet for næringer med pressede marginer og næringer som er i konkurranse med utlandet. Vi har sendt inn høringssvar, som du kan lese her
  • 15. mai 2019: Virke sendte ut pressemelding med svar på vegne av bransjene som berøres av en eventuell endring i momssatsene. Neste steg i prosessen blir høring og behandling i Stortinget, og ingenting er vedtatt foreløpig. Virke vil følge denne saken tett for at de berørte bransjenes interesser blir ivaretatt.
  • 15. mai 2019: Utvalget leverte sin rapport til finansminister Siv Jensen, med sine konklusjoner. Her foreslås det blant annet å innføre en felles momssats. Se utvalgets konklusjoner lengre ned på siden. Konklusjonene er kun resultatet av utvalgsarbeidet, og ikke vedtatt politisk. 
  • 18. januar 2019: Finansdepartementet satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
Les mer

Vårt standpunkt

  • Det finnes rom for å forenkle og forbedre momssystemet. Virkes medlemmer etterspør først og fremst forutsigbare merverdiavgiftssatser. Virke frykter at ekspertutvalgets forslag om ´forenkling´ vil resultere i forslag som først og fremst har til hensikt å øke statens inntekter.
  • Utvalgets forslag vil gi økte priser på mat, kultur, trening og opplevelser. Det svekker norske bedrifter som er i konkurranse med utlandet, som reiseliv og grensehandelsutsatt handel.
  • I forlengelsen av utvalgets rapport, bør det gjøres en gjennomgang av merverdiavgiftssystemet på utvalgteområder med sikte på å forbedre og forenkle regelverket.
  • Vi kan etter en samlet vurdering ikke anbefale alle sider av ekspertutvalgets forslag.
Les mer