Offentlige anskaffelser og rammevilkår for private leverandører

Mer offentlig finansiert tjenesteproduksjon bør utføres av private og ideelle tjenestetilbydere.

  • Et økt innslag av private vil gi høyere kvalitet og valgfrihet for brukerne, større mangfold, innovasjon og en mer effektiv tjenesteproduksjon.
  • Det offentlige har en stor innkjøpsmakt. Det kjøpes inn varer og tjenester for over 400 milliarder kroner i året. Derfor mener Virke at det er viktig at konkurransen om oppdragene er ryddig.

Større markeder for privat tjenesteproduksjon

Virke er en pådriver for at flere private (ideelle og kommersielle) aktører skal få utføre mer offentlig finansiert tjenesteproduksjon.

Offentlig sektor er et viktig marked for mange bedrifter, og hvordan det offentlige opptrer har derfor stor betydning for norske bedrifters muligheter. Dette gjelder både når det offentlige legger generelle rammevilkår, men også når det offentlige velger å slippe gode private krefter til i offentlig tjenesteproduksjon. Betydningen av dette forsterkes av at dette kan være et bidrag til økt produktivitet, noe som vil bli viktigere i årene som kommer da det offentliges økonomiske handlingsrom forventes å minke.

Les mer

Regjeringens arbeidsgruppe for like konkurransevilkår:

Virke arbeider også aktivt for å forhindre at det offentlige subsidierer aktivitet som leveres i samme marked som private.

Statlige og kommunale aktører konkurrerer i mange tilfeller i markedet med private, og denne konkurransen kan skje på ulike vilkår. Virke deltar i regjeringens arbeidsgruppe for like konkurransevilkår.

Les mer

Regler for off. anskaffelser og innkjøpskompetanse

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Virke er en pådriver for et godt, og forenklet, regelverk og en samarbeidspartner for å skape dialogplattformer mellom offentlige og private aktører.

Virke mener det er behov for sterkere innkjøpskompetanse og mer veiledning og vi vil følge praksis tett fremover. Vi vil handle dersom vi ser at små – og mellomstorebedrifter ikke ivaretas tilstrekkelig, eller ser andre uheldige utslag av regelverket.

Les mer