Arbeid med forenkling av aksjeloven

Publisert:

​ Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på nye mulige forenklinger av aksjeloven. Utvalget skal arbeide sammen med en referansegruppe med representanter fra næringslivet.

​Virke er representert i denne gruppen og ønsker innspill fra medlemmer som har synspunkter og forslag til forenklinger.

Formålet med forenklingsarbeidet er å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet. Nesten 60 % av alle aksjeselskap har én eier, mens om lag 93 % av selskapene har fire eller færre eiere. Det er særlig disse små selskapene som regjeringen ønsker å prioritere i forenklingsarbeidet. Av utvalgets mandat fremgår at det blant annet skal vurderes om krav til særattesstasjoner fra revisor kan oppheves, om oppbevaringstiden for regnskapsmateriale kan reduseres og om bruk av elektronisk kommunikasjon med aksjeeierne kan gjøres til hovedregelen i aksjeloven.

Utvalget ledes av professor Tore Bråthen og skal levere sin utredning til regjeringen september 2016. Virkes representant i referansegruppen er advokat Jon Fors-Skjæveland som kan kontaktes ved innspill og spørsmål.

Utvalgets mandat finnes her >>