Bra samferdselsbudsjett

Publisert:

biler og lastebilen på en vei

Virke er svært fornøyd med at satsing på samferdsel fortsatt er budsjettvinner, og at storbyutfordringene prioriteres. Regjeringen legger opp til en samlet vekst på 6,5 % i samferdselsbudsjettet. I bil- og drivstoffavgiftene er det små endringer.

Vei

Økningen for vegsektorens vedkommende er på ca 3,6 mrd kroner, dvs ca 7.7 %  i forhold til vedtatt budsjett 2017. Hva gjelder arbeidet med E18 Vestkorridoren, er vi fornøyd med at det er satt av midler til forberedende tiltak og det samme gjelder oppfølgingen av E16 mot Sollihøgda. Det opp til oppfølging av en rekke vedtatte og igangsatte prosjekter i henhold til NTP 2018-2029. Vi savner imidlertid satsing på Oslofjordkryssing både ved Drøbak-Hurum og Horten-Moss slik vi har etterlyst tidligere.

På vedlikeholdssiden merker vi oss at departementet melder om et redusert etterslep i størrelsesorden 1,3 mrd kroner og at det legges opp til bevilgninger på samme nivå som for 2017. Det kan settes spørsmålstegn ved om det er nok av hensyn til bl.a. trafikksikkerhet og tidsmessige utbedringer.

Bypolitikk

Virke mener det er spesielt gledelig med store økninger i bevilgninger som kan brukes til drift av kollektivtrafikk i storbyområdene gjennom henholdsvis belønningsordningen og ordningene med byvekst og bymiljøavtaler. Det samme gjelder støtten til større kollektivprosjekter i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. I sum øker støtten til slike tiltak med 20 %.

Jernbane

Virke er positiv til departementets oppfølging mht planlegging og gjennomføring av InterCity-prosjekter på Østlandet. Det samme gjelder større jernbaneprosjekter i Bergens-området, på Nord-Jæren og i Trøndelag hvor nytten av kollektivsatsing er størst.

Bil- og drivstoffavgifter

Virke er opptatt av å dreie bil- og drivstoffavgiftene fra eie (bruksuavhengig) til bruk og incentiver til rask innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy. Dette budsjettet innebærer små endringer:

  • Vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler differensieres etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Elbiler gis også fullt vektfradrag når fritaket for elbiler i engangsavgiften nå foreslås opphevet. Med forslaget vil det bare være tunge elbiler, med vekt over to tonn, som vil få engangsavgift. Elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff. Regjeringen foreslår i tillegg at elbiler fritas fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 2018.
  • Forhøyet avskrivningssats for elvarebiler avgrenses til bare å gjelde elvarebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016.
  • Bensin- og autodieselavgift holdes uendret (prisjusteres).
  • Omsetningskravet for biodrivstoff økes fra 8 til 10 %.