Ny fedrekvote fra 1 juli

Publisert:

Regjeringen har lyttet til Virke og fremmet i vår et forslag om tredelt foreldrepermisjon for barn født etter 1. juli 2018. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i juni, og gjelder for barn født etter 1. juli 2018.

Virke har lenge jobbet for en tredelt foreldrepermisjon, fordi vi mener dette vil være positivt for likestillingen. Dette gjelder særlig for kvinnedominerte arbeidsplasser og bransjer som i dag taper på at kvinner tar en langt større del av permisjonen enn menn.

I dag har mor og far en foreldrekvote på 10 uker hver, mens de resterende ukene fritt kan fordeles mellom foreldrene. Fra 1. juli blir mødre- og fedrekvoten utvidet til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, slik at utvidelsen av kvotene tas av fellesperioden. Det betyr at perioden foreldrene kan dele er 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent. Dette reduserer foreldrenes valgfrihet med hensyn til hvordan de vil fordele perioden seg imellom og er i tråd med Stortingets ønske fra 2017 om å gi barn og fedre mer tid sammen, samtidig som forslaget vil bidra til likestilling i arbeidslivet.

Konsekvensene av forslagene vil ventelig være at fedre tar ut mer foreldrepermisjon. Tidligere studier viser nemlig at fars uttak av foreldrepermisjon i stor grad følger den lovbestemte fedrekvoten. Det må derfor forventes at far er lengre borte i foreldrepermisjon, samtidig som mor til barnet vil ha kortere fravær. Dersom det viser seg at fedre ikke følger regjeringens intensjon og tar ut kortere perioder enn fedrekvoten, vil de ekstra stønadsukene falle bort.

Utvidelse flerlingsforeldre og ved adopsjon

I tillegg til en tredelt foreldrepermisjon gjøres det fra 1. juli visse endringer i permisjon for flerlingsforeldre og ved adopsjon. Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.
Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

Virkningstidspunkt for endringene

Begge endringene gjelder for fødsler eller omsorgsovertagelser som skjer 1. juli 2018 og senere. Det er fødselstidspunktet som er avgjørende og ikke termindato.