Hvordan har det blitt enklere for arbeidsgiver?

Publisert:

Samarbeid på jobb

Virke er fornøyd med forenklingstiltak fra regjeringen som gjør at næringslivet sparer 15,2 milliarder kroner årlig. Svært mye handler om digitalisering av innrapportering. Hvordan har dette blitt enklere for arbeidsgivere og de som driver virksomhet?

Her er en oversikt over de viktigste forenklingstiltakene som er gjennomført eller er under gjennomføring.

Digitalisering, digitalisering, digitalisering

Virke er fornøyd med at regjeringen leverer på forenklingsmålet. Regjeringens forenklingsregnskap viser at det p.t. er gjennomført forenklinger som gir en årlig besparelse på 12,7 mrd kroner, og det er besluttede forenklinger under gjennomføring for i overkant av 2,5 mrd kroner. Totalt gir dette 15,2 mrd kroner i årlige besparelser for næringslivet. Dette inkluderer forenklinger som er foreslått i ny aksjelov (ble vedtatt i Stortinget denne uken) og regnskapslov (godkjent av regjeringen 15.06.2017, men ikke ennå vedtatt av Stortinget).

Mange av Virkes krav er innfridd, men det gjenstår fortsatt mye: Arbeidsgivere generelt vil ha mye å vinne på digitalisering av NAV, og importører vil ha mye å vinne på digitalisering av vareinnførsel.

Det aller meste av forenkling som er av betydning for virksomhetene handler om digitalisering. Her er de viktigste forenklingene for arbeidsgivere og virksomheter som er gjennomført eller er under gjennomføring:

 • Alle rapporteringspliktige endringer i et aksjeselskaps liv – fra oppstart til avvikling – kan nå utføres elektronisk.

  Virke mener at all innrapportering til det offentlige må skje digitalt. Et viktig mål med digitaliseringen er at det skal være en ubrutt digital linje fra bokføring til avsluttet skatteoppgjør. Alle departementer og etater som krever en eller annen form for rapportering fra næringslivet, må utvikle elektroniske løsninger. Dette vil redusere næringslivets kostnader samt motvirke falske fakturaer og svart økonomi.
 • Forenklet skattemelding for næringsdrivende med enkle forhold
 • Rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk gjøres nå samlet og digitalt hver måned via lønns- og personalsystemer i en elektronisk melding - i stedet for i fem skjemaer med forskjellige frister til flere etater.

  Det gjenstår likevel å digitalisere innrapporteringer til NAV. Virkes medlemmer melder at dette fortsatt utgjør en stor rapporteringsbyrde, særlig for virksomheter som har hyppige endringer i arbeidsstokken.
 • Oppfølging av langtidssykmeldte er gjort mindre byrdefull ved at det er fjernet krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Dette er et viktig gjennomslag for Virke.
 • Forenklet regelverk for offentlige anskaffelser slik at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i dette markedet. Virke var blant de fremste pådriverne for å forenkle offentlige anskaffelsesprosesser. Dette har blitt bedre med den nye loven om offentlige anskaffelser. Fremover vil tilbudsfasen ved offentlige anbud digitaliseres.
 • Regjeringen har lagt frem forslag om forenklinger i regnskapsloven – etter påtrykk fra bl.a Virke, som blant annet vil frita foretak under 70 millioner kroner i omsetning fra å utarbeide årsberetning. Dette er en stor forenkling for småbedrifter og et stort gjennomslag.
 • Det er gjort en rekke forenklinger i bokføringsregelverket. Spesielt små bedrifter uten egen regnskapsfører drar fordel av dette
 • Endring av aksjelovens krav om revisor slik at også konserner som går under terskelverdiene for fra valg av revisor slipper revisor. Dette har vært en viktig sak for Virke
 • Modernisering av aksjeloven ved at generalforsamling kan avholdes elektronisk.
 • Rapportering til Statistisk sentralbyrå er redusert ved at utvalget av små bedrifter i strukturstatistikken er redusert med 40 pst
 • Det er mulig med elektronisk tinglysing av eiendom automatisk 24 timer i døgnet og bekreftelse i løpet av sekunder. Omfattende digitalisering av plan- og byggeprosessen er på trappene gjennom bruk av Altinn i søknadsprosessen.
 • Merverdiavgiftsreglene for importører enklere, og importører sparer over 500 millioner kroner i året ved utsatt mva-innbetaling.

  Det gjenstår likevel å digitalisere innførsel av varer. Det vil øke fleksibiliteten og ventetiden for importører, f.eks dersom varetransport fra utlandet kan legges inn digitalt før lastebilen kommer til Svinesund. EU-landene har som må å digitalisere vareinnførsel innen 2020. Tolletaten har ambisjon om å matche dette. Virke presser på for å gjøre dette så raskt som mulig, for å oppnå forenkling for importørene og transportørene.
 • Skattereglene for yrkesbiler er forenklet og regelverket knyttet til reiser er enklere med færre diettsatser og at krav til originalbilag er fjernet.

  Skatteetaten har likevel sendt forslag på høring som innebærer skjerpede rapporteringsbyrder for arbeidsgivere når ansatte får naturalytelser, f.eks rabatter. Virke arbeider for å stoppe disse forslagene.

Regelrådet

Virke legger også stor vekt på at økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet skal utredes skikkelig ved utarbeidelse av nye lover og regler som virksomhetene skal etterleve. Fortrinnsvis skal nytteverdien av de nye reglene overstige kostnadene for næringslivet ved å etterleve dem.

Dette er bakgrunnen for at Regelrådet ble etablert i 2016 som et uavhengig organ, for å vurdere forslag til nytt eller endret regelverk. Rådet skal sikre at det blir enklere å ta de gode beslutningene, og at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder. Regelrådets arbeid har fått en god start siden opprettelsen. Regelrådet har bl.a tatt tak i etableringen av dagligvareportal, der det ble påpekt rapporteringskostnader og etableringshindre, særlig for små aktører. Virke etterlyser at disse påpekningene fra Regelrådet følges opp av departementene.

Fortsatt jobb å gjøre

Det er fortsatt mye å spare på mer digital innrapportering og andre forenklinger. Besparingspotensialet for virksomhetene er estimert til rundt 50 milliarder kroner, så det er all grunn til å øke trykket i forenklingsarbeidet. Virkes medlemmer har fortsatt mer å hente på forenklet innrapportering og regeloppfølging overfor bl.a NAV, Toll og Skatt. Det kom frem i en spørreundersøkelse Virke foretok i 2016.

Derfor er det ingen grunn til å hvile. Forenkling krever blod, svette og tårer, særlig fra departementer og etater. Virke skal være en pådriver for at mer forenkling og digitalisering utløses.