– Det skapes for få jobber i norske bedrifter. Regjeringens formuesskattreduksjon monner ikke

Publisert:

– Verdiskaping og jobbskaping i privat sektor holder ikke tritt med utgiftsveksten i offentlig sektor. En aldrende befolkning og færre oljekroner i budsjettet gjør at velferdsgapet blir enda vanskeligere å lukke i årene fremover, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Selskapsskatt, gründere og formuesskatt

Regjeringen reduserer verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten til 80 prosent.
– Det monner lite når vi vet at verdien av næringseiendom øker. Det betales reelt like mye i formuesskatt på bedriftenes verdier i 2017 som i 2013. Norske bedriftseiere og gründere må bruke mer av bedriftenes verdier til å skape jobber og mindre til å betale skatt. Denne utfordringen løses ikke uten at regjeringen fjerner all formuesskatt på arbeidende kapital, sier Madsen.

– Virke er fornøyd med at selskapsskatten reduseres til 23 prosent i statsbudsjettet for 2018. Vi er også glad for at regjeringen gir en lettelse i opsjonsbeskatningen for gründere. Likevel henger formuesskatten over norske eiere og gründere, og hindrer jobbskaping. Det er fortsatt slik at norske eiere må betale formuesskatt på verdiene i bedriftene, mens utenlandske eiere gjennomgående ikke betaler slik skatt, sier Madsen.

Moms på reiseliv og kultur øker

Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent.
– Dette vil særlig ramme reiselivs- og kulturvirksomheters konkurranseevne, delvis ved at prisene går opp og delvis ved at marginene skvises. Distrikthoteller kan bli særlig rammet, sier Madsen. Verdiøkningen på bygg og eiendom har gitt distrikthotell økt formuesskatt – til tross for verdsettelsesrabatten i statsbudsjettet.
Forenkling og effektivisering
Virke etterlyser at regjeringen setter et nytt forenklingsmål for næringslivet og skjerper effektiviseringsmålet for offentlig sektor.
– Regjeringen har forenklet for 15 milliarder kroner, spart for næringslivet. Virke etterlyser at regjeringen setter et minst like ambisiøst forenklingsmål for den neste fireårsperioden, og at arbeidet starter med dette statsbudsjettet, sier Madsen.
– Virke støtter etableringen av digitaliseringsråd i statsbudsjettet for 2018. Det gjenstår fortsatt store innsparingsmuligheter. Virke etterlyser en enda større satsing på digitalisering av all innrapportering i NAV, at all innførsel av varer digitaliseres, at tollsatser på tekstilvarer fjernes og at skatt på arbeidsgiverfinansierte ytelser for ansatte forenkles, seir Madsen.

Miljøomstilling

–Regjeringen følger opp utvalget for grønn konkurransekraft, og Virke er glad for at en større del av næringslivet involveres i miljøomstilling. Virke etterlyser likevel flere incentiver fra myndighetene rettet mot bredden av norske bedrifter. Når regjeringen nå etablerer en skattefradragsordning for investeringer i oppstartbedrifter – Kapitalfunn – burde det vært supplert med en fradragsordning for investeringer i mer miljøvennlig teknologi og annen miljøomstilling – Miljøfunn, sier Madsen.