Varer kommer raskere frem, folk kommer raskere til jobb

Publisert:

1 064 milliarder kroner skal brukes på samferdsel de neste 12 årene. Det betyr bedre og sikrere fremkommelighet for varetransport og mennesker til jobb.

Trafikk på motorveien

Virke vil berømme samferdselsminister Solvik-Olsen for å fremme en nasjonal transportplan som både gir et historisk løft og som prioriterer de viktigste ferdselsårene.

- Vi er glad for regjeringen legger opp et slikt historisk samferdselsløft. Vi vil fremheve storbysatsingen, som endelig har kommet klart frem i NTP. Kapasitetsutfordringer og flaskehalser i storbyene representerer en økende utfordring for næringsliv og for folk som skal på jobb, sier direktør Harald J Andersen i Virke.

Satsinger på vei og bane

Vei
Av 1 064 milliarder kroner i perioden 2018-2029 vil 536 milliarder gå til veiutbygging. Virke er positiv til at arbeidet med standardheving i det nasjonale vegnettet har høy prioritet. Reisende mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Kristiansand og mellom Bodø og Tromsø vil spare rundt en halvtime på disse strekningene (mellom 20 og 40 min). Arbeidet med gjennomgående, sammenhengende god standard på E134 over Haukelifjell og E16 over Hemsedal må prioriteres tidlig i perioden av hensyn til næringstrafikkens framkommelighet og sikkerhet. Staten tar et større ansvar for E18 Vestkorridoren.

Kollektivtransport.
319 milliarder brukes på baneinvesteringer. Staten tar et større ansvar for kollektivutbygging i storbyene. Virke har vært pådriver for storbysatsingen, som er helt nødvendig for å redusere tidsbruk på arbeidsreiser og bedre næringslivets og varetransportens fremkommelighet. Arbeidet med ny tunnelkapasitet i Oslo er ett eksempel. Her har lokale myndigheter et betydelig ansvar for oppfølging og effektiv gjennomføring.

Virke etterlyser

Moss-Horten:
Virke etterlyser spesielt at arbeidet med ny fast veiforbindelse mellom Moss og Horten, det viktigste fergeavløsningsprosjektet i Norge, følges opp på en langt mer aktiv måte enn regjeringen har lagt opp til. Den foreslåtte løsningen med ny parallell tunnel på rv 23 Oslofjordforbindelsen mellom Drøbak og Hurum, er etter Virkes vurdering en god løsning. Den må imidlertid ikke fungere som en sovepute for arbeidet med forbindelsen Moss-Horten.

For høye bomutgifter for næringslivet.
Virke mener at næringstransportens bidrag til finansiering av kollektivtrafikken i bl.a Oslo og Bergen gjennom bompengesystemene har blitt for høy. En lastebil i varehandelen har årlige bomutgifter på mellom 70 og 90 000, og utgiftene er sterkt økende. Virke etterlyser en nedjustering av takstene parallelt med at de statlige overføringene til drift av kollektivsystemene i storbyområdene økes.

Her er en oversikt over satsingene i Nasjonal transportplan, både nasjonalt og fylkesvis >>