Vi må satse på innovasjon i nye og bedre tjenester

Publisert:

​Digitale teknologier vil skape store skift i årene som kommer – en utvikling som berører alle næringer og som ytterligere vil dreie innholdet i norsk næringsstruktur fra industri- og vareproduksjon mot tjenesteyting.

​- Det innebærer at vi må satse mer på forskning og innovasjon i tjenesteyting, sier adm.direktør Vibeke Hammer Madsen, som deltok i næringskomiteens høring om statsbudsjettet på Stortinget.  

-Det nye teknologiske skiftet gir store muligheter for innovasjon i nye og bedre tjenester, som vil være en viktig driver for økt produktivitetsvekt og nye arbeidsplasser. Allerede i dag jobber mer enn 3 av 4 sysselsatte i tjenesteytende næringer. Med omfanget og betydningen tjenesteproduksjon har i norsk økonomi, sier det seg selv at forsknings- og innovasjonspolitikken må prioritere økt kunnskap om de innovasjonene som faktisk skjer i produksjonen av tjenester - og hvilke typer insentiver som kan skape økt evne til innovasjon, både i forskningsmiljøene, privat næringsliv og offentlig sektor, sier Madsen. 

Virke er derfor tilfreds med at regjeringen de senere år, og i budsjettet for 2017, prioriterer tiltak som fremmer forskning, utvikling og innovasjon i bredden av norsk næringsliv, uavhengig av bransje eller tema. Det gir rom for økt satsing på tjenesteinnovasjon, sier Madsen. 

Se Virkes høringsbrev til næringskomiteen på Stortinget om statsbudsjettet >>