Vi trenger nyskaping og forskning også i tjenestenæringene

Publisert:

Virke mener omstillingsbehovet er tilstede i alle næringer og at satsingen på forskning og innovasjon må favne bredt. Forslaget til statsbudsjett har et snevert fokus på teknologi og industri når det gjelder ordninger for å stimulere forskning og utvikling.

I forslaget til statsbudsjett 2018 fases bevilgninger som har vært omfattet av tiltakspakken ut, noe som betyr at brede næringsnøytrale ordninger, som brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) får redusert sin bevilgning med om lag 50 mill. kroner. Samtidig gis det økt prioritet til ordninger forbeholdt enkelte næringer.

I løpet av forrige stortingsperiode ble bevilgningene til brede næringsnøytrale ordninger økt betydelig, bl.a. gjennom økte midler til etablerertilskudd, miljøteknologi, pre-såkornfond, FORNY2020, bedriftsrettet forskning gjennom BIA-programmet og forbedringer i Skattefunnordningen. Denne trenden er nå snudd. I forslaget til statsbudsjett 2018 satser regjeringen på langsiktig omstilling gjennom å prioritere enkelte næringer og tematiske satsinger: 100 mill. kroner til nye testsenter (katapultsenter) for å skape nye industrielle suksesser, 30 mill kroner til teknologier som nanteknologi, bioteknologi og IKT, og økt innsats innenfor havbruksforskning, nye marine pilot- og demonstrasjonsprosjekt.

– Dette er gode nyheter for enkelte næringer, men jeg er opptatt av at bevilgningene til forskning og innovasjon skal bidra til størst mulig verdiskaping i hele næringslivet. Da er det beklagelig at regjeringen ikke gjør tiltakspakken under BIA-programmet permanent. Det ville gitt 50 mill. kroner til en landsdekkende konkurransearena som er åpen for alle næringer, og som har vist seg å ha høy innovasjonseffekt, sier administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen

I de nye satsingene peker regjeringen på at dette er tiltak for at Norge skal bli en ledende industri- og teknologinasjon. Det nye teknologiske skiftet gir store muligheter for innovasjon, og regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at dette vil følges opp gjennom den nylig etablerte Digital21-prosessen, som har som mål å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike næringer og bransjer.

– Regjeringen må i langt større grad ta hensyn til både betydningen av – og egenarten hos tjenestenæringene når man skal legge en politikk for å ta ut potensialet fra nye teknologier. Med omfanget og betydningen tjenesteproduksjon har i norsk økonomi mener jeg forsknings- og innovasjonspolitikken må prioritere økt kunnskap om anvendelsen av nye teknologier og betydningen det har for produksjon av nye og bedre tjenester, sier Madsen.