Virke etterlyser arbeidsgiverfokus i integreringsmeldingen

Publisert:

​Virke ser positivt på at integreringsmeldingen legger opp til at flyktningene skal raskere ut på arbeidsplassene.   Samtidig er en konsekvens av tidlig utplassering at de har dårligere språkkunnskaper. Dette må arbeidsgiver kompenseres for.

Det har hittil vært store variasjoner i hvorvidt en deltaker i introduksjonsprogrammet har vært ute i praksis på en arbeidsplass, et tiltak som har dokumentert god effekt på overgangen til arbeid. I meldingen foreslåes det derfor at en større del av arbeidstrening og språkopplæring skal skje ute på den ordinære arbeidsplassen. Regjeringen vil også endre introduksjonsloven slik atbruk av arbeids- og utdanningsrettede tiltak alltid skal inn i arbeidet med den enkeltes individuelle plan. Dette er vi positive til, men etterlyser konkrete forslag på hva arbeidsgiver skal få av støtte for å åpne døren enda mer.

NAV bør være navet

Det er mange ulike instanser som skal koordineres i møte med en flyktning. Virke ønsker operasjonssentralen som koordinerer disse skal være NAV. I meldingen skrives det at Imdi blant annet skal være et bindeledd mellom kommuner og aktører i næringslivet som ønsker å bidra med praksisplasser eller annet. - Imdi er gode på mye, men denne kompetansen er ikke deres sterkeste side. NAV derimot har erfaring med å samarbeide med næringslivet og jobber kontinuerlig for å bli bedre på dette området, sier Vibeke Hammer Madsen .

Frivillig sektor kunne spilt en større rolle for integrering

Selv om regjeringen anerkjenner frivillige organisasjoners rolle i integreringsarbeidet og oppfordrer kommunene til å bruke frivillige mer, ligger det få virkemidler i integreringsmeldingen for å få dette til å skje. Den varslede gjennomgangen av tilskuddsordninger for frivillig sektor vil forhåpentligvis gi resultater, men det løser ikke det akutte behovet. SOS-barnebyer er blant dem som allerede nå får en tydelig rolle, gjennom sitt arbeid med å bosette enslige mindreårige asylsøkere.

Her er et utdrag av de 69 forslagene i meldingen:

 • etablere hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for de som har fått vedtak om opphold, og som har med seg en kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Innsatsen konkretiseres gjennom et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet

 • sørge for at Arbeids- og velferdsetaten, i samarbeid med kommunene, skal komme tidligere inn med arbeidsmarkedsfaglig veiledning av deltakere i introduksjonsprogrammet og bistå i utvikling av individuell plan

 • samle ansvar for generell godkjenning av utenlandsk utdanning hos NOKUT

 • gjennomgå godkjenningsordningene og hindringer i utdanningssystemet med sikte på forenkling og økt brukervennlighet

 • samarbeide med partene i arbeidslivet om forslag for å fremme innvandreres deltakelse i arbeidslivet

 • at IMDI skal være et bindeledd mellom kommuner og aktører i næringslivet som ønsker å bidra med praksisplasser eller andre tilbud i forbindelse med kvalifisering av innvandrere

 • øke programtiden for deltakere i introduksjonsprogrammet som trenger det for å komme i arbeid eller utdanning, innenfor rammen av Jobbsjansen

 • styrke tilskuddsordnigen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i 2016

 • gjennomgå tilskuddsordninger på integreringsfeltet for å styrke frivillige organisasjoners arbeid

 • øke kompetansen og spre gode eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivilligheten i samarbeid med KS og frivillig sektor

 • videreutvikle frivilligsentralene som møteplass for lokal frivillighet

 • gi IMDi en større rolle som tilrettelegger for kommuner og frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet

Les også Vibeke Hammer Madsens blogg NAV må være nav i inkluderingen: