Virke jobber for å endre sykelønnsordningen

Publisert:

Sykefraværet i Norge koster svimlende 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter. Anslagsvis koster sykefraværet arbeidsgivere 27 milliarder kroner i året kun i lønnskostnader. Hele 32 millioner dagsverk går tapt hvert år i sykefravær.

 

Flere må i jobb - Virke påvirker for endringer i sykelønnsordningen

I mars i fjor satt Virke sykelønn på agendaen, (Virke krever kutt i sykelønna). Vi har holdt liv i debatten ved å påpeke hvilke kostnader sykefraværet har, (VG så mye mer syke er nordmenn). Sykefraværet i Norge koster årlig svimlende 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter, arbeidsgivers kostnader er anslagsvis 27 milliarder kun i lønnskostnader.

Vi har utfordret politikere, beslutningstakere og arbeidslivets parter på å diskutere sykelønnsordningen og foreslå endringer.

Virkes innsats på dette feltet har båret frukter. Sykelønn diskuteres nå både av forskere, leger og sentrale politikere har nå tatt til orde for sykelønnskutt, (Lunde vil ha kutt i sykelønna).

Myndighetene har også lyttet til Virke. Det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget skal se på sykelønnsordningen.

Partene i arbeidslivet diskuterer nå hva som skal skje med IA-avtalen som løper ut i år. Virke standpunkt er at vi trenger et kraftfullt samarbeid for å mobilisere arbeidskraft og vi krever at sykelønnsordning er et viktig element i et eventuelt nytt trepartssamarbeid.

I de pågående diskusjonen om IA-avtalens skjebne, er det viktig for Virke hvordan sykelønnsordningen kan endres for å redusere sykefraværet og hvordan legens rolle kan endres for bedre å støtte opp under fravær reduserende tiltak. Vi mener konklusjonene sysselsettingsutvalget vil gi et godt grunnlag for å diskutere med arbeidslivets parten om hvordan framtidens sykelønn bør se ut.

For Virke er det også essensielt virkemidler og tiltak i et eventuelt nytt trepartssamarbeid må treffe den typiske norske virksomhet. Det betyr at et samarbeid må tilpasses bedre behovene for de små og mellomstore virksomhetene.

 

Dette mener Virke bør vurderes i framtidens sykelønn

Basert på forskning og medlemsinvolvering mener vi at det er tre områder der det er behov for nye virkemidler. Det er bred enighet om at sykelønnsordningen også i framtiden må være et viktig sikkerhetsnett når man blir syk.

 

1. Utbetalingene til den syke må vurderes redusert, men de sykeste må skjermes

Virke mener vi må vurdere å redusere dekningsgraden til den sykmeldte. Forskning viser at kun en liten nedgang i hva man får utbetalt av sykelønnspenger i forhold til normallønn, bidrar til å redusere fraværet betraktelig. En reduksjon i utbetalingene kan skje enten ved en reduksjon i beløp (prosent) eller en reduksjon i sykeperiodens lengde. Statistikk viser at det er en sterk økning i antall friskmeldinger på slutten av sykemeldingsperioden. Det er god grunn til å anta at det samme vil skje om sykepengeperioden forkortes noe.

 

Ved å få ned utgiftene knyttet til sykefravær generelt, kan man i større grad skjerme de som trenger det mest, slik som alvorlig og kronisk syke. Vi utelukker ikke at arbeidsgiver kan finansiere noe mer av langtidsfraværet, men da må også arbeidstaker ta sin del av sykefraværskostnadene.

 

Vi konkluderer ikke på hvordan dette kan og skal løses. Vi vil lytte til rådene og utredningen som sysselsettingsutvalget kommer med. På ett punkt har vi konkludert. Vi har ingen tro på innføring av en såkalt karensdag, en ubetalt sykedag i starten av forløpet. Det vil ikke bøte på langtidsfraværet, og det er det som er det største problemet i dag.

 

2. Sykmeldte må beholde tilknytningen til arbeidslivet

Arbeid kan i seg selv være helsebringende, og terskelen kan være høy for å komme tilbake i jobb hvis du har stått helt utenfor i lang tid. Vi vet at mer bruk av gradert sykemelding (kombinasjon av sykepenger og arbeid) er et effektivt virkemiddel. Allikevel er i dag bare én av fire sykmeldinger graderte. For å få større bruk av gradert sykemelding, bør sykelønnsordningen belønne arbeidsgivere og arbeidstakere som får dette til.

 

3. Skjermingsordninger for små virksomheter må kunne vurderes

Virke er villig til å diskutere arbeidsgiver skal betale mer av langtidsfraværet. En slik finansiering (som kan innrettes på flere måter) kan føre til at små virksomheter som får flere personer i lange fravær som det er vanskelig å gjøre noe med, kan bli urimelig hardt rammet. Derfor må en slik eventuell omlegging av arbeidsgivers finansiering inkludere ordninger som kan skjerme små og mellomstore virksomheter for de største sykelønnsbyrdene. Det vil også sørge for at bedrifter fortsatt kan ansette personer som har risiko for lengre fravær. En vei å gå kan for eksempel være forsikringsordninger.

 

Lykkes vi med å endre sykelønnsordningen, vil ikke Norge bare være verdens beste land i bo i, vi vil også få et friskere Norge.

 

Trenger du hjelp til å redusere sykefraværet i din virksomhet?

Du finner nyttig verktøy på våre nettsider: temasider sykefravær

Har du spørsmål knyttet til konkrete sykefraværssaker, ta kontakt med våre dyktige rådgivere på

22 54 17 00.

Virke tilbyr jevnlig sykefraværskurs og vi har HR-systemet Virke oppfølging som bidrar til å redusere sykefraværet.