Virke tok opp moms og ideell pensjon med Stortinget

Publisert:

Virke fikk de fleste spørsmålene i finanskomiteens høring om statsbudsjettet for 2018. Den ferske finanskomiteen var mest opptatt av momsøkningen fra 10 til 12 prosent, fjerning av 350-grensen for moms-/avgiftsfri netthandel og dekningen av historiske pensjonskostnader for ideelle.

Momsøkningen

Finanspolitikerne spurte om momsøkningen, som i statsbudsjettet ble foreslått økt til 12 prosent, og hvordan dette rammer reiselivs- og kulturvirksomheter som har forhåndssolgt tjenester. Virke forklarte at stadige økninger av den laveste momssatsen gir stor uforutsigbarhet for virksomhetene i bransjer Norge skal satse på, reiseliv og kultur, og at den foreslåtte økningen bør reverseres.

350-kronersgrensen

Finanspolitikerne fra en rekke partier er opptatt av å få tettet momshullet som har utviklet seg etter at grensen for avgiftsfri netthandel ble øket til 350 kroner i 2015. Saken vil bli et tema i årets budsjettforhandlinger. Virke har forklart finanspolitikerne hvordan 350-grensen svekker arbeidsplasser i handelen, svekker statens momsinntekter og bryter med EUs politikk for det indre marked. Virke har arbeidet målrettet for å få denne saken løst kort tid etter valget, og det kan skje ved første korsvei.

Ideell pensjon

Virke tok opp ideell pensjon med finanskomiteen og argumenterte for at pensjonsopptjeningstiden for de berørte virksomhetene må samsvare med innføring av ordningen for dekning av ideelles historiske pensjonskostnader. Virke har allerede fått gjennomslag for at ordningen etableres i 2018, og vil nå ha med Stortinget på at opptjeningstiden også må vare til 2018, ikke bare til 2010, som regjeringen foreslår. Dette er økonomisk viktig for ideelle virksomheter, og det er enklere å ha samsvar mellom oppstarts- og opptjeningstid. Virke arbeider for å få Stortinget med på merknader om dette.

Virke tok også opp en rekke andre saker, som lettelse i formuesskatt på arbeidende kapital, innføring av fradragsordninger for investering i miljøomstilling (Miljøfunn) og omlegging av miljøavgifter, fjerning av skatt på arbeidsgiverfinansiert treningstilbud for ansatte, fjerning av tekstiltoll, økning i momskompensasjon til frivillige organisasjoner, finansiering av folkehøyskoler og private høyskoler og reversering av kutt til Matvett, HANEN, Norsk kulturråd og andre viktige aktører i kampen mot matsvinn og fremme av norsk mat og kultur. Virke har også inndekningsforslag til finanspolitikerne. Statsbudsjettet skal denne høsten gjøres opp uten flere utgiftsøkninger.

Virke følger opp disse sakene i budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten