Hvordan jobber Virke for et grønt næringsliv?

Publisert:

tre grønne piler i en sirkel med trefarget bakgrunn

Mål og virkemidler i klima- og miljøpolitikken må gjelde hele næringslivet, og alle virksomheter må ha incentiver til mer miljøvennlig produksjon og aktivitet for å posisjonere seg for fremtiden. Her er vår liste på 10 punkter med Virkes miljøsaker.

Virke engasjerer seg i miljøspørsmål knyttet til sirkulær økonomi, grønne skatter, forbruk, miljøgifter, energieffektivisering, avfallspolitikk, transport og miljøsertifisering. Virke jobber for en stadig bedre dialog og samarbeid med miljømyndighetene.

Gjennomslag for å opprette Handelens miljøfond for å unngå plastposeavgift er et eksempel på dette. Det må alltid lønne seg å være miljøvennlig!

Sentralstyret i Virke har nylig vedtatt en tipunktsliste over Virkes miljøsaker:

  1. Virke støtter en grønn skatteomlegging – der vi går fra skatt på arbeid og investeringer til skatt på forurensning. En forutsetning er at forurensing prises likt på tvers av bransjer
  2. Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Siva, Enova og Forskningsrådet) må få tydeligere mandat til å støtte grønne omstillingstiltak og tjenestekonsepter i hele bredden av næringslivet
  3. Det bør innføres skattefradrag for bedrifters investeringer i miljøomstilling: en Miljøfunn-ordning etter modell av Skattefunn, for spesifikke grønne og sirkulære tiltak og investeringer
  4. Myndighetene må gå foran som innkjøper og bestiller av bærekraftige løsninger
  5. Det må finnes støtteordninger for opplæring og grønn kompetanseheving som bygger på den norske arbeidslivsmodellen
  6. Det trengs mer fakta og forskning på handel, tjenester, forbruk, nye forretningsmodeller og sirkulær økonomi. Dette må blant annet adresseres i den kommende stortingsmeldingen for varehandelen
  7. Miljøreguleringer må bygges på internasjonalt harmoniserte regelverk som er likt for alle, og som følges opp gjennom veiledning og tilsyn
  8. Det må innføres differensierte kjøretøyavgifter basert på når man kjører, hvor man kjører og hvilken teknologi kjøretøyet har
  9. Grønn konkurransekraft må bygges på velfungerende markeder, det vil si uten subsidier som undergraver markedsmekanismene. Et eksempel på slik undergraving er gratis offentlig el-lading, som hindrer kommersiell omstilling av bensinstasjoner til energistasjoner
  10. Det bør innføres tydeligere insentiver til energieffektivisering i bygg, i tråd med EUs ENØK-krav, i form av skattefradragsordning og omlegging av Enovas virkemidler til å omfatte eksisterende bygg

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn utfordringer knyttet til en miljøvennlig drift til Virke. I vårt politiske arbeide har vi stadig behov for å illustrere utfordringer med eksempler.