Arbeidsinnvandring og sosial dumping

En stor del av veksten i arbeidsstyrken skjer gjennom innvandring, og de siste årene har innvandringen vært betydelig.

Etter at EU utvidet mot øst i 2004, har antall arbeidsinnvandrere til Norge økt sterkt og utgjør nå nesten halvparten av alle innvandrere. I samme periode har innvandrere bidratt til det meste av veksten i sysselsettingen. Norske virksomheter har behov for arbeidskraft.

Virke er opptatt av at tilgangen på arbeidskraft utenfra skal være smidig og ubyråkratisk. Vi har derfor tatt til orde for forenklinger i arbeidsinnvandringsregelverket. Dette er også delvis imøtekommet, blant annet gjennom ordningen med tidlig arbeidsstart, hvor arbeidsgiver har større fullmakt til selv å godkjenne arbeidstakere som kommer utenfra uten forutgående saksbehandling fra UDI. Den økende graden av arbeidsinnvandring har også medført politisk debatt om sosial dumping. Det er delvis uenighet om hva som ligger i sosial dumping- begrepet. Regjeringen definerer sosial dumping som uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, inklusive brudd på HMS-bestemmelser.

Virke mener sosial dumping i all hovedsak dreier seg om uakseptabelt lav lønn, og mener dette må ha betydning for hvordan virkemiddelapparatet mot sosial dumping innrettes.

Regjeringen har hittil lagt fram to handlingsplaner mot sosial dumping. I tråd med handlingsplanene har det blitt iverksatt flere tiltak mot sosial dumping, for eksempel innføring av ID-kort i byggebransjen, økte ressurser til arbeidstilsynet, innsynsrett for tillitsvalgte og informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere og regionale verneombud.

Virke er opptatt av å fremme seriøsitet i arbeidslivet, men mener mange av tiltakene som iverksettes for å motvirke sosial dumping er for inngripende, tatt i betraktning hva som er den reelle utbredelsen av sosial dumping. Virke mener det bør utredes om en lovfestet nasjonal minstelønn kan være et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre akseptable lønninger. Dette vil være et mindre inngripende tiltak enn dagens ordning med allmenngjøring av tariffavtaler.

Virke mener også at det er Arbeidstilsynet som må føre tilsyn med om bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Vi er motstandere av privatisering av tilsyn, som eksempelvis innsynsrett for tillitsvalgte og innføring av regionale verneombud. Virke mener målrettet partssamarbeid er det beste virkemiddelet for å motvirke useriøsitet og sosial dumping. Vi har derfor tatt til orde for et bransjeprogram for henholdsvis utelivs- og callsenterbransjen. Virke driver også sin egen godkjenningsordning for renholdsbransjen og for callsenterbransjen.