Arbeidsgiver plukker ut ny ansatt

Vikarbyrådirektivet | Regler om innleie og utleie

1. januar 2013 trådte det i kraft flere nye regler om innleid arbeidskraft i arbeidsmiljøloven.

Endringene gjennomfører det såkalte vikarbyrådirektivet i norsk rett. Direktivet har som formål å sikre at innleide arbeidstakere har minst like gode vilkår som innleiers egne ansatte, gjennom innføring av et likebehandlingsprinsipp og en "tiltakspakke" som skal sikre at kravet om likebehandling etterleves.

Spørsmål?

​Har du spørsmål tilknyttet de nye reglene, ring vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett Les mer