Puslespill av EU-flagget der en brikke er det norske flagget

EØS, internasjonal handel og utvikling

Her finner du alt du trenger å vite om Virkes arbeid rundt EØS og internasjonal handel, samt oppdatering på nye regler.

Virke mener: Norge må føre en mer aktiv politikk for å gi norsk næringsliv likeverdige rammevilkår i EØS. Virke har tett dialog med regjeringen og departementene i utforming og implementering av EØS-regler i Norge. Virkes største og viktigste EØS-sak er 350 kr grensen, som gir norsk varehandel dårlige rammevilkår sammenliknet med varehandelen i de 30 andre landene i EØS. Virkes målsetting er at grensen skal avvikles. 

Siste nytt om regler for netthandel fra EU og WTO:

Nye regler om avtalevilkår for online markedsplasser og garantitid ved netthandel blir vedtatt i EU i løpet av første kvartal i år, og vil bli innført i Norge gjennom EØS-avtalen. WTO har satt i gang globale forhandlinger om regler for netthandel. Her er hva du trenger å vite om de nye reglene:

  • Handelsavtale med Sør-Amerika: Norge og de andre EFTA-landene har fremforhandlet en frihandelsavtale med Mercosur-landene i Sør-Amerika. Avtalen gir norske bedrifter bedre adgang til å investere i de sør-amerikanske landene. Toll- og andre handelsbarrierer, på bla annet fisk- og landbruksvarer, reduseres. Avtalen inneholder også et bærekraftkapittel som blant annet forplikter Brasil til å bevare regnskogen. Den brasilianske presidentens motstand mot å samarbeide med det internasjonale samfunn om å slukke brannene i Amazonas og beskytte regnskogen, kan få konsekvenser for opprettholdelse av Mercosur-avtalen. Det kan også komme direkte reaksjoner overfor Brasil fra EU-landene – noe også Norge vil kunne slutte seg til.
  • Platform-til-bedrift-regler (Platform to business regulation): Regelen gjelder krav om åpenhet om betingelser for bruk av plattformen, bl.a om hvordan plattformen rangerer bedrifter og merker, om forutsigbarhet i avtalevilkår og prinsipper for god handelsskikk mellom plattformbruker og -eier. Formål er å beskytte bedrifter med online plattformer fra vilkårlighet og urimelige vilkår fra plattformeier, samt sikre muligheter for innovasjon i tjenester og fremme netthandel. I løpet av første kvartal vil EU lande reglene om hvordan plattformeiere skal forholde seg til sine bedriftskunder, dvs bedrifter som bruker plattformen for å nå sine kunder. Dette er viktig for små bedrifter som bruker denne type plattformer. Reglene vil også bli innført i Norge gjennom EØS. Les mer her
  • Forbrukerregler (Sales of Goods Directive): Saken gjelder direktiv for salg av varer (Sales of Goods Directive), som omfatter varer og varer med digitalt innhold («smart goods»). Norge kan opprettholde en garantitid på fem år. Direktivet fastsetter også en tid for hvor lenge bevisbyrden ligger på selger, der alle EU (og EØS)-land må ha en periode må minst ett år, men det kan også være to år, der bevisbyrden ligger på selger dersom det er uoverensstemmelse om hvordan en mangel på varen har oppstått. Reglene om garantitid innebærer at det ikke vil være full harmonisering i EU/EØS, i og med at flere land, særlig i Nord-Europa, vil ha garantitid utover to år. Det bør imidlertid være samme regler for salg på nettet som i fysisk butikk. Det vil det bli når det gjelder angrerettsregler, slik det pt fremgår av et annet direktiv, forbrukerrettsdirektivet. Dette direktivet er, sammen med forbrukerpakken (New deal for consumers), fortsatt til behandling i EU. Les mer her
  • Netthandel i WTO: Formålet er å få på plass globale regler for netthandel, med sikte på å styrke forbrukeres tillit til trygg netthandel, bekjempe spam, etablere et valid system for e-kontrakter og e-signatur, fjerne toll og andre barrierer mot netthandel og fjerne krav om datalokalisering og dataoverføring til myndigheter. Det er foreløpig 75 land som vil delta i forhandlingene, primært vestlige og demokratiske land. Norge deltar, og Virke er med i en referansegruppe under Utenriksdepartementet. Forhandlingene i WTO startet 25. januar.
Les mer

Om EØS-avtalen

EØS-avtalen gir medlemslandene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i medlemslandenes lovgivning. Avtalen trådte i kraft i 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-land bortsett fra Sveits, og er blitt utvidet i takt med EUs utvidelser i 2004 og 2007 til totalt 31 land, hvorav tre (Island, Liechtenstein og Norge) tilhører EFTA/EØS.

EØS-avtalen er uten sammenlikning Norges viktigste handelsavtale og EU-landene er uten sammenlikning Norges viktigste handelspartnere. Rammevilkårene for næringslivet blir i økende grad bestemt på EU-nivå. Svært mange av sakene Virke jobber med nasjonalt, har en forankring eller en kopling til EU/EØS.

EØS-avtalen gir næringslivet stabile og forutsigbare rammevilkår: Gjennom EØS-avtalen er det norske næringslivet en del av det europeiske markedet for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Grunnprinsippet i EØS er likeverdige rammevilkår, lik regelverksutvikling og like standarder for næringslivet i alle de 31 medlemslandene. EØS gir næringslivet full markedsadgang og etableringsrett samtidig som den forbyr proteksjonisme. Mye av politikken og regelverk som påvirker bedriftenes hverdag som for eksempel offentlige anskaffelser, statsstøtteregler, miljøstandarder, kjemikalieregler, forbrukerrettigheter m.m, kommer til Norge med EØS-avtalen.

EØS gir bedriftene markedsadgang og lønnsomhet: To tredjedeler av norsk import skjer fra EU-landene. Ser vi bort fra olje og gass så går to tredjedeler av norsk eksport til EU. Det samme gjelder for investeringer og kapitaltilførsel.

Om lag to tredjedeler av norske investeringer i utlandet skjer i EU-landene, mens to tredjedeler av utenlandske investeringer i Norge kommer fra EU. Det norske næringslivet får, gjennom EØS-medlemskapet, markedsadgang, stordriftsfordeler, økt konkurransekraft og innovasjon.

Virke er gjennom medlemskap i EuroCommerce aktiv med å påvirke politikkutformingen i EU på tidlig stadium og vi samarbeider tett med Svensk HandelDansk ErhvervKauppa Finland og Icelandic Trade Federation i Brussel.

Les mer