Puslespill av EU-flagget der en brikke er det norske flagget

EØS og internasjonal handel og utvikling

Virkes medlemmer opererer ikke bare innenfor landets grenser, men i et større europeisk marked som gir oss konkurranse utenfra. Digitalisering og globalisering gjør konkurranseflatene større og bransjeoverskridende.

EØS-avtalen er Norges viktigste handelsavtale

EØS-avtalen er uten sammenlikning Norges viktigste handelsavtale og EU-landene er uten sammenlikning Norges viktigste handelspartnere. Rammevilkårene for næringslivet blir i økende grad bestemt på EU-nivå. Svært mange av sakene Virke jobber med nasjonalt, har en forankring eller en kopling til EU/EØS.

EØS-avtalen gir næringslivet stabile og forutsigbare rammevilkår

Gjennom EØS-avtalen er det norske næringslivet en del av det europeiske markedet for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Grunnprinsippet i EØS er likeverdige rammevilkår, lik regelverksutvikling og like standarder for næringslivet i alle de 31 medlemslandene. EØS gir næringslivet full markedsadgang og etableringsrett samtidig som den forbyr proteksjonisme. Mye av politikken og regelverk som påvirker bedriftenes hverdag som for eksempel offentlige anskaffelser, statsstøtteregler, miljøstandarder, kjemikalieregler, forbrukerrettigheter m.m, kommer til Norge med EØS-avtalen.

EØS gir bedriftene markedsadgang og lønnsomhet

To tredjedeler av norsk import skjer fra EU-landene. Ser vi bort fra olje og gass så går to tredjedeler av norsk eksport til EU. Det samme gjelder for investeringer og kapitaltilførsel.

Om lag to tredjedeler av norske investeringer i utlandet skjer i EU-landene, mens to tredjedeler av utenlandske investeringer i Norge kommer fra EU. Det norske næringslivet får, gjennom EØS-medlemskapet, markedsadgang, stordriftsfordeler, økt konkurransekraft og innovasjon. 

Virkes EØS arbeid

Virke mener Norge må føre en mer aktiv politikk for å gi norsk næringsliv likeverdige rammevilkår i EØS. Virke har tett dialog med regjeringen og departementene i utforming og implementering av EØS-regler i Norge. Virkes største og viktigste EØS-sak er 350 kr grensen, som gir norsk varehandel dårlige rammevilkår sammenliknet med varehandelen i de 30 andre landene i EØS. Virkes målsetting er at grensen skal avvikles.

Andre viktige internasjonale saker Virke jobber med er:

 • EUs strategi for et digitalt indre marked, bl.a. med rammevilkår for grensekryssende e-handel, geoblokking, grensekryssende kontrakts- og garantiordninger, universell utforming av IKT-løsninger og modernisere reglene for opphavsrett.
 • EUs harmonisering av MVA-reglene i handel mellom EU-landene og fjerning av fribeløpsgrense på e-handel fra land utenfor EU
 • EUs strategi for grensekryssende tjenestehandel i EØS, bla. med tjenestepass og harmonisering av tjenestestandarder.
 • EUs personvernforordning
 • Arbeidsmarkedet og den sosiale dialogen, bl.a. med kompetansepolitikk, gjensidig annerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner og bevegelighet av arbeidskraft.
 • Frihandelsavtaler, både i EFTA-regi og for Norge på egenhånd, særlig med Kina. Virke følger i tillegg TTIP prosessen mellom EU og USA tett, og vi ønsker at Norge skal bli en del av denne.
 • Miljøpolitikk, bl.a. med oppfølging av EUs strategi for sirkulær økonomi, avfalls- og gjenvinningsdirektivet og bærekraftig næringsutvikling.
 • Brexit og konsekvensene for norsk næringsliv

Virke er medlem av

 • EFTAs konsultative komite
 • Utenriksdepartementets tidlig varslingsgruppe for EØS-saker
 • Arbeids- og sosialdepartementets tidlig varslingsgruppe for EØS-saker på arbeidsmarkedsområdet
 • Nærings- og fiskeridepartementets referansegruppe for handelsforenkling

Virke er gjennom medlemskap i EuroCommerce aktiv med å påvirke politikkutformingen i EU på tidlig stadium og vi samarbeider tett med Svensk Handel, Dansk Erhverv, Kauppa Finland og Icelandic Trade Federation i Brussel.

Nyheter

Vis flere

Laster flere sider...