Norske penger

Fjern formueskatt på arbeidende kapital

For å sikre nødvendige investeringer i næringsvirksomhet har Virke satt seg mål om å fjerne formueskatt på arbeidende kapital innen 2020.

Er det noe Norge trenger mer av så er det investeringer i næringsvirksomhet. Det er for lite privat investeringskapital til å starte og utvikle bedrifter lokalt i Norge i det omfanget vi trenger for å sikre sysselsetting og finansiering av velferden i tiden fremover. Derfor er det viktig at formueskatten på arbeidende kapital fjernes.

Hva er formuesskatt og hvorfor bør den fjernes?

Vi forklarer – på ett minutt! ----->

Les mer

Hva er arbeidende kapital?

Arbeidende kapital er definert som driftsmidler, næringseiendom, aksjer og annen finanskapital.

Virke har i samarbeid med 10 andre næringslivsorganisasjoner, i Alliansen for privat norsk eierskap, utarbeidet en modell som skiller arbeidende kapital fra privat formue, som bolig, bil og båt. Et slikt skille har man bl.a hatt i over 15 år i Sverige, før all formueskatt ble fjernet i 2007.

Det er ingen land vi kan sammenligne oss med som har formueskatt på arbeidende kapital i det omfang vi har i Norge. All norskeid arbeidende kapital skattlegges med en sats på 0,85 prosent, dog med et bunnfradrag (1,4 millioner pr skatteyter) og en verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler på 20 prosent fra 2018.

Les mer

Hvorfor må vi fjerne formueskatten på arbeidende kapital?

Fjerning av formueskatt på arbeidende kapital handler om:

  • å fremme flere investeringer i næringsvirksomhet - herunder å flytte mer kapital fra bolig til næringsliv og arbeidsplasser
  • å gi lokale bedrifter tilgang på kapital - lokale bedrifter i Norge er stort sett avhengige av lokal kapital
  • å fremme gründerbedrifter - formueskatten rammer bedrifter i oppstartfasen fordi den betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger
  • å likebehandle norske private eiere med utenlandske – formueskatt på norsk privat eierskap er en vesentlig årsak til at mange norske bedrifter selges ut.
Les mer

Fakta om formuesskatt på arbeidende kapital:

7,5 milliarder. Formueskatt på arbeidende kapital utgjør 7,5 milliarder kroner. Formueskatten utgjør totalt 15 mrd i inntekter til staten (proveny 2017). Formueskatt på arbeidende kapital utgjør omtrent det samme i 2017 som i 2013, til tross for at satsen i denne perioden er redusert fra 1,1 til 0,85 pst og at bunnfradraget er økt.

260 000 personer. Så mange i Norge betaler formueskatt på investeringer i næringsvirksomhet, og de aller fleste gjør det på mindre investeringer i næringslivet.

Ni av ti har "lave" formuer. Ni av ti med formueskatt på arbeidende kapital har under 10 mill kr i netto likningsformue i 2016. 99 prosent har under 50 mill. kr.

Gründere. Formueskatten rammer gründerbedrifter spesielt fordi skatten betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger.

Små og mellomstore bedrifter. SMBer kan ikke regne med såkalt "perfekt kapitalflyt" - tilgjengelig kapital i Norge og internasjonalt. Undersøkelser viser at utenlandsk kapital så og si aldri tilflyter emisjoner under 200 millioner kroner. SMBer må hente pengene lokalt.

Særnorsk. Ingen andre vestlige land beskatter den arbeidende kapitalen slik vi gjør i Norge. OECD har nylig påpekt hvilke uheldige virkninger slik beskatning har på verdiskaping og økonomiens omstillingsevne.

Alliansen for privat eierskap. Alliansen ble etablert av Virke, NHO, Rederiforbundet og Norges Bondelag i 2008 med formål å fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Alliansen består nå av 11 organisasjoner i næringslivet. Alliansen har utarbeidet en modell der arbeidende kapital, definert som driftsmidler, næringseiendom og finanskapital, skilles fra annen formue. Alliansens modell er bl.a bygget på den svenske modellen med fritak for arbeidende kapital (fra 1991). Alliansen har laget to mulige definisjoner av finanskapital, en som inkluderer bankinnskudd (alle) og en som ikke gjør det. Virke og Alliansen har ingen formening om hvordan formueskatten på private formuesobjekter innrettes. Det er stor fleksibilitet i hvordan en slik modell kan innrettes, basert på ulike kombinasjoner av bunnfradrag, verdsettelse, nivå på skattesats og om formueskatten gjøres progressiv.

Les mer

Status 2018 og veien videre

Virke bidro til at Stortinget vedtok å skille arbeidende kapital fra annen formue i forbindelse med skattemeldingen våren 2016.

Stortinget vedtok å gi driftsmidler og aksjer redusert verdsettelse i statsbudsjettet for 2017. Dette støttes av Høyre, Frp, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Høyre, Frp, Venstre og KrF har sagt at de vil gå videre i en nedtrapping av formueskatten på arbeidende kapital.

I statsbudsjettet for 2018 vedtok Stortinget å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) til 80 pst. I regjeringsplattformen som Høyre, Frp og Venstre forhandlet frem på Jeløya i januar 2018, heter det at formuesskatten skal trappes ned gjennom fortsatt reduksjon i verdsettelsen av arbeidende kapital og gjennom økt bunnfradrag. Virke følger opp dette i statsbudsjettet for 2019 og fremover. Målet er å fjerne all formuesskatt på arbeidende kapital i løpet av denne stortingsperioden (2017-2021).

Les mer

Nyheter om formuesskatt

Styrking av norsk privat eierskap viktig i regjeringsforhandlingene

Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet ber Høyre, Frp, Venstre og KrF om å prioritere å fjerne formuesskatt på privat eierskap i næringslivet i forhandlingene om ny regjeringsplattform i januar. Vi ber om at dette skjer gjennom å sette verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til null innen 2021, slik at dette ikke lenger formuesbeskattes. Det vil styrke norsk, privat eierskap, investeringer og omstilling i næringslivet.

Laster flere sider...