Landbruks- og matpolitikk

Virke representerer mange virksomheter i dagligvarehandelen og verdikjeden for mat, og er opptatt av at virksomhetene får rammebetingelser som sikrer og øker verdiskapingen i norsk dagligvarebransje som helhet. Virke jobber for en helhetlig politikkutforming som i større grad tar hensyn til effektivitet og bidrar til styrket konkurranseevne.

Dagligvarehandelen påvirkes av rammevilkår som stadig er i endring; internasjonal handel har påvirkning på matpriser og norsk matproduksjon. Samtidig sørger blant annet norske produk-sjonsforhold, politikk og avgiftsnivå for at prisene på mat- og drikkevarer er høyere i Norge enn hos våre naboland. Endringer i rammebetingelser, som mer liberale åpningstidsreguleringer og så videre, har de senere årene økt tilgjengeligheten til daglig¬vare¬butikkene, samtidig som kravene til produktmerking og sporbarhet stadig er blitt strengere.

Mens noen av rammevilkårene gir overordnede politiske føringer for dagligvarehandelen, påvirker andre kostnadsnivået i bransjen gjennom ulike avgifter og tilskudd. Virke arbeider for å sikre rammebetingelser som øker verdiskapingen i norsk dagligvarehandel. For å innarbeide forståelse for handelens rolle, betydning og organisering i matverdikjeden jobber vi både mot forbrukerne, myndigheter og andre næringsaktører. 

Nyheter

Laster flere sider...