Likestilling og ikke-diskriminering

Det lønner seg for Norge og den enkelte bedrift å ha høy yrkesdeltagelse av begge kjønn, likestilling og et etnisk og kulturelt mangfold på arbeidsplassen.

At vi har så høy yrkesdeltagelse av begge kjønn i Norge betyr svært mye for samlet norsk verdiskaping og bidrar til å holde offentlige utgifter nede. For den enkelte arbeidsplass skaper mangfold og kjønnsbalanse både bedre arbeidsmiljø og høyere prestasjoner. Gjennom å være en attraktiv arbeidsplass med gode karrieremuligheter for begge kjønn også en mye større tilgang på talent.

Etnisk og kulturelt mangfold gir positive utslag på bunnlinjen. Ifølge McKinsey rapporten Diversity matters har virksomheter som har et etnisk og kulturelt mangfold 35 % høyere profitt. Vinneren i kampen om arbeidskraften fremover blir virksomheter som nettopp har høy bevissthet om den enkeltes kompetanse og muligheter, uavhengig av faktorer som kjønn, alder, legning, etnisitet og funksjonsevne.
Likestillingen både blant bedrifter og befolkningen generelt påvirkes imidlertid av lover og reguleringer som kan være en drahjelp for endring og sikrer lik praksis.

For arbeidsgivere innebærer enhver rekruttering en viss grad av risiko. Virke mener derfor at tiltak som kan redusere arbeidsgiveres opplevelse av risiko er viktig for ytterligere å øke mangfoldet i virksomhetene.

For å redusere risikoen for arbeidsgiver er det viktig at lovverket gir adgang til å tilby midlertidige ansettelser, slik at arbeidsgiver kan omstille seg lett ved endrede behov. Etter Virkes mening er det i lovverket behov for en noe større adgang til midlertidige ansettelser.
Vi trenger også robuste og ubyråkratiske økonomiske ordninger, målrettet individuell oppfølging og god arbeidslivskunnskap hos offentlige aktører som NAV, i tillegg til økt satsning på mangfoldsledelse i virksomhetene.

Familiepolitikken et viktig grep for å sikre likestilling mellom kjønnene. Virke mener full barnehagedekning med flere opptak i året, tredelt foreldrepermisjon og fjerning av kontantstøtten er virkemidler som vil bidra til økt likestilling.

5 tips til deg som arbeidsgiver for å fremme likestilling

  • Ha oversikt over lønn fordelt på menn og kvinner
  • Oppfordre underrepresenterte kjønn å søke på stillinger
  • Gjennomfør livsfasesamtaler med alle kommende mødre og fedre
  • Inkluder ansatte i foreldrepermisjon i sosiale sammenhenger og lignende
  • Oppfordrer til lik deling av fravær på grunn av sykt barn
Les mer

5 tips til deg som arbeidsgiver for å fremme mangfold

  • Skriv annonsetekstene slik at de tiltrekker et bredere spekter av søkere og legg inn en mangfoldserklæring
  • Vær fordomsfri og objektiv ved ansettelser. Fokuser på kompetanse
  • Sats på mangfoldsledelse
  • Gjør deg kjent med hvordan NAV kan bidra og hvilke støtteordninger de kan tilby
  • Tenk hvordan på hvordan virksomheten din fremstilles utad i et likestillingsperspektiv, eksempelvis gjennom nettsider og annonser
Les mer

Relevante emner