Et seriøst og attraktivt uteliv

Virke arbeider for et trygt og seriøst uteliv, basert på virkemidler vi vet virker. Forpliktende samarbeid mellom kommune, politi og bransjen er en forutsetning for å lykkes. Det samme er målrettede kontroller, som setter kvalitet og ikke kvantitet i høysetet.

Virke har i lang tid vært engasjert i den offentlige debatten knyttet til utelivsvold og skjenketid. Mens sterke politiske krefter over tid har arbeidet for å redusere skjenketiden, har Virke gått inn for en helhetlig skjenkepolitikk som baserer seg på fakta om alkoholkonsum og vold. Virke er opptatt av å finne tiltak som faktisk bidrar til å trygge utelivet, og som ikke primært bærer preg av å være symbolpolitikk.

Virke gjennomførte i 2011 prosjektet trygt uteliv sammen med Oslo servitørforening. I prosjektet gjennomgikk vi utvikling i alkoholkonsum i utelivet og i norske hjem, sett i sammenheng med voldsutvikling. Videre så vi nærmere på hvilke tiltak som har bidratt til et tryggere uteliv i andre land.

Virke mener STAD-modellen fra Stockholm er en riktig vei å gå. Vi støtter dermed SALUTT-prosjektet i Oslo. Vi mener imidlertid en utfordring er at prosjektet har for snever omkrets, og ønsker dette bygget ut til et landsomfattende prosjekt hvor alle elementer fra STAD-modellen er tatt inn.

Virke ønsker tett samarbeid med både kommunale og nasjonale myndigheter om et tryggere uteliv. Vi er derfor i tett dialog med blant annet Helsedirektoratet og flere norske kommuner for å finne en felles plattform for å sikre et tryggere uteliv. Særlig er vi opptatt av en økt satsning på oppfølging av internkontrollsystemene og IK-alkohol i forbindelse med kontroller. Vi må bort fra et stikkprøveregime som baserer seg på kvantitet av kontroller, og over i målrettede kontroller hvor oppfølging av avvikssystemer, veiledning av virksomhetene og økt kompetanse hos kontrollørene står i sentrum. Først når vi klarer dette, kan vi snakke om økt kvalitet i kontrollene, med et tryggere uteliv som resultat.