Tikroninger

Skatte- og avgiftspolitikk

Virke ønsker en aktivitets- og arbeidsfremmende skatte- og avgiftspolitikk. Gjennom å betale skatter og avgifter bidrar Virkes medlemmer til velferdsstaten. Det er en klar sammenheng mellom virksomhetenes aktivitet og Norges muligheter til å finansiere et høyt velferdsnivå.

For Virke er det viktig å skape forståelse for denne sammenhengen. Politikk som bidrar til å redusere virksomhetenes aktivitetsnivå og arbeidstilbudet, svekker samtidig velferdssamfunnents fundament.

Det er viktig å innrette skatte- og avgiftspolitikken slik at aktivitet og arbeid ikke hemmes. Virke arbeider for et mer aktivitets- og arbeidsfremmende skattesystem. Virke ønsker å redusere skatten på arbeid for å stimulere flere til å velge arbeid fremfor trygd. Dette gjør vi først og fremst ved å øke bunnfradraget, noe som gjør at de med lave inntekter får mer igjen for arbeidet. Virke arbeider for et ”rød-grønt” skattebytte, der økte miljøavgifter byttes i redusert skatt på arbeid.

Den mest aktivitetshindrende skatten for norske næringsdrivende er formuesskatten. Virke arbeider for å frita den arbeidende kapitalen fra formuesskatt, dvs verdiene som er knyttet bedriften og arbeidsplassene; driftsmidler og næringseiendom, samt aksjer og verdipapirer. Formuesskatt er en skatt på små og mellomstore bedrifter og hindrer vekst og utvikling i underskogen i norsk næringsliv.

Virke foreslår også en rekke andre skatte- og avgiftspolitiske grep for å fremme aktivitet, og dermed styrke grunnlaget for det norske velferdssamfunnet.