Mann plukket opp et grønt blad fra jakkelommen

Samfunnsansvar og miljø

Næringslivets hovedoppgave er å skape verdier gjennom produksjon og omsetning av varer og tjenester, og gjennom å tilby arbeidsplasser. 

Det er selvsagt ikke likegyldig hvordan og med hva slags påvirkning av omgivelsene disse verdiene skapes og forvaltes, og kjernen i virksomhetenes samfunnsansvar dreier seg om nettopp dette.

Hovedorganisasjonen Virke ønsker å bidra til at næringslivet lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å øke medlemmenes kompetanse, og ved å legge til rette for samarbeid om gode løsninger. Vi er også en aktiv deltaker i politikkutforming og debatt knyttet til temaet og deltar i KOMpakt, norske myndigheters dialogforum for spørsmål knyttet til samfunnsansvar/CSR.

Næringslivets samfunnsansvar omtales ofte som CSR – Corporate Social Responsibility. Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi beskriver samfunnsansvar som det virksomhetene gjør frivillig for å integrere hensynet til sosiale og miljømessige forhold i driften.

Kunder, ansatte, myndigheter, investorer og andre samarbeidspartnere stiller i økende grad krav om at produkter og service skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Slik blir samfunnsansvar en forventning alle virksomheter må forholde seg til.  Godt arbeid med samfunnsansvar innebærer at slike hensyn integreres i virksomhetenes daglige drift. Samtidig resulterer dette ofte i at virksomheten selv blir styrket.

Vi har definert tre hovedområder for arbeidet i Virke 

  • Et anstendig og mangfoldig arbeidsliv 
  • Forretningsetikk 
  • Bærekraftige løsninger