Arbeidsliv

Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv preget av gode relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er til beste for både enkeltindivider, virksomheter og samfunn.  Alle arbeidstakere utgjør en ressurs for samfunnet, og det er kvalifikasjonene som skal telle, ikke utenforliggende hensyn som alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell orientering.

Utstrakt internasjonal handel basert på respekt for mennesker og miljø er nødvendig for å oppnå økt velferd for verdens fattige. Virke arbeider for utstrakt internasjonal handel basert på anerkjente prinsipper for anstendig arbeidsliv og respekt for samfunn og miljø.


Godt arbeidsmiljø
Et godt arbeidsmiljø forutsetter samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med regelverket, og arbeidstaker har plikt til å medvirke positivt.  Virksomheter som driver et målrettet arbeidsmiljøarbeid kan oppnå konkurransefortrinn gjennom trygge arbeidsplasser uten ulykker eller skader, effektiv drift og et positivt omdømme.

Useriøs forretningsdrift som baseres på uansvarlige arbeidsforhold og uakseptabelt lave lønninger, skader både samfunnet, bransjer og enkeltpersoner som rammes, og påfører seriøse aktører stor ulempe. Virke tar tydelig avstand fra slik praksis. Virke mener det bør innføres nasjonale minstelønnsbestemmelser i Norge som ett av flere tiltak for å sikre et anstendig arbeidsliv. Et så vesentlig forhold som en nedre grense for lønn bør prinsipielt lovreguleres på samme måte som andre arbeidsvilkår man har regulert i Arbeidsmiljøloven. Virke mener det er viktig med kontroll av at norske virksomheter etterlever arbeidsmiljøregelverket. Slikt tilsyn bidrar til å luke ut useriøse arbeidsgivere. Virke mener dette er en offentlig oppgave, og er motstander av tiltak som privatiserer offentlige tilsynsoppgaver.

Inkluderende arbeidsliv
Det skal være rom for at alle som kan arbeide skal kunne delta i norsk arbeidsliv. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) gir felles nasjonalt grunnlag for systematisk arbeid med sykefraværsreduksjon, inkludering av personer med redusert funksjonsevne og seniorpolitikk. Målene i IA-avtalen kan ikke nås uten aktiv deltakelse fra virksomhetene selv. Virke er en aktiv samarbeidspartner i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, og bidrar med rådgivning, opplæring og nettverk for å øke næringslivets kompetanse på hvordan arbeidsplasser kan bli mer inkluderende.

Mangfold og likestilling
Alle arbeidstakere utgjør en ressurs for samfunnet, og det er kvalifikasjonene som skal telle, ikke utenforliggende hensyn som alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell orientering. Vi må utnytte ressursene til dem som i dag står utenfor arbeidslivet. Et vellykket inkluderings- og integreringsarbeid vil gi gevinster for både arbeidsgivere, arbeidstakere og for samfunnet.

Diskriminering og trakassering er forbudt. Dette betyr for eksempel at en person ikke skal nektes en stilling på grunn av sin religiøse overbevisning, sies opp på grunn av graviditet eller mobbes for homofili. Det regnes også som diskriminering dersom arbeidsgivere ikke foretar rimelig tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

Diskriminering og trakassering er belastende for den som rammes, og det skaper barrierer mot inntreden i arbeidslivet, til skade for både næringsliv og samfunn.  Arbeidsgiver har ansvar for at diskriminering og trakassering ikke finner sted på arbeidsplassen. Dette betyr både ansvar for forebygging og plikt til å håndheve forbedringstiltak hvis diskriminering og trakassering likevel forekommer.

Internasjonal handel
Virke ønsker utstrakt internasjonal handel. Internasjonal handel bidrar til velferd og utvikling. Derfor bør ikke internasjonal handel begrenses av handelshindringer.
Vilkårene for det internasjonale vare- og tjenestebyttet er en prioritert oppgave for Virke.

Virkes arbeid på feltet er todelt. Den ene delen er handelspolitikk, den andre delen er medlemsrettede tiltak som service og bistand i konkrete saker og involvering av medlemmer i aktuelle handelsfremmende tiltak. Virke har for eksempel en særskilt avtale med Norad der formålet er å bidra til økt import fra fattige land.

Som representant for arbeidsgiversiden sitter Virke i den norske ILO-komiteen. I ILO  (International Labour Organization) forhandler regjeringer, arbeidstakere og  arbeidsgivere om konvensjonstekster som danner internasjonale standarder for arbeidslivet. De viktigste ILO-konvensjonene dreier seg om forbud mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid og retten til organisasjonsfrihet.  Disse utgjør ILOs kjernekonvensjoner, som danner minimumsbestemmelsene for alle lands arbeidslovgivning.

Uverdige arbeidsforhold, barnearbeid, arbeidsulykker og miljøødeleggelser virker negativt inn på den positive effekten av internasjonal handel, og må bekjempes. Virke er derfor stifter av og støttespiller til Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er en medlemsorganisasjon for virksomheter, organisasjoner og offentlige virksomheter som tilbyr verktøy, kurs og nettverk knyttet til forbedring av arbeidsforhold hos produsenter.