Forretningsetikk

Alle virksomheter er avhengig av at kunder, leverandører, ansatte og investorer har tillit til virksomheten. Gjensidig tillit er dessuten en viktig forutsetning for et velfungerende marked.  Derfor er ansvarlig selskapsledelse og profesjonell eierstyring til fordel både for virksomheten selv og for markedet virksomheten opererer i.

Ansvarlig virksomhetsstyring betyr blant annet god risikostyring, kontrollrutiner og avklaring av roller og ansvar i virksomheten. I tillegg kommer de etiske adferdskravene virksomheten stiller til seg selv og sine ansatte, knyttet til blant annet korrupsjon og bestikkelser.

Virksomheter som baserer sin lønnsomhet på svart økonomi skader både ansatte, virksomheter, bransjer og samfunnet og påfører også seriøse aktører stor ulempe. Dessuten er det slik at virksomheter som driver svart, ofte er kjennetegnet med andre uønskede trekk, som uforsvarlige lønns- og arbeidsvilkår, dårlig hygiene ved matservering mv. Virke tar tydelig avstand fra svart økonomi, og arbeider for at det etableres et bedre samarbeid mellom ulike offentlige tilsynsmyndigheter for å bekjempe svart næringsvirksomhet.