Skatt på personalrabatter og tredjemannsrabatter

I 2019 ble det innført flere nye skatteregler for rabatter for ansatte. Finansdepartementet legger om store deler av regelverket etter sterkt press fra Virke og Virkes medlemmer. Les om alle endringene her.

Siste nytt

 • Tirsdag 6.mai: Skattedirektoratets veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser (personal- og tredjemannsrabatter) er publisert på direktoratets nettsider. Den nye veilederen er et resultat av at Finansdepartementet tidligere i år gjennomførte endringer i regelverket for skatt på naturalytelser etter press fra blant annet Virke. Veilederen inneholder også ofte stilte spørsmål og svar. Virke oppfordrer medlemmer som opplever uklarheter som bør utdypes med eksempler om å ta kontakt, slik at disse kan oppdateres.
 • Onsdag 6. mars: Nye justeringer i regelverket ble offentliggjort av finansdepartementet. Les mer om dette lengre ned på denne siden.
 • Mandag 25. februar: Virke møtte finansminister Siv Jensen på nytt, denne gangen hos finansdepartementet. 
 • Tirsdag 12.februar: Virke møtte finansminister Siv Jensen, som har signalisert vilje til å foreta en ny gjennomgang av regelverket med sikte på å fjerne utilsiktede effekter. Virke ønsker at regelverket endres slik at de uheldige effektene for våre medlemmer reduseres.
 • 1.januar. 2019: Nye regler for personalrabatter og tredjemannsrabatter trer i kraft, selv etter massiv motstand fra næringslivet.
Les mer

Regeljusteringene 6.mars 2019:

6.mars: Finansdepartementet foretok justeringer i det nye regelverket for personal- og tredjemannsrabatter, som ble innført 1.1 2019 i år. Justeringene skjer med virkning for hele året 2019, der departementet :

 • Øker grensen for skattefrie personalrabatter fra kr. 7000 til kr. 8000.
 • Fjerner kravet om at det skal skattes av slike rabatter dersom de overskrider 50 % av utsalgspris.
 • Hever den nedre grensen for hvor store tredjemannsrabattene må være for å måtte innrapporteres av arbeidsgiver (også kalt bagatellgrensen eller gavegrensen) fra kr 1000 til kr 2000. 

I tillegg skal Skattemyndighetene utarbeide en veileder for næringslivet, i samarbeid med Virke og NHO. Den er nå publisert på Skattedirektoratets hjemmesider.

Konkrete eksempler: 

Gjengitt fra finansdepartementet

 • Frivillige på festivaler og andre kulturarrangementer: Etter de nye reglene vil denne gruppen kunne motta festivalpass og andre naturalytelser (mat, klær mv.) til en verdi av inntil 10 000 kroner uten at det oppstår rapporterings- eller skatteplikt. (8 000 kroner i personalrabatt og 2 000 kroner i gaver.) Et ukespass på Øya-festivalen koster rett under 3 000 kroner i 2019. Denne blir skattefri.
 • Ansatte på kino, teater mv.: De nye reglene medfører at denne gruppen kan motta fribilletter, kioskvarer mv. på egen arbeidsplass til en verdi av inntil 10 000 kroner (8 000 kroner i personalrabatt og 2 000 kroner i gaver). Med en billettpris på 150 kroner kan den ansatte motta mer enn en fribillett per uke.
 • Ansatte i varehandelen og andre virksomheter med personalrabatter, for eksempel klesbutikker eller håndverkere som kjøper verktøy: Fjerningen av vilkåret om maksimalt 50 pst. rabatt medfører at denne gruppen kan motta opptil 100 pst. rabatt på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Ulike rabattordninger kan benyttes innenfor denne regelen, f.eks:
  • 25 pst. rabatt på varer med omsetningsverdi 32 000 kroner
  • 50 pst. rabatt på varer med omsetningsverdi 16 000 kroner
  • 100 pst. rabatt på varer med omsetningsverdi 8 000 kroner. I tillegg kan det gis gaver til en verdi av 2000 kroner under gaveregelen.
 • Ansatte i transportnæringen: De vil kunne motta skattefri personalrabatt på samme måte som i andre bransjer. Det vil si at de kan få fribilletter til en verdi av 10 000 kroner hvis de utnytter både gave- og personalrabattreglene til dette.
  • I tillegg gir vi dem tid frem til 1. juli til å tilpasse ordninger med personalrabatter på persontransport til de nye reglene. Denne gruppen kan derved opprettholde tidligere ordninger med fribilletter frem til 1. juli i år uten å bli skattlagt. 

Kilde: finansdepartementet

Les mer

Virke mener

Virkes prinsipielle standpunkt er at reglene er uheldige, og har jobbet for:

 • Fjerning av arbeidsgivers rapporteringsplikt: Det må igjen bli slik at det er arbeidstakers oppgave å oppgi dette på selvangivelsen. Særlig er rapporteringsplikten for tredjemannsrabatter uheldig, fordi arbeidsgiver holdes ansvarlig på et område der arbeidsgiver ikke selv nødvendigvis har forutsetninger for å holde oversikt over informasjonen, slik arbeidstager som mottar ytelsen har. 
 • Å øke grensen for personalrabatter: og vi har ment at en grense på rundt 12 000 vil være mer rimelig enn den opprinnelige grensen på 7000 kroner som regjeringen innførte fra nyttår.
 • Bagatellgrensen: Regjeringen bør også vurdere å innføre en grense for hvor små tredjemannsrabatter som skal innrapporteres av arbeidstager, og vi har pekt på 3000 kroner som et kompromissforslag.
 • Reglene for dokumentasjon må forenkles. Det bør uansett ikke være dokumentasjonskrav for rabatter under beløpsgrensene.
Les mer

Hva er tredjemannsrabatter og personalrabatter?

I 2019 ble det innført flere nye skatteregler for rabatter for ansatte, som innebærer at arbeidsgivere blant annet nå må rapportere inn verdien på rabatten. Her er alt du trenger å vite om hvordan du forholder deg til disse endringene, og siste oppdatering i saken.

Fra 1.1.2019 ble alle arbeidsgivere pålagt ansvaret for lønnsrapportering av skattepliktige ytelser ansatte mottar som del av sitt arbeidsforhold . Som hovedregel er alle ytelser ansatte mottar i arbeidsforholdet skattepliktig som lønn. Det er irrelevant om ytelsen kommer direkte fra arbeidsgiver, et konsernselskap eller en tredjepart, eller om ytelsen gis til den ansatte eller den ansattes nærstående. Både vederlagsfrie og rabatterte gjenstander, tjenester og arrangementer kan innebære skatteplikt.

 • Tredjemannsrabatter er rabatter som en medarbeider får fra andre enn sin arbeidsgiver.Innenfor flere bransjer er tredjemannsrabatter et utbredt fenomen. Dette kan være rabatter av ulik art, men rabatt på trening er for eksempel svært vanlig. Eksempler på tredjemannsrabatter/ytelser er prisavslag en arbeidstaker oppnår hos et treningssenter, en kaffebar eller et renseri i forlengelsen av at vedkommende arbeidstaker er ansatt i en bestemt virksomhet.
 • Personalrabatter er rabatter arbeidstaker får fra arbeidsgiver som del av sitt ansettelsesforhold. Typisk er det at en ansatt får et prisavslag på varene eller tjenestene virksomheten selger. Personalrabatt må ikke forveksles med gaver arbeidsgiver gir arbeidstaker, hvor det finnes egne skatteregler. 
Les mer

Informasjonsfilmer