Gjennomslag for Virke i IKT-satsingen

Publisert:

Regjeringen varsler i statsbudsjettet 2014 en storstilt satsing på digitalisering. - Dette er et meget positivt IKT-budsjett, rett og slett et skikkelig Virke-budsjett, sier Alisdair Munro, direktør for Kunnskap teknologi i Virke.

​- Regjeringens forslag formelig syder av gjennomslag for Virke. Dette er en helt riktig satsing fra regjeringen, og kommer på riktig tidspunkt. Det er kritisk behov for modernisering av offentlige tjenester og bedre informasjonsflyt. Helsesektoren og politiet er krystallklare eksempler på det, fortsetter han.

Når regjeringen nå setter i gang nye investeringer er det viktig å bruke utprøvd teknologi, og generiske løsninger som snakker sammen på tvers av regioner, over fylkes- og kommunegrenser og mellom nivåene i offentlig sektor. Disse teknologiene har stort potensiale for oppgradering, sentralisering og modernisering senere. Norge har flere ledende IKT- og teknologiforetak som kan bidra med de beste løsningene innenfor sine områder.

Regjeringen må instruere kommunene, de regionale helseforetakene (RHF), NAV, politiet og andre viktige offentlige myndigheter til å gå inn i en åpen markedsdialog med IKT-næringen. Dette må gjøres blant annet for å fortelle hvilke områder de satser på og hvilke teknologiløsninger de vil ha.

- Dette vil være et positivt virkemiddel for å stimulere til konkurranse og innovasjon på dette feltet, avslutter Munro.

Regjeringen foreslår konkrete bevilgninger til viktige fellesløsninger.

  • Satsingen på Altinn videreføres med rundt 230 millioner kroner. Det skal prioriteres å forbedre testregime, bygge opp kompetanse og fortsette arbeidet med å sikre stabilitet og robusthet.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i 2014 til å videreføre etableringen av en sikker digital postkasse til innbyggerne og annet arbeid for å gjøre digital kommunikasjon til hovedregelen når offentlig forvaltning kommuniserer med innbyggere og næringsliv.

  • I tillegg til sikker digital postkasse, skal det blant annet utvikles en reservasjonsløsning for innbyggere som ikke ønsker å motta digital post fra forvaltningen. Regjeringen vil også legge til rette for løsninger for sikker, digital informasjonsutveksling internt i forvaltningen.

Regjeringen foreslår satsinger i NAV, politi- og justissektoren og helse- og omsorgssektoren. I tillegg bevilges IKT-midler til Skatteetaten.

Virkes gjennomslag  på IKT-området

Gjennomslag for Virke – frisk satsing på IKT i politiet
Regjeringen foreslår å øke satsingen på IKT i politiet. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 foreslås det 200 millioner kroner som skal gå til tekniske endringer og sikkerhetstiltak knyttet til ikrafttredelse og oppfyllelse av politiregisterloven, til anskaffelse av nytt saksbehandlersystem og ny leverandøravtale for pass og innføring av Nasjonalt ID-kort med eID. Den økte bevilgningen skal også gi rom for å sikre nødvendige forberedelser til Merverdiprogrammet og ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjekt 1 i programmet, og til å prioritere flere IKT-prosjekter i politiet innenfor rammen.

Gjennomslag for Virke i Helse IKT
Regjeringen foreslår å bevilge 334 millioner kroner til digitalisering og IKT i helse- og omsorgssektoren. Dette fordeles på følgende områder:

  • Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 250 millioner kroner til IKT og medisinsk-teknisk utstyr.
  • Regjeringen foreslår videre 50 millioner kroner til utvikling av selvbetjeningsløsninger på www.helsenorge.no, utredning av en samlet journal for helse- og omsorgstjenestene (én innbygger - én journal) og styrking av informasjonssikkerheten i sektoren.
  • I tillegg foreslås det å bevilge 34 millioner kroner til et velferdsteknologiprogram for helse- og omsorgstjenesten.

Gjennomslag for Virke – betydelige IKT investeringer i NAV
Regjeringen foreslår 701,4 millioner kroner til IKT-modernisering i NAV. I Arbeids- og velferdsetaten gjennomføres det et omfattende IKT-moderniseringsprogram. Programmet vil blant annet omfatte selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidsparter. Programmet er planlagt gjennomført over seks år inndelt i tre prosjekter. Prosjekt 1 startet høsten 2012 og vil blant annet inneholde nye løsninger for gjennomføring av uførereformen. For 2014 foreslår regjeringen å bevilge 701,4 millioner kroner til Prosjekt 1. NAVs IKT-, drifts- og forvaltningskostnader vil øke etter hvert som leveranser fra moderniseringsprogrammet settes i produksjon. Til delvis dekning av denne økningen foreslås det bevilget 100 millioner kroner.

Gjennomslag for Virke – mer utbygging av bredbånd
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til bredbånd. Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det er satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til bredbåndsprosjekter. Post- og teletilsynet skal forvalte tilskuddsordningen.

Gjennomslag for Virke – fortsatt modernisering av IKT i Skatteetaten
Regjeringen foreslår 62,5 millioner kroner til IKT i Skatteetaten. Regjeringen forslår videre å modernisere Skatteetatens systemer for forskudds- og skatteberegning. Dette vil gi mindre sårbare systemer, mer brukervennlige og informative løsninger og en mer presis skatteberegning. Det er foreslått en bevilgning på 47,5 millioner kroner til dette i 2014. Det er i tillegg foreslått 15 millioner kroner til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold.

Gjennomslag for Virke – åpne og moderne kartdata
Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til åpne kartdata. I revidert nasjonalbudsjett i vår satte regjeringen av 10 millioner kroner til frigivelse av kartdata. I Statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner som en videreføring av å gjøre de viktigste nasjonale kartdata åpent tilgjengelig og gratis for alle.