Et positivt helsebudsjett. Ideelle må med!

Publisert:

Virke er grunnleggende positive til veksten i investeringene og ambisjonene om økt diagnostisering og behandling i helsesektoren. Dette er viktige bidrag til høyere tjenesteproduksjon og kortere behandlingskøer. Regjeringen legger opp til en kraftig vekst i pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten.

Verktøyene regjeringen tar i bruk for å nå målsettingene er fritt behandlingsvalg for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helse, økt frihet til de offentlige sykehusene, økt kapasitet i TSB, raskere diagnostisering av kreft, økte investeringer i IKT og nøytral mva. i statlig forvaltning og helseforetakene.

- Virke er glad for dette, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. Regjeringen følger her opp løftene fra valgkampen og regjeringserklæringen. Her gjelder det å utnytte den ledige kapasiteten og ekspertisen i ideell sektor og privat rehabilitering. - Disse to gruppene spiller en helt sentral rolle om regjeringen skal nå sine ambisjoner om fritt behandlingsvalg og nasjonal helse- og sykehusplan fortsetter Madsen.

Gjennomslag for vekst i TSB og psykiatri

Det er spesielt gledelig med en ekstra satsing på TSB og psykiatri i tillegg til øvrige vekstområder. Det er et stort udekket behov for økt behandling på disse områdene. – Det er spesielt gledelig at regjeringen følger opp med kjøp av plasser fra ideelle aktører på disse områdene, og at den ønsker bruk av langsiktige avtaler. Det er viktig at disse bevilgningene faktisk materialiserer seg i økt tjenesteproduksjon. Virke ønsker seg også at regjeringen øker tempoet med innføring av fritt behandlingsvalg i rehabilitering.

Viktige verktøy for å utnytte ledig kapasitet bedre er å rydde unna de historiske pensjonskostnadene samt å utnytte mulighetsrommet i anbudsreglene til lengre avtaleperioder og god oppfølging av avtalene. I lys av det nye EU-direktivet for offentlige anskaffelser er det også nødvendig å gjøre endringer i innkjøpspolitikken helse- og omsorgssektoren. Offentlige innkjøpere må i større grad utvikle bestillerkompetansen for å bruke nytt mulighetsrom.

Gjennomslag – nøytral MVA innføres i 2015 og i 2016

Virke har fått gjennomslag i spørsmålet om innføring av nøytral merverdiavgift. Dette innebærer at ideelle, private og offentlige velferdsleverandører legebehandles når de investerer i ny kapasitet, bygninger og utstyr. Dette betyr også at konkurransefordelen staten har hatt ved å produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, mens kjøp fra private tilbydere blir belastet med merverdiavgift, opphører. Private leverandører står nå friere til å levere utstyr, teknologi og tilknyttede tjenester til de regionale helseforetakene.  Regjeringen sier selv at den skal innføre nøytral MVA gradvis, statsforvaltningen fra 1. januar 2015, og RHF fra 1. januar 2016. Virke skal følge denne prosessen tett.  

Gjennomslag – økt satsing på IKT i helsevesenet
Virke har fått gjennomslag i regjeringens IKT-satsing i helsevesenet. Bevilgningene økter med 80 mill og skal rettes mot nye IKT-løsninger, informasjonssikkerhet, en elektronisk pasientjournal pr bruker og gi pasienten tilgang til alle tjenester via ett tilgangspunkt. Virke har gjennom flere år påpekt behovet for økte IKT-investeringer, satsing på generisk teknologi og hyllevare, og utvikling av et felles IKT-system i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Dette skjer nå gjennom en svært en positiv vekst i IKT-investeringene. Virke forventer at det ny IKT-helseforetaket går i aktiv markedsdialog med leverandørene for å finne de beste løsningene.

Finansdepartementets nyhetssak om nøytral mva.