Virkes innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett for 2015

Publisert:

Virke retter i sitt innspill oppmerksomheten mot tre hovedområder som vi mener er nøkkelfaktorer for å sikre et arbeidsliv og samfunnsliv som er bærekraftig og fremtidsrettet: En nasjonal strategi for livslang læring, kvalitet i fag- og yrkesopplæring slik at den fungerer i alle deler av arbeidsmarkedet, og målrettede tiltak for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

Virkes forslag til budsjettet 2015:

  • Virke forventer at det presenteres en helhetlig strategi for livslang læring i budsjettproposisjonen.
  • Virke ønsker en kompetansepolitisk satsing på grønne jobber.
  • Virke ønsker et nytt nasjonalt system for realkompetansevurdering basert på en profesjonalisert ordning for læringsutbyttebeskrivelser.
  • Virke vil ha særskilte satsinger mot de sektorene av arbeidsmarkedet der fagopplæringen ikke er godt nok tilpasset de reelle behovene.
  • Virke ønsker at læring i arbeidslivet likestilles med læring i utlandet for studenter i høyere utdanning.
  • Virke foreslår at det innføres ”ALVer” – arbeidslivsveiledere - som skal legge til rette for godt samarbeid og tette nettverk mellom de ansatte i skolen og representanter fra arbeidslivet .

Her finner du brevet til departementet.