Sykefravær og sykelønn

Norge har blitt et sykefraværsland, og vi har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til sykefravær sammenlignet med andre OECD-land.

Norge har verdens høyeste sykefravær og 32 milliarder tapte dagsverk hvert eneste år. Bare i varehandelen var det nesten en halv million tapte dagsverk i 3 kvartal 2018.

Innretningen på sykelønnsordningen har betydning for sykefraværet, men det er liten vilje til å ta debatten om hvordan sykelønnsordningen bør se ut. Den nye IA-avtalen for 2019-2022 åpner for at sykelønn kan diskuteres. De siste årene har sykefraværsprosenten ligget relativt stabilt på mellom 6,2 og 6,5 prosent, jf. NAVs sykefraværstatistikk.

Virke har lenge stått i front for å kreve at vi som samfunn må ta sykelønnsdebatten.

Siste nytt

 • 28.mars 2019: Et ekspertutvalg (Sysselsettingsutvalget) la i dag fram en rapport med tiltak som skal bidra til at flere kommer i arbeid.
  • Konkret foreslår utvalget å forskyve arbeidsgivers finansering fra korttidsfravær til langtidsfravær, uten at det skal føre til større økonomiske kostnader for arbeidsgivere. Tanken er at arbeidsgiver i liten grad kan påvirke korttidsfraværet, og at arbeidsgivere bør betale mindre av dette.Utvalget foreslår ikke å innføre karensdager. 
  • Nå skal Virke, fagekspertene og partene i arbeidslivet drøfte eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting, og arbeidet avsluttes våren 2020. 
  • Du kan lese mer om de viktigste forslagene til Sysselsettingsutvalget her >>, og få med deg Virkes reaksjon på rapporten her>>
 • Status per 3. kvartal 2018: Tall fra NAV og SSB viser at det totale, sesongjusterte sykefraværet lå på 6,2 prosent i 3. kvartal 2018. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5,3 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet utgjorde 0,93 prosent. Sammenliknet med kvartalet før økte det egenmeldte sykefraværet med 2,1 prosent, mens det legemeldte var stabilt. Dette betyr at vi fremdeles er et godt stykke unna å nå delmål 1 i IA-avtalen om å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med nivået i andre kvartal 2001. For å nå målet må det totale sykefraværet ikke overstige 5,6 prosent. Sammenliknet med nivået i 2001 er sykefraværet redusert med 12,9 prosent, og det betyr at vi bare er litt over halvveis til målet etter 17 år med IA-avtale. En sykefraværsprosent på 6,5 vil nødvendigvis innebære at det går bort et betydelig antall dager der arbeidstaker ikke kan utføre et planlagt arbeid. Virkes anslag tilsier at om lag 32 millioner dagsverk gikk tapt i løpet av året til sykefravær i 2014*.

*Anslaget baserer seg på tall fra NAV for 2014, der NAV selv har justert tallene for gradering. Virke har deretter gjennomført en justering av tallene for stillingsandeler, røde dager, samt ferie- og helgedager.

Les mer

Nøkkeltall for norsk sykefravær

 • Sykefraværsprosent: 6,2%: Det totale sesongjusterte sykefraværet av alle avtalte dagsverk i 3. kvartal 2018. Det registrerte legemeldte fraværet lå på 5,3 prosent.
 • Diagnosene: 39% skjelett, 21% psykisk: De to store diagnosegruppene. Andelen legemeldte sykefraværsdager i 3. kvartal i 2018 som forårsakes av henholdsvis muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser ifølge tall fra NAV.
 • Varighet i snitt: 37 dager: Gjennomsnittlig varighet for påbegynte sykefraværstilfeller for 2. kvartal 2017.
 • Antall tapte dagsverk per år: 32 000 000: Antall dagsverk som går tapt hvert år pga. egen- og legemeldt sykefravær. Virkes egne beregninger gjort på 2014-tall fra NAV.
 • Kostnaden i snitt: kr. 2 585: Kostnad for sykefravær per dag for i arbeidsgiverperioden for ansatt i varehandelen. Beregningsgrunnlag: gjennomsnittslønnet kontor/butikkansatt (heltid) blant Virkes medlemmer i detaljhandelen*
 • Kortidsfraværet: 60,3 %: 60,3 % av det legemeldte sykefraværet har en varighet på 16 dager eller kortere (arbeidsgiverperioden) i 3. kvartal 2018. Kun 8 % av tilfellene varer 26 uker eller mer.
 • Fravær per person: 14,8 dager: Antall dager med sykefravær per person i året. Sverige: 11,9. Danmark: 8,5.
 • Gradering: 83,1%: Gjennomsnittlig sykmeldingsgrad per tapte arbeidsdag. 100% sykemeldingsgrad er det samme som null gradering. Har sunket fra 87,4% i 2001. Altså mer bruk av gradering i IA-perioden.
 • Regningen for oss alle: kr 42 600 000 000: Statens utgifter til sykepenger over statsbudsjettet 2018.
Les mer