Sykefravær og sykelønn

Norge har blitt et sykefraværsland. Vi har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til sykefravær sammenlignet med andre OECD-land.

Vi vet at innretningen på sykelønnsordningen har betydning for sykefraværet, men det er liten vilje til å ta debatten om hvordan sykelønnsordningen bør se ut. Den nye IA-avtalen for 2019-2022 åpner for at sykelønn kan diskuteres, og det er et viktig første skritt.

Stabilt, men høyt sykefravær

De siste årene har sykefraværsprosenten ligget relativt stabilt på mellom 6,2 og 6,5 prosent, jf. NAVs sykefraværstatistikk.

Tallene fra NAV og SSB viser at det totale, sesongjusterte sykefraværet lå på 6,2 prosent i 3. kvartal 2018. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5,3 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet utgjorde 0,93 prosent. Sammenliknet med kvartalet før økte det egenmeldte sykefraværet med 2,1 prosent, mens det legemeldte var stabilt.

Dette betyr at vi fremdeles er et godt stykke unna å nå delmål 1 i IA-avtalen om å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med nivået i andre kvartal 2001. For å nå målet må det totale sykefraværet ikke overstige 5,6 prosent. Sammenliknet med nivået i 2001 er sykefraværet redusert med 12,9 prosent, og det betyr at vi bare er litt over halvveis til målet etter 17 år med IA-avtale..

32 millioner tapte dagsverk på grunn av sykefravær

En sykefraværsprosent på 6,5 vil nødvendigvis innebære at det går bort et betydelig antall dager der arbeidstaker ikke kan utføre et planlagt arbeid. Virkes anslag tilsier at om lag 32 millioner dagsverk gikk tapt i løpet av året til sykefravær i 2014*.

*Anslaget baserer seg på tall fra NAV for 2014, der NAV selv har justert tallene for gradering. Virke har deretter gjennomført en justering av tallene for stillingsandeler, røde dager, samt ferie- og helgedager.

Sykefravær nøkkeltall

Sykefraværsprosent: 6,2%

Det totale sesongjusterte sykefraværet av alle avtalte dagsverk i 3. kvartal 2018. Det registrerte legemeldte fraværet lå på 5,3 prosent.

Diagnosene: 39% skjelett, 21% psykisk

De to store diagnosegruppene. Andelen legemeldte sykefraværsdager i 3. kvartal i 2018 som forårsakes av henholdsvis muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser ifølge tall fra NAV.

Varighet i snitt: 37 dager

Gjennomsnittlig varighet for påbegynte sykefraværstilfeller for 2. kvartal 2017.

Antall tapte dagsverk per år: 32 000 000

Antall dagsverk som går tapt hvert år pga. egen- og legemeldt sykefravær. Virkes egne beregninger gjort på 2014-tall fra NAV.

Kostnaden i snitt: kr. 2 585

Kostnad for sykefravær per dag for i arbeidsgiverperioden for ansatt i varehandelen. Beregningsgrunnlag: gjennomsnittslønnet kontor/butikkansatt (heltid) blant Virkes medlemmer i detaljhandelen*

Kortidsfraværet: 60,3 %

60,3 % av det legemeldte sykefraværet har en varighet på 16 dager eller kortere (arbeidsgiverperioden) i 3. kvartal 2018. Kun 8 % av tilfellene varer 26 uker eller mer.

Fravær per person: 14,8 dager

Antall dager med sykefravær per person i året. Sverige: 11,9. Danmark: 8,5.

Gradering: 83,1%

Gjennomsnittlig sykmeldingsgrad per tapte arbeidsdag. 100% sykemeldingsgrad er det samme som null gradering. Har sunket fra 87,4% i 2001. Altså mer bruk av gradering i IA-perioden.

Regningen for oss alle: kr 42 600 000 000

Statens utgifter til sykepenger over statsbudsjettet 2018.

Les mer