Virkes påvirkningskraft

Virke driver påvirkningsarbeid overfor et stort antall interessenter i det politiske miljø, forvaltningen, organisasjonslivet, akademia og media på et bredt spekter av bransjesaker i tillegg til overordnede næringspolitiske og arbeidslivspolitiske saker. Virke arbeider også lokalt, overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

Virke er en hovedorganisasjon

Som en av de fire hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden deltar Virke i det norske trepartssamarbeidet (arbeidsgiverne, arbeidstakerne og regjeringen), bl.a. gjennom Regjeringens kontaktutvalg, Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, Arbeids- og pensjonspolitisk råd, samt bransjesamarbeid og ulike utvalg som tar opp spørsmål knyttet til norsk arbeidsliv.

Det er gjennom dette samarbeidet det vesentligste av rammevilkårene i norsk arbeidsliv utvikles. Virke arbeider for en arbeidsmiljølov som er bedre tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv og en ny kompetansepolitikk der det som foregår i arbeidslivet står mer sentralt.
 
Nærings- og bransjepolitisk påvirkning
Virke samarbeider nært med regjeringen i næringspolitikken, bl.a. om rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, forenkling, forskning, utvikling og innovasjon. Virke arbeider også aktivt overfor Stortinget og er høringsinstans i alle saker av betydning for bredden av norsk næringsliv.
 
Virke er også en hoveddialogpartner med regjeringen i utformingen av rammevilkår for frivillig sektor og ideelle leverandører av velferdstjenester innen helse, omsorg, utdanning og kultur. Virke har undertegnet en samarbeidsavtale med regjeringen (oktober 2012) om vilkår for denne sektoren.
 
Mange av Virkes saker er bransjesaker. Virke løfter ofte bransjesaker i et større samfunnsbilde og kopler saker på tvers av bransjer og medlemsgrupper. Dette er ofte effektivt for å nå frem overfor myndighetene, som etterspør informasjon om utviklingstrekk og erfaringer i og på tvers av bransjer og løsninger som treffer – med andre ord en politikk som virker.
 
Juridiske utvalg og nemnder
På det juridiske området deltar Virke i en rekke utvalg og nemnder. Mange av disse er stående:
 
  • Forbrukertvistutvalget (FTU)
  • Markedsrådet
  • Næringslivets konkurranseutvalg (NKU)
  • FADs kontaktutvalg for offentlige anskaffelser
  • Utvalg om gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser
  • Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
  • Agentrådet
  • Handelens ølsalgsråd (HØR)
Internasjonalt
Virke deltar også I en rekke europeiske og internasjonale bransje- og interesseorganisasjoner og følger relevante beslutningsprosesser i EU. Virke samarbeider tett med sine nordiske søsterorganisasjoner.
Link til internasjonale sider