350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én over flere år og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. 350-kronersgrensen blir fjernet 1.januar 2020 for næringsmidler og 1. april 2020 for andre varer.

Kort fortalt

 • Gjennom langsiktig, systematisk og hardt arbeid har Virke i tett samarbeid med medlemmene, snudd det politiske bildet i denne saken.
 • Norge har tatt et viktig skritt med vedtaket om å fjerne 350-kronersgrensen. Virke arbeider for at Norge også skal slutte seg til EUs netthandelssamarbeid, og kreve av utenlandske nettselskaper mva-registrerer seg til Norge, på samme måte som til EU-landene, og at dette blir en del av EØS.

Handelsrapporten 2020-2021

Handelvaner i endring | Handel under Korona | Fremtidens handel

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

2020 blir et spesielt år for norsk varehandel. Vi gir deg svarene hvorfor.

Bestill rapporten

Hvor står saken nå?

 1. Forslag

 2. Behandling

 3. Vedtatt

Siste oppdatering

 • : Virke ber Skatteetaten skjerpe kontrollen

  Fra 1. januar vil varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte få merverdiavgift og eventuell toll og særavgifter fra første krone.

  Disse avgiftene ilegges ved innførsel, slik at varer som bestilles før 1. januar også kan bli ilagt avgift hvis de fortolles etter denne datoen, melder Skatteetaten. 

  Fra 1. april 2020 avvikles 350-kronersgrensen for alle andre varer og det innføres en ny mva-registeringsordning for grensekryssende netthandel, VOEC. Virke ba i et møte med skattedirektøren den 11. desember om at kontrollen med utenlandske nettselskaper skjerpes, at Skattetaten følger opp at de registrerer seg i den nye ordningen og at riktig mva blir betalt når norske kunder handler varer hos Wish, Alibaba, Amazon, ebay osv. Skatteetaten responderte positivt på Virkes krav og følger opp de utenlandske nettselskepene individuelt. Skatteetaten ønsker å stoppe pakker fra ikke-registrerte selskaper. Mens Skatteetaten har ansvar for merverdiavgift, har Tolletaten ansvar for deklarasjon og toll. Disse vil samarbeide om å håndheve VOEC-ordningen.

 • : Ny ordning for mva ved netthandel i utlandet

  Den nye ordningen for mva ved netthandel i utlandet som kommer 1. april 2020 skal få navnet VOEC – VAT On E-Commerce, og vil gjelde både for varer og tjenester.  

  Regjeringen vil på bakgrunn av forslaget i statsbudsjettet lage en forskrift om den nye ordningen i desember. Det vil innføres en tollfri grense på 3000 kroner, som i praksis bare vil gjelde for tekstilvarer, for nettselskaper i utlandet som registrerer seg i VOEC. Tollfrigrensen vil beregnes pr vare (ikke pr forsendelse).

 • : Arbeiderpartiet legger frem sitt alternative statsbudsjett

  Arbeiderpartiet la frem sitt alternative statsbudsjett med Virkes beregninger av hva det vil koste å øke tollfrigrensen for tekstilvarer handlet på nettet i utlandet til 3000 kroner. 

  Finansdepartementet har undervurdert omfanget av netthandelen med tekstilvarer og hvilket incentiv tollfrihet gir til utenlandske nettaktører. Dersom den tollfrie grensen ikke økes til 3000 kroner, men i stedet settes til null med virkning fra nyttår, vil staten spare 179 millioner kroner, ifølge Virkes beregninger. Norske tekstilimportører vil i 2020 betale til sammen 1,1 milliarder kroner i tekstiltoll. Virke har gjentatte ganger bedt regjeringen om å fjerne denne tekstiltollen, men regjeringen sier nei på grunn av pågående frihandelsforhandlinger med bl.a Kina. Det ser imidlertid ikke ut til at en frihandelsavtale med Kina vil komme på plass med det første, i hvert fall ikke tidsnok til å få effekt for 2020. Så lenge norske bedrifter må betale tekstiltoll, krever Virke at regjeringen trekker forslaget om å øke tollfrigrensen ved utenlandsk netthandel. Virke får støtte av opposisjonspartiene på Stortinget. En tollfri grense på 3000 kroner for aktører som Zalando og Boozt vil virke svært konkurransevridende. Virke har tatt opp dette med alle partiene på Stortinget ifm budsjettbehandlingen. Stortinget vedtar statsbudsjettet 27. november.

 • : Virke har deltatt på høringer i finans- og næringskomiteen på Stortinget

  Virke har deltatt på høringer i finans- og næringskomiteen på Stortinget og gjennomfører nå møter med de ulike partiene om fjerningen av 350-kronersgrensen i statsbudsjettet. Spesielt regjeringens forslag om å heve tollfri grense for tekstilvarer handlet i utenlandske nettbutikker som mva-registrerer seg til Norge.

  Virke har følgende budskap til Stortinget:

  • 350-kronersgrensen må fjernes fra 1.1.2020 for faghandelsvarer, ikke 1.4. som regjeringen nå går inn for. For næringsmidler fjernes 350-kronersgrensen fra 1.1.2020 (fullt gjennomslag for Virke).
  • I påvente av en forenklet deklarasjonsordning i tråd med EUs ordning 1.1.2021 må varene handlet i utenlandske nettbutikker deklareres (ikke bare næringsmidler). Det er deklarering som vil gi utenlandske nettaktører incentiv til å etterleve mva-registrering til Norge. Uten deklarering vil det med stor sannsynlighet fortsatt selges varer uten mva fra utenlandske nettsteder.
  • Heving av grense for tollfri netthandel i utlandet fra 350 til 3000 kroner er ikke i tråd med Stortingets vedtak om fjerning av 350-kronersgrensen. Regjeringen bagatelliserer effektene av dette i statsbudsjettet. Virke mener at en tollfri grense på 3000 kroner for netthandel i utlandet vil gi utenlandske nettselskaper en betydelig rabatt og konkurransefordel i det norske markedet, på bekostning av norsk handel. Regjeringen mener at staten vil tape 15 millioner kroner neste år på forslaget. Virke anslår tapet til 134 millioner med effekt fra 1.4., 179 millioner for hele året.
  • Tollforenkling ved netthandel bør skje ved at tekstiltollen fjernes. Norske tekstilbedrifter betaler snaut en milliard kroner i tekstiltoll. Høyeste sats er 10,7 pst.
 • : Fremleggelse av statsbudsjettet for 2020

  Den toll- og momsfrie kvoten på netthandel fra utlandet på over 350 kroner fjernes. I stedet innføres en ny grense for tollfri import av klær. Virke mener det er hårreisende at regjeringen med viten og vilje vil gi utenlandske aktører fritak fra norsk regler.

  Utenlandske nettbutikker kan selge klær billigere i Norge enn det norske butikker kan. Det er konsekvensen av regjeringens forslag om tollfritak for utenlandske nettbutikker. Virke mener at tekstilvarer med toll behandles på samme måte som næringsmidler, det vil si at det skal betales både avgift og toll fra første krone ved netthandel i utlandet når 350-kronersgrensen fjernes fra 1.4.2020 - og dette må håndheves gjennom deklarasjon av varen. Det er imidlertid lett å forstå et politisk ønske om at forbrukere bør få handle tollfritt i utenlandske nettbutikker. Men da må bedriftene få ta inn varene tollfritt også. Tekstiltollen er gått ut på dato, og burde vært fjernet for lenge siden. 

 • : Fortsatt subsidiering av postpakker sendt fra Kina

  USA får definere sine egne fraktrater ved pakkeforsendelser fra Kina fra 1.7.2020. For Norge og mindre land fortsetter Kina-subsidieringen når vi handler varer i kinesiske nettbutikker, dog noe mindre de neste fem årene. Det er hovedkonklusjonene etter den ekstraordinære kongressen i FNs postunion, UPU om de internasjonale fraktratene 24.-25.september.

  Vi har fulgt saken i samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner og de europeiske organisasjonene Eurocommerce og Ecommerce Europe, og vi jobber med å forstå og følge opp den nye UPU-avtalen som ble klar 25. september. Det ser dessverre ut til at Kina får fortsette å definere seg som utviklingsland/lavinntektsland, og kan fortsatt utnytte systemet og få konkurransefordeler når vi handler varer hos Alibaba og Wish. De nordeuropeiske landene, som får inn mange pakker fra Kina, fikk ikke flertall for en ny løsning som gir slutt på subsidieringen.

  USA fikk imidlertid gjennomslag for at de kan definere sine egne fraktrater fra 1.7.2020, på visse vilkår. Et av vilkårene er at de mottar mer enn 75000 tonn med pakker fra en avsender årlig. Det er tilfellet mellom Kina og USA, men ikke for Norge og mindre land. UPU-avtalen fra 25. september innebærer likevel et lite skritt i riktig retning. De internasjonale fraktratene skal over de neste fem årene komme noe mer i samsvar med den nasjonale kostnadsdekningen ved pakkesendinger. Det innføres en maksgrense for hvor mye som skal overføres fra mottakerlandet til avsenderlandet. Dette skal ikke overskride 70 prosent av det som er nasjonale fraktrater. Posten i Norge har på sin side fremforhandlet en avtale med sin kinesiske motpart som skal være bedre enn dette. Posten vil imidlertid ikke offentliggjøre avtalen, så vi vet ikke hva slags betingelser de har fått med kineserne.

  Vi vil utfordre regjeringen ved Samferdselsdepartementet på å utnytte det som er av handlingsrom med sikte på å sikre like vilkår for handelen, men også for fraktselskapene.

  Mer informasjon om UPU-avtalen her

  Brevet fra de europeiske handelsorganisasjonene om behov for endring av UPU

 • : Nye beregninger fra EU-kommisjonen

  EU-landene går hvert år glipp av nesten 50 milliarder kroner, ved at det ikke betales merverdiavgift når europeiske kunder handler varer til lav verdi på nettet utenfor EU, særlig fra Kina.

  Dette ifølge beregninger fra EU-kommisjonen. European Court of Auditors (EUs riksrevisjon) har gjennomgått mva-reformen som skal tre ikraft 1.1.2021 i EU. Norge er i samme båt, og vi mener at Norge må iverksette de samme tiltakene for å sikre at riktig merverdiavgift blir betalt når nordmenn handler på nettet i utlandet.

 • : Virke har gitt vårt høringssvar om hvordan 350-kronersgrensen skal fjernes

  Finansdepartementets løsning fører bare halvveis til mål, og svarer bare delvis på Stortingets vedtak om at 350-kronersgrensen skal fjernes fullt og helt for alle varer som handles i utenlandske nettbutikker fra 1.1.2020. 

 • : Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til hvordan 350-kronersgrensen kan avvikles fra 1.1.2020, slik Virke og Stortinget har bedt om.

  Det er bra at det etableres et system for mva-betaling fra første krone ved handel i utenlandske nettbutikker. Det nye systemet vil være i tråd med krav om likebehandling av norske og utenlandske butikker for næringsmidler, men vi mener at ordningen ikke er god nok for varer med 25 % mva, spesielt for tollbelagte tekstilvarer. Vi svarer på høringen og mottar innspill fra medlemmene.

 • : Ikke flertall for tidligere avvikling av 350-grensen

  Stortinget diskuterte en mulig tidligere avvikling av 350-kronersgrensen da handelsmeldingen ble behandlet 25. april, etter initiativ fra Virke. Opposisjonspartiene på Stortinget, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, foreslo å fjerne 350-kronersgrensen med virkning allerede fra 1.august 2019. Dette fikk imidlertid ikke flertall da regjeringspartiene holdt på budsjettavtalen og Stortingets vedtak i desember om fjerning av 350-kroenrsgrensen fra 1.1.2020.

 • : Østerrike fjerner 22 euro-grensen

  Østerrike vil fjerne sin grense for avgiftsfri netthandel fra land utenfor EU innen 1.1.2020, slik Norge gjør med 350-kronersgrensen. Østerrike har i dag EUs maksgrense på 22 euro for avgiftsfri netthandel fra tredjeland. Flere EU-land vurderer å fjerne slike grenser før fristen, som er 1.1.2021. Virkes søsterorganisasjon i Østerrike, Handelsverband, opplyser at det er den økende Kina-handelen som gjør det nødvendig å fjerne 22 euro grensen 1.1.2020, og ikke vente til 1.1.2021. Ifølge Handelsverband kommer det årlig 560 millioner pakker til lav verdi fra kinesiske nettselskaper via post til EU. 

 • : Regjeringen enige om å fjerne 350-grensen

  KrF og regjeringen ble sent tirsdag 20. november enige om å fjerne momsfritaket for handel under 350 kroner med virkning fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet har omsider vedtatt avvikling av denne forskjellsbehandlingen, men det bør være mulig å fjerne 350-kronersgrensen før 2020. Virke vil derfor arbeide inn mot revidert nasjonalbudsjett for å få fjernet grensen fra 1.7.2019.