Sykefravær

Norge har høyere sykefravær og en høyere andel på uføretrygd og helserelaterte ytelser enn en rekke andre sammenliknbare land. Dette fører til utenforskap og tapte muligheter for mange mennesker, og det svekker verdiskapingen og bærekraften i velferdssamfunnet.

Virke mener

Virke mener at dagens sykelønnsordning og andre ordninger bør reformeres for å bidra till at flere kommer i arbeid og aktivitet. og at færre havner utenfor arbeidslivet. Virkes administerende direktør deltar i det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget, der eksperter og arbeidslivets parter diskuterer tiltak for økt sysselsetting, blant annet endringer i trygdeordningene. Utvalget skal avgi sin innstilling i juni 2020

Kontaktperson